Mobilitat nacional

Si us han concedit una plaça de mobilitat SICUE a la Facultat de Filosofia de la UB, consulteu la informació general de la Universitat de Barcelona per a alumnes d’intercanvi.

A continuació us detallem els processos d'incorporació i documentació en el nostre centre.

L'acord acadèmic és el document on quedarà constància de les assignatures de la vostra universitat d'origen i de les assignatures que cursareu a la Universitat de Barcelona.

L'acord acadèmic s'ha d'establir sobre la base de la programació del curs i haurà de ser elaborat per l'estudiant i el coordinador / a SICUE de la universitat d'origen.

L'acord acadèmic proposat haurà de ser aprovat pel coordinador / a SICUE del nostre centre.

L'acord acadèmic ens l'ha d'enviar la vostra universitat al nostre Centre per correu postal o per correu electrònic, a ser possible abans del 15 de juliol (estades de primer semestre i anuals), per tal que pugui ser estudiat i aprovat, si escau, abans que us matriculeu.

 

 

Data d’inici de les classes al Grau de Filosofia: 12 de setembre de 2022

 

La inscripció la fareu a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Filosofia en quant us incorporeu a la Facultat demanant cita prèvia mitjançant el correu electrònic a mobilitat.filosofia@ub.edu. 

La documentació necessària per a tots és: 

 

Per correu electrònic rebreu informació sobre les dates de matrícula.

 

És podran sol∙licitar canvis en l’Acord Acadèmic i de la inscripció durant un mes després de l’inici del semestre, no més tard. Aquests canvis es faran d’acord amb l’imprès. No és podran acceptar canvis a la inscripció sense canviar prèviament l'Acord.

Pràctiques Externes

Els alumnes  SICUE no poden cursar l'assignatura de Pràctiques externes.

 

Treball Fi de Grau

Per poder cursar l'assignatura de Treball Final de Grau de 6 crèdits ECTS consulteu aquest enllaç

 

Assignatures d'altres facultats

Per cursar assignatures pertanyents a graus d’altres facultats cal obtenir el permís del coordinador SICUE dels altres graus (a aquest efecte, les assignatures optatives dels Minors de Grau de Filosofia impartides per altres Graus de la UB, pertanyen a altres facultats i heu de demanar el permís).

Una vegada qualificades les actes per part del professorat responsable, la Facultat expedirà la corresponent certificació acadèmica i la remetrà a la universitat d'origen.

El coordinador SICUE és el cap d’estudis del grau, professor Ignacio Guiu Andreu: iguiu@ub.edu, al que podeu consultar les qüestions acadèmiques.

Per a consultes sobre inscripció, incorporació, documentació i matrícula heu d’adreçar-vos a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultatmobilitat.filosofia@ub.edu

Comparteix-ho: