Universitat de Barcelona

Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 8 de febrer al 29 de juliol del 2022.

Avís per a alumnes amb titulació estrangera de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior: Per tal de poder fer dins dels terminis l’estudi d’equivalència de la titulació d’accés, és necessari que els alumnes amb titulació estrangera de fora de l’Espai Europeu d'Eduicació Sueperior realitzin la preinscripció abans del 5 de juliol i presentin la sol·licitud d’estudi d’equivalència juntament amb la documentació requerida abans del 30 de juliol. Les preinscripcions amb data posterior no tenen garantit que es pugui fer l’estudi de la documentació a temps per a la matrícula.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació


Podeu enviar la documentació escanejada per correu electrònic a l'adreça master.cdh@ub.edu o per correu postal a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Filosofia (c. Montalegre, 6-8, 1a planta, 08001 Barcelona).

Criteris de selecció

  • Expedient acadèmic de les titulacions esmentades (60 %)
  • Activitats professionals relacionades amb les especialitzacions oferides (20 %)
  • Coneixement d'idiomes (20 %)

Procediment de resolució

L'òrgan d'admissió és la Comissió Paritària de coordinació del màster, les funcions de la qual són:
  • Assumir el procés de selecció o acordar la creació d'una subcomissió d'accés que assumeixi aquestes funcions.
  • Ser la dipositària de les candidatures per a l'admissió i la selecció d'estudiants i fer-se responsable dels sistemes de reclamació.
  • Analitzar, en el procés d'admissió, les propostes dels coordinadors de cada universitat i decidir el conjunt de l'alumnat admès.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: