Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Nutrició Humana i Dietètica (Torribera)

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l'acceptació, per part de la Universitat de Barcelona de crèdits obtinguts en altres ensenyaments oficials, cursats i superats anteriorment a la UB, en una altra universitat espanyola o en una universitat estrangera. En el cas de reconèixer estudis oficials cursats a l’estranger, es denomina convalidació.

També pot consistir en l’acceptació de crèdits obtinguts en ensenyaments superiors no universitaris, ensenyaments universitaris no oficials, experiència professional, activitats institucionals o altres activitats acadèmiques de caràcter docent organitzades per la universitat.

Reconeixement de crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials de grau

 

Les taules de reconeixement entre els ensenyaments de grau de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i el grau de Nutrició es van aprovar en la sessió del Consell d'Estudis del grau de Nutrició Humana i Dietètica de data 8 de març de 2017.

Taula de reconeixement entre els graus de Farmàcia i NHD

Taula de reconeixement entre els graus de CTA i NHD

El reconeixement entre títols del mateix àmbit de coneixement són objecte de reconeixement fins a la totalitat dels crèdits de formació bàsica. Quan la formació bàsica superada en els estudis anteriors no estigui en concordança amb els coneixements, les competències i les habilitats associades a les matèries de formació bàsica de l'ensenyament nou, el/la cap d'estudis, juntament amb l'estudiant, pot acordar el reconeixement d'altres crèdits de la titulació.

La resta de matèries i assignatures de títols del mateix àmbit o d'àmbits diferents es reconeixen atenent a la coherència acadèmica i formativa dels coneixements i a les competències i habilitats que defineixen les assignatures que es volen reconèixer.

Consulta el procediment de sol·licitud de reconeixement de crèdits obtinguts en ensenyaments de grau

 

Reconeixement de crèdits obtinguts en ensenyaments superiors oficials NO universitaris

 

La formació assolida en el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) que ha donat accés al grau, pot ser objecte de reconeixement de crèdits.

CFGS amb reconeixement de crèdits en el grau en Nutrició Humana i Dietètica.

També poden ser objecte de reconeixement de crèdits els estudis parcials, o els estudis superats en altres ensenyaments diferents dels anteriors, en base a la valoració dels continguts acadèmics. En aquest cas caldrà presentar una sol·licitud (es recomana contactar amb el/la Cap d’Estudis de l’ensenyament abans de presentar la sol·licitud)

Consulta el procediment de sol·licitud de reconeixement de crèdits obtinguts en CFGS.

Reconeixement acadèmic d’activitats institucionals o per representació estudiantil

Les activitats objecte de reconeixement acadèmic s'han d'haver dut a terme dins del mateix període en què es cursa l'ensenyament o l'estiu immediatament anterior al curs en què l'estudiant accedeix al grau.


El reconeixement acadèmic, d’acord amb el que estableix l’art. 10.9 del RD 882/2021, haurà de ser com a mínim de 6 ECTS, excepte per als alumnes que hagin iniciat el grau abans del curs 2023-2024. Aquests podran finalitzar la titulació amb menys de 6 crèdits per reconeixement acadèmic.

Consulta el procediment de sol·licitud de reconeixement de crèdits obtinguts en activitats institucionals o per representació estudiantil.

Reconeixement a partir de l’experiència laboral i professional prèvia

Segons l'acord aprovat per la Comissió Acadèmica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació en data 15 de març de 2013 i modificat en data 6 de febrer de 2014:

L’activitat laboral ha de ser pròpia de les competències del grau en Nutrició Humana i Dietètica, segons la memòria VERIFICA. És el sol·licitant qui ha d’acreditar que la seva experiència laboral i professional s’adequa a la capacitació professional del títol.

Es reconeixeran com a màxim 9 ECTS obligatoris o optatius en el grau de Nutrició Humana i Dietètica. El nombre de crèdits a reconèixer vindrà determinat per la durada de l’activitat desenvolupada i el procediment d’accés i la dedicació en hores per setmana. Com a norma general, es reconeixen tres crèdits per cada 360 hores (prenent com a referent una setmana laboral de 40 hores) acreditant, a més, una experiència professional mínima equivalent a 1 any a jornada laboral completa o 2 anys treballant a temps parcial. En tot cas, no es reconeixeran menys de 360 hores d’activitat professional.

Es pot reconèixer l’experiència professional en assignatures obligatòries del pla d’estudis si el sol·licitant acredita que ha obtingut com a conseqüència de la seva activitat professional com a mínim el 75% de les competències de les assignatures el reconeixement de les quals vol obtenir.

En cap cas es pot reconèixer el TFG a partir de l'experiència professional.

Consulta el procediment de sol·licitud de reconeixement de crèdits a partir de l’experiència laboral i professional prèvia.

El deganat, o per delegació la Comissió Acadèmica del centre, escoltada la Comissió de Reconeixement dels Consells d’Estudis segons l’ensenyament, i valorada la documentació justificativa, ha de resoldre les sol.licituds d’excepcionalitat a la normativa.

 

Comparteix-ho: