Normatives

Normativa d'òrgans de govern de la UB

  • Reglament d'eleccions de rector o rectora de la Universitat de Barcelona pdf
  • Reglament d'eleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de Barcelona pdf
  • Modificació del Reglament d'eleccions pel personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de Barcelona, amb motiu de la publicació de la llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de modificació de la llei orgànica 6/2001, d'universitats pdf
  • Reglament del Claustre Universitari de la Universitat de Barcelona pdf
  • Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la Universitat de Barcelona pdf
  • Reglament de la Junta de Govern pdf
  • Reglament general d'elecció i funcionament dels òrgans de la UB pdf
  • Reglament d'eleccions del personal acadèmic i PAS al Claustre pdf
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú html
  • Reglament del Síndic de Greuges pdf
Comparteix-ho: