Universitat de Barcelona

Màster en Filosofia Analítica (biennal)

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 6 d'abril al 3 de setembre de 2021.

Els alumnes amb titulació estrangera de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior: Per tal de poder fer dins dels terminis l’estudi d’equivalència de la titulació d’accés, és necessari que els alumnes amb titulació estrangera de fora de l’Espai Europeu d'Eduicació Sueperior realitzin la preinscripció abans del 5 de juliol i presentin la sol·licitud d’estudi d’equivalència juntament amb la documentació requerida abans del 30 de juliol. Les preinscripcions amb data posterior no tenen garantit que es pugui fer l’estudi de la documentació a temps per a la matrícula.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació


Lloc de presentació de la documentació:
Per correu electrònic a l'adreça master.aphil@ub.edu. Cal tenir en compte que la tramesa de documents només es refereix a la preinscripció. Els estudiants que hagin estat admesos han de presentar, en el moment de la matrícula, la documentació original per formalitzar la inscripció.

Criteris de selecció

En el cas que la demanda excedeixi l'oferta de places, la Comissió de Selecció avalua l'adequació dels candidats als objectius del màster valorant els requisits específics d'admissió en la proporció següent:
  • Titulació d'accés (10 %)
  • Compromís de dur a terme una recerca a un nivell significatiu (10 %)
  • Cartes de referència (30 %)
  • Mostra d'un treball propi (40 %)
  • Nivell d'anglès (10 %)

En el cas que sigui necessari, es fa una entrevista personal.

Procediment de resolució

Una comissió formada per representants de les quatre universitats participants selecciona els estudiants admesos al programa. Si cal, es duu a terme una entrevista personal.

Matrícula

Pendent

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: