Doctorat

L'RD 99/2011, de 28 de gener, té per objecte regular l’organització dels estudis de doctorat corresponents al tercer cicle dels ensenyaments universitaris oficials i que condueixen a l’obtenció del títol de doctor o doctora, que té caràcter oficial i validesa a tot el territori de l’Estat espanyol.

Els programes de doctorat són un conjunt d’activitats conduents a l’adquisició de les competències i habilitats necessàries per a l’obtenció del títol de doctor. Aquests programes tenen per objecte el desenvolupament dels diferents aspectes formatius del doctorand i han d’establir els procediments i les línies de recerca per al desenvolupament de tesis doctorals.

Els programes de doctorat han d’incloure aspectes organitzats de formació investigadora que no requereixen estructuració en crèdits ECTS i han de comprendre tant formació transversal com específica de l’àmbit de cada programa, si bé en tot cas l’activitat essencial del doctorand és la investigadora.


Programes de doctorat de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació:

 

A més, la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació també hi participa en els programes de doctorat següents:

 

Consulta tota l'oferta de programes de doctorat.

Consulta el calendari de lectura de tesis.

Comparteix-ho: