Politica i Objectius de Qualitat

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació manifesta el seu compromís envers la qualitat de les activitats que desenvolupa en els àmbits de la docència, de la recerca i de la gestió.

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació entén que la qualitat és un factor estratègic per aconseguir que els seus titulats adquireixin les competències (coneixements, habilitats i actituds) que corresponen a cadascuna de les titulacions que imparteix, tant de grau com de postgrau, per tal de que siguin reconegudes pels ocupadors i per la societat en general.

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació ha de ser un centre docent de qualitat reconeguda i un centre de recerca de referència en els àmbits de les ciències de la salut que li són propis. La Junta de Facultat es compromet a utilitzar tots els recursos tècnics, econòmics i humans que tingui a l’abast per assolir els objectius de qualitat que es detallen en aquest document.

El compromís amb la qualitat que manifesta la Junta de Facultat es concreta en els objectius següents:

  • Proporcionar una formació adreçada cap a l’excel·lència mitjançant una oferta acadèmica que estigui d’acord amb les necessitats i expectatives de la societat.
  • Potenciar les relacions i la presència pública de la Facultat. amb l’entorn social, industrial, sanitari, educatiu i de recerca.
  • Formar titulats amb els coneixements i habilitats adients per desenvolupar la seva tasca professional, contemplant també la formació en valors que contribueixin al seu creixement personal.
  • Fomentar la formació continuada i adequada a tot el personal de la Facultat perquè adquireixi les competències necessàries per exercir satisfactòriament les seves activitats.
  • Assumir un compromís permanent de millora continuada i proposar i establir les accions preventives i correctives necessàries.
  • Establir una sistemàtica d’actuació d’acord amb el cicle de millora continuada i documentar-la per assegurar la qualitat dels processos.
  • Vetllar per l’efectivitat del sistema d’assegurament intern de la qualitat, revisant-lo periòdicament.
  • Assegurar que tot el personal conegui la política de qualitat del centre i fomentar la seva implicació.

La Comissió de Qualitat del centre és la responsable de l’endegament del Pla de Qualitat i del seu seguiment. La consecució d’aquests objectius només serà possible amb el suport de la institució i amb la participació activa de tots els membres de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació.

Comparteix-ho: