Història

La Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona neix el 4 de setembre de l’any 2014, fruit de la unió de la Facultat de Formació del Professorat i de la Facultat de Pedagogia, tal com consta a l’Ordre ECO/283/2014, de 4 de setembre. La Facultat d’Educació es caracteritza pel fet de tenir un ventall d’oferta formativa que reflecteix i dóna resposta a una realitat professional diversa de l’àmbit de l’educació i de la intervenció social.  

La breu trajectòria d’aquesta nova facultat, però, està feta de la llarga història de les facultats que l’han creat. 

La Facultat de Formació del Professorat

L’any 1931, l’Escola Normal de Barcelona (creada el 1845) i l’Escola Normal de Noies (fundada el 1861) es van fusionar en un sol centre, responent a un model educatiu que optava per la coeducació, la catalanització i la millora de la formació inicial dels mestres. La victòria feixista del 1939, però, estroncà l’obra educativa de la Segona República: es va suprimir l’Escola Normal de la Generalitat, se'n va depurar el personal i es va retornar a la separació de centres per sexe.  

El 1964 es va inaugurar l’Edifici de l’Escola de Magisteri de Sants i el 1967 es va aprovar un pla de formació de mestres que suprimia l’examen d’ingrés però requeria haver cursat el batxillerat superior.  

La implantació de la Llei general d'educació del 1970 va comportar el Pla del 1971, que exigia haver cursat el curs d’orientació universitària per ingressar a la Normal. Aquest pla va incorporar les escoles normals a la Universitat, que passaren a denominar-se escoles universitàries del professorat d’EGB.  

A inici dels noranta, el canvi educatiu promogut per la Llei orgànica general del sistema educatiu va comportar un nou allargament de l’ensenyament obligatori fins als setze anys dins un sistema educatiu inclusiu. Aquest canvi va anar acompanyat d’un nou pla de formació inicial de mestres adaptat a les especialitats que marcava la llei (Pla del 1992).  

El 1996 l’Escola es traslladà al campus de Mundet i, el 1998, s’atorgà al centre la possibilitat d’impartir la llicenciatura de segon cicle Comunicació Audiovisual. Fou així com nasqué la Facultat de Formació del Professorat. 

La Facultat de Pedagogia

L’any 1929 es va posar en marxa el Seminari de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, que es va inaugurar oficialment l’any 1930. Amb l’arribada de la Segona República, el 1933, es va aprovar el Decret d’autonomia de la Universitat, que estava preocupada bàsicament per la catalanitat, el rigor científic i l’esperit universitari. 

La secció de Pedagogia de la Facultat de Filosofia i Lletres i Pedagogia va tenir a càrrec seu el cultiu de les ciències de l’educació, el desenvolupament dels estudis superiors pedagògics i la formació pedagògica del professorat de segon ensenyament i de les escoles normals, la inspecció de primer ensenyament, els equips tècnics d’organització escolar i els directors de grups escolars a partir de sis graus. 

La Facultat de Filosofia i Lletres va viure un període obscur a partir de l’any 1936. Però l’any 1956 es va prendre possessió de la primera càtedra de Pedagogia General i el 1987 es va publicar el Decret segons el qual la Facultat de Pedagogia assolia la independència dins de la Universitat de Barcelona. 

L’any 1992 es van implantar els nous estudis de Pedagogia, amb un enfocament clar de formació generalista i amb la idea que l’estudiant es pogués especialitzar a partir de l’oferta d’uns estudis homologats nous, com ara la llicenciatura de segon cicle de Psicopedagogia o els títols propis de Pedagogia Social i Formació en les Organitzacions. Finalment, el curs 2010-2011, amb la implantació del màster de Psicopedagogia, culmina l’adaptació de la titulació de Psicopedagogia a l’espai europeu d’educació superior. 

La Facultat de Pedagogia també va ser pionera en la introducció de l’ensenyament d’Educació Social en el context espanyol, atès que durant el curs 1988-1989 es va impartir el primer curs de postgrau d’Educació Social. El 1991 es va publicar el Reial decret pel qual s’estableix el títol oficial de diplomat en Educació Social i el 1992 es va iniciar aquest ensenyament en el si de la Facultat. 

El 2003 es va inscriure l’ensenyament de Treball Social a la Facultat de Pedagogia. Els orígens de l’Escola Universitària de Treball Social es remunten al 1953, quan es va crear la càtedra de Psiquiatria de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Comparteix-ho: