Doctorat

L'RD 99/2011, de 28 de gener, té per objecte regular l’organització dels estudis de doctorat corresponents al tercer cicle dels ensenyaments universitaris oficials i que condueixen a l’obtenció del títol de doctor o doctora, que té caràcter oficial i validesa a tot el territori de l’Estat espanyol.

Els programes de doctorat són un conjunt d’activitats conduents a l’adquisició de les competències i habilitats necessàries per a l’obtenció del títol de doctor. Aquests programes tenen per objecte el desenvolupament dels diferents aspectes formatius del doctorand i han d’establir els procediments i les línies de recerca per al desenvolupament de tesis doctorals.

Els programes de doctorat han d’incloure aspectes organitzats de formació investigadora que no requereixen estructuració en crèdits ECTS i han de comprendre tant formació transversal com específica de l’àmbit de cada programa, si bé en tot cas l’activitat essencial del doctorand és la investigadora.

Podeu consultar l’oferta de programes de doctorat a la pàgina següent

Calendari de lectura de tesis de 2021

Calendari de lectura de tesis

AVISOS

  • AVÍS SOBRE EL PROCEDIMENT EXCEPCIONAL DE DIPÒSIT I DEFENSA DE TESIS DOCTORALS DURANT EL TANCAMENT DE LES INSTAL·LACIONS
     

En cas que vulgueu iniciar o continuar amb el tràmit de dipòsit i defensa de tesi per via telemàtica durant el període de tancament de les instal·lacions derivat de la declaració de l’estat d’alarma, heu de presentar una instància genèrica a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona, fent servir l’imprès de sol·licitud que us indiquem aquí.

Heu d’adjuntar tota la documentació necessària en documents PDF, de conformitat amb el que preveu l’article 35 de la Normativa de doctorat de Universitat de Barcelona. La tesi s’ha d’enviar per correu electrònic en PDF a la secretaria d’estudiants i docència corresponent: doctorat.facfarmacia@ub.edu

  • AVÍS SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS DEFENSA TESI DOCTORAL

Tractament de les dades personals en la defensa de la tesi doctoral. Podeu consultar la informació clicant aquí: https://www.ub.edu/portal/documents/34829/0/Tractament+Dades+personals/9127497d-e09e-aca4-5e49-422276dbdb7b

Comparteix-ho: