Sol·licitud de reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l'acceptació, per part dels/les caps d'estudis dels graus de Ciència i Tecnologia dels Aliments i de Nutrició Humana i Dietètica de determinada formació i/o experiència professional, i que es computa a l'expedient del grau.

Es poden reconèixer crèdits:

  • Assignatures superades en altres ensenyaments

Termini de presentació de sol·licituds de reconeixement d'estudis previs sense trasllat d'expedient: 2 de maig al 15 de juny.

  • Per activitats institucionals realitzades a la Universitat de Barcelona.
  • Experiència professional relacionada amb els estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments i de Nutrició Humana i Dietètica.

Podeu consultar la informació sobre aquests reconeixements a la

 

Sol·licitud de reconeixement d'estudis previs de forma telemàtica. Heu d'escollir l'ensenyament on voleu aplicar la convalidació dels estudis previs

La sol·licitud va adreçada a la cap d'estudis i comporta el pagament d'una taxa de 54,54 € per l'estudi de convalidació.

Cal aportar la documentació indicada.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Caldrà aportar la següent documentació original:

  • En el cas d'estudis iniciats a la UB :

• Expedient acadèmic

 
  • En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

• Fotocòpia del DNI

• Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida indicant, com a mínim, la denominació, crèdits, any acadèmic i qualificació de les assignatures superades. En el cas que els estudis cursats siguin un ensenyament oficial de Grau, la certificació haurà d'incloure també informació sobre la branca de coneixement a la que està adscrit el títol de grau i la branca de coneixement de la matèria a la que es vinculen les assignatures de Formació Bàsica.

• Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.

• Pla d'estudis o quadre d'assignatures que s'exigeix per a obtenir el títol de l'ensenyament previ, expedit pel centre d'origen, amb el segell corresponent.

La sol·licitud de reconeixement d'activitats institucionals és gratuïta i es pot fer telemàticament sol·licitud telemàtica. Els certificats originals que acreditan l'activitat s'ha de presentar a la Secretaria d'Estudiants.

Els estudiants que finalitzeu els estudis podeu matricular el reconeixement durant el curs o inmediatament abans de tancar l'expedient.

Les sol·licituds de reconeixement de l'experiència professional o el reconeixement d'assignatures superades en altres ensenyaments suposa el pagament d'una taxa

 

 

Taula de reconeixement entre els graus de Farmàcia i NHD

Aprovada a la sessió del Consell d’estudis de 8 de març de 2017

 

Taula de reconeixement entre els graus de CTA i NHD

Aprovada a la sessió del Consell d’estudis de 8 de març de 2017

 

Taula de reconeixement entre els graus de NHD i CTA

Aprovada a la sessió del Consell d’estudis de CTA de 20 de desembre de 2017

 

Taula de reconeixement entre els graus de Farmàcia i CTA

Aprovada a la sessió del Consell d’estudis de CTA de 12 de desembre de 2018

 

Comparteix-ho: