University of Barcelona

Information for the student – Medicines, Health and the Healthcare System

Organization and teaching methodology

Les metodologies d'ensenyament-aprenentatge emprades són:

  • Classes magistrals on s'exposen els continguts de l'assignatura en concret de forma verbal per part del professorat.
  • Seminaris per aprofundir sobre temes monogràfics, a partir de la informació proporcionada prèviament pel professorat.
  • Treballs en grup que es fan mitjançant la col·laboració entre els membres d'un grup.
  • Aprenentatge basat en problemes a partir de problemes seleccionats de la vida real.
  • Exercicis pràctics i debat de problemes relacionat amb la temàtica tractada.
  • Cerques d'informació de manera activa.
  • Simulacions i simulacions clíniques que permeten intervenir en el desenvolupament de situacions o aspectes fonamentals de la realitat de forma interactiva.
  • Elaboració de projectes com a metodologia d’aprenentatge activa a partir que implica la realització d'un projecte.
Share: