Normatives

Normativa d'òrgans de govern de la UB

 • Reglament d'eleccions de rector o rectora de la Universitat de Barcelona pdf
 • Reglament d'eleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de Barcelona pdf
 • Modificació del Reglament d'eleccions pel personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de Barcelona, amb motiu de la publicació de la llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de modificació de la llei orgànica 6/2001, d'universitats pdf
 • Reglament del Claustre Universitari de la Universitat de Barcelona pdf
 • Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la Universitat de Barcelona pdf
 • Reglament de la Junta de Govern pdf
 • Reglament general d'elecció i funcionament dels òrgans de la UB pdf
 • Reglament d'eleccions del personal acadèmic i PAS al Claustre pdf
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú html
 • Reglament del Síndic de Greuges pdf

Ensenyaments

 • Reial Decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats,Centres i Títols pdf
 • Reial Decret 1393/2007 de 20 d'octubre (BOE 260, 30-10-2007)pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments oficials universitaris html
 • Reial Decret 1044/2003 d'1 d'agost (BOE núm. 218, de 11-09-2003) pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol pdf
 • Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel que es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats espanyoles. htm
 • Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre (BOE núm. 224, de 18-09-2003) pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caracter oficial i validesa en tot el territori nacional htm
 • Normativa i procediment per a la realització dels requisits formatius complementaris previs a l'homologació de títols estrangers d'educació superior al grau de llicenciatura, diplomatura o graduat pdf
  Aprovada pel Consell Govern de 17.2.2009
 • Normes reguladores de l'avaluació i de la qualificació dels aprenentatges pdf
  Aprovades pel Consell de Govern de 06-07-2006
 • Normes reguladores dels plans docents de les assignatures pels ensenyaments de la UB segons les directrius de l'espai eruopeu d'educació superior pdf Aprovades pel Consell de Govern de 06-07-2006
 • Normativa de crèdits de lliure elecció pdf . Aprovada pel Consell de Govern amb data 27 de març de 2007.
 • Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat de Barcelona.(Document aprovat per CACG 28 octubre 2008 per delegació de CG de 15 de setembre de 2008) pdf
 • Competències transversals (Document aprovat pel Consell de Govern el 10/04/2008) pdf
 • La docència semipresencial a la Universitat de Barcelona. Document aprovat per la Comissió Acadèmica del COnsell de Govern el 30 d'abril de 2008. pdf.

Personal acadèmic

Personal funcionari
 • Reial Decret 1313/2007, de 5 d'octubre, pel qual es regula el règim dels concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris pdf (BOE núm. 241, de 08-10-2007)  
 • Reial Decret 1312/2007, de 5 d'octubre pel qual s'estableix l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris pdf (BOE núm. 240, de 06-10-2007)
 • Llei de mesures per a la reforma de la funció pública html
  Llei 30/1984, de 2 d'agost (BOE núm. 185, de 3.8.84)
 • Reial Decret sobre retribucions del Professorat Universitari html
  Reial Decret 1086/1989, de 28 d'agost (BOE núm. 216, de 9.9.89).
 • Pla de Jubilació anticipada del professorat funcionari de la UB
  Aprovat pel Consell de Govern de 21.03.2006 pdf

 

Personal contractat

 • Resolució per la qual s'estableix el procediment de sol·licitud d'avaluació de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació per a la contractació de personal docent i investigador en els supòsits de sol·licitants que pertanyen a cossos docents universitaris o que es trobin habilitats d'acord amb la Llei Orgànica d'Universitats i es publiquen els criteris d'avaluació a aquests efectes pdf
  Resolució de 24 de juny de 2003 de la Direcció General d'Universitats (BOE núm. 163,  de 9.7.03)
 • Resolució per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Comissió Lector i Professor Col·laborador de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 2 d'abril de 2003, pel qual s'aprova el procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector i professorat col·laborador de les universitats públiques, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya html
  Resolució UNI/938/2003, d'11 d'abril (DOGC núm. 3866, de 16.4.03).
 • Resolució per la qual es publiquen els criteris generals d'avaluació de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació per a la contractació de personal docent i investigador i es determina el procediment de presentació de sol·licituds d'avaluació o informe pdf
  Resolució de 17 d'octubre de 2002 de la Direcció General d'Universitats (BOE núm. 260, de 30.10.02).
 • Reial Decret pel qual es regula el procediment per a l'obtenció de l'avaluació de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació, i de la seva certificació, als efectes de contractació de personal docent i investigador universitari html
  Reial Decret 1052/2002, de 11 d'octubre (BOE núm. 245, de 12.10.02).
 • Resolució per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Comissió de Professorat Lector i Professor Col·laborador de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 28 de novembre de 2003, pel qual s'aprova el procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector i professorat col.laborador de le universitats públiques per a l'any 2004, d'acord amb la a Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya html
  Resolució UNI/3768/2003, de 9 de desembre (DOGC núm. 4029, de 11-12-2003)
 • Decret Legislatiu pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública html
  Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (DOGC núm. 2509, de 3.11.97)
 • Normativa per a la selecció de personal acadèmic contractat permanent de la UB pdf
  Aprovada pel Consell de Govern en data 05-07-2007
 • Normativa provisional reguladora dels concursos per a la provisió de places de personal acadèmic contractat temporal de la UB pdf
  Aprovada pel Consell de Govern en data 11-11-2003.
 • Decret pel qual es regulen les funcions del professorat contractat per les universitats públiques del sistema universitari de Catalunya
  Decret 404/2006, de 24 d'octubre (DOGC núm. 4748, de 26-10-2006) pdf
 • I Conveni Col.lectiu del Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques Catalanes per al període del 10.10.2006 al 31.12.2009
  RESOLUCIÓ TRE/309/2006, de 21 de desembre (DOGC núm. 4821 el 14-02-2007) html
Comparteix-ho: