Comissió de Recerca

La Comissió de Recerca de la Facultat és l'òrgan encarregat de definir, fer el seguiment i avaluar les grans línies d'actuació en recerca de la Facultat.

Està formada pel degà o vicedegà o en qui delegui, que la presideix; un professor de cada departament adscrit a la Facultat; tres membres, com a màxim, representants dels instituts universitaris de recerca adcrits a la Facultat. Cada Institut sols tenir un representant a la comissió, un estudiant, i l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió.

Són funcions de la Comissió de Recerca: fer el seguiment de les activitats de recerca i de la transferència de coneixements a la Facultat, assessorar al degà i a la Junta de Facultat en els temes de recerca, proposar els criteris generals de distribució dels espais i dels recursos de recerca assignats a la Facultat, proposar la distribució dels recursos assignats a la Facultat pels temes de recerca i controlar-ne la gestió, d´acord amb els criteris aprovats, impulsar la transferència de tecnologia, i totes les altres funcions que li siguin assignades.

 

Membres de la Comissió

  • Lluís Mañosa (vicedegà), President
  • Antoni García Santiago (FMC)
  • Pere Serra (FA)
  • Francesca Peiró Martinez (ENG)
  • Joan Solà (FQA)
  • Andreu Fernández Gallén (estudiant)
  • Adrià Gràcia Candal (estudiant)

 

ACTES

 

acta 10/04/2015 

acta 06/02/2015

acta 28/11/2014 

acta 31/10/2014

acta 05/06/2015

acta 22/04/2014

acta 04/03/2014

acta 16/01/2014

acta 27/11/2013

 

Comparteix-ho: