Universitat de Barcelona

Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments

Objectius i competències

Objectius

Objectius
 • Assolir una formació adequada com a professionals capaços de desenvolupar activitats orientades a conèixer la naturalesa dels aliments, les possibles causes del deteriorament i les mesures per processar-los per allargar-ne la vida útil i millorar-ne la seguretat sense perjudicar-ne el valor nutritiu i sensorial.
 • Assolir una formació científica i tecnològica sòlida en tots els aspectes bàsics i aplicats dels aliments: composició i propietats, evolució al llarg de totes les etapes i efectes en l’ésser humà.
 • Adquirir coneixements de l’entorn social i legal en el qual s’han de produir i consumir els aliments per posar a disposició dels consumidors uns productes adaptats als hàbits de consum actuals, en consonància amb els criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient i en concordança amb la legislació vigent.
 • Aproximar-se al món empresarial, l’administració competent i la recerca sobre el món alimentari.

Competències

 • Capacitat per aplicar coneixements de ciències bàsiques a la ciència i tecnologia dels aliments.
 • Capacitat per aplicar els principis de la biologia i de l’enginyeria química per descriure, analitzar, controlar i optimitzar els processos de transformació i conservació dels aliments.
 • Coneixement de les propietats físiques, químiques, bioquímiques i biològiques de les matèries primeres i dels aliments.
 • Capacitat per aplicar els principis de les tècniques de processament i per avaluar-ne els efectes en la qualitat i la seguretat del producte.
 • Coneixement dels principis dels sistemes de conservació dels aliments, i les característiques i propietats dels materials i sistemes d’envasament.
 • Capacitat per planificar els sistemes de tractament o reaprofitament de subproductes i residus amb criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient.
 • Coneixement dels nutrients, la biodisponibilitat, la funció que fan en l’organisme, les bases de l’equilibri nutricional, les necessitats nutricionals i els fonaments de l’alimentació i la salut.
 • Capacitat per seleccionar els procediments analítics (químics, físics, biològics i sensorials) adequats en funció dels objectius de l’estudi, les característiques dels anàlits i el fonament de la tècnica.
 • Capacitat per valorar i saber aplicar adequadament els components de l’anàlisi del risc (avaluació, gestió i comunicació) en l’àmbit de la seguretat alimentaria.
 • Coneixement de la historia i l’antropologia de l’alimentació i les bases psicològiques i sociològiques del comportament alimentari.
 • Comprensió dels mecanismes del deteriorament de les matèries primeres i de les reaccions i canvis que tenen lloc durant l’emmagatzematge i processament, i capacitat per aplicar-hi els mètodes de control.
 • Capacitat per identificar les fonts i la variabilitat de les matèries primeres per predir l’impacte en les operacions de processament i en l’alimentació.
 • Capacitat per identificar els microorganismes patògens, alteradors i d’ús industrial, com també les condicions per al seu creixement als aliments i en els processos industrials i biotecnològics.
 • Capacitat per identificar els compostos químics potencialment tòxics i el seu origen.
 • Capacitat per identificar els perills alimentaris, la seva naturalesa (física, química, biològica i nutricional), origen o causes, els efectes de l’exposició per via alimentària, i els mètodes adequats de control i reducció del risc.
 • Capacitat per dissenyar, formular i etiquetar aliments adaptats a les necessitats dels consumidors.
 • Capacitat per dissenyar i aplicar sistemes d’anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC).
 • Capacitat per dissenyar, aplicar i auditar normes i sistemes de qualitat de productes, processos i empreses, i capacitat per conèixer i valorar els estàndards de gestió i els processos de certificació i acreditació.
 • Capacitat per dissenyar i aplicar programes de control de qualitat: plans de mostreig, característiques, especificacions i toleràncies.
 • Coneixements i aptituds per col·laborar, en l’àmbit de la salut pública, en el disseny i realització de programes i estratègies per millorar els costums i promoure la salut i la prevenció de malalties
 • Coneixements i habilitats per intervenir en polítiques, programes i projectes de seguretat alimentaria al sector públic i privat.
 • Coneixements i habilitats per auditar i assessorar de manera legal, científica i tècnica l’empresa agroalimentària.
 • Coneixements i habilitats adequades per col·laborar en la comercialització amb les estratègies de publicitat i màrqueting dels productes alimentaris.
 • Capacitat per interpretar i saber aplicar els principis normatius del dret agroalimentari.
 • Capacitat per valorar la importància de la gestió de la qualitat com a element clau de la competitivitat empresarial i saber aplicar les eines de qualitat per a la planificació, el control i la millora.
   
Comparteix-ho: