Preus i taxes

Preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2023-2024
(Segons Decret de preus aprovat i publicat per la Generalitat de Catalunya)

GRAU  
Gestió de matriculació i d'expedient acadèmic
Matrícula anual
69,80€
Gestió de matriculació i d'expedient acadèmic
Modificacions i ampliacions de 2n quadrimestre
27,27€

Crèdit de grau de Filologia

17,69€
Crèdit de grau de Comunicació i industries culturals 18,46€

Crèdit de graus de Filologia per a les segones i successives matrícules d'un mateix crèdit:

21,85€ (2a matrícula), 47,34€ (3a matrícula) i 65,55€ (4a matrícula)

 

Crèdit de grau de Comunicació i Industries Culturals per a les segones i successives matrícules d'un mateix crèdit:

28,00€ (2a matrícula), 65,00€ (3a matrícula) i 88,00€ (4a matrícula)

 
Crèdit convalidat i/o reconegut de grau de Filologia (20% del preu/crèdit) 3,53€
Crèdit convalidat i/o reconegut grau CIC (20% del preu/crèdit) 3,69€
Crèdit de grau un cop superats els 240 de la titulació  46,11€
Títol de llicenciat/graduat + suplement europeu al títol, o duplicat 218,15€
Suplement europeu al títol 32,75€
 

 

Altres taxes: 

Certificació acadèmica personal 27,27€
Estudi de documentació i d’expedient acadèmic per a la selecció i assignació, si correspon, en ensenyaments de màster universitari 30,21€
Preparació de documentació per a la legalització dels programes d’assignatures i plans d’estudis universitaris que han de tenir efectes a l’estranger 30,00€
Taxa UB per la tramesa de títols oficials a les administracions corresponents per al seu lliurament a l’interessat (dintre/fora del territori de l’estat Espanyol

20€/40€

Taxa UB per enviament certificat del SET a l’estranger 20€/40€

Estudis d’expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d’estudi

54,54€
Estudi d’equivalència de títol d’estudis estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat o sol·licitud d’estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris conforme a sistemes educatius estrangers per a l’accés a estudis de màster o doctorat sense títol homologat de les universitats públiques 218,15€
Trasllat d’expedient 54,54 €