Junta de Facultat

Els membres de la Junta de Facultat són els següents (relació actualitzada amb els resultats de les eleccions de 18 de maig de 2021 i amb la pressa de possessió dels nous càrrecs de la Facultat, de 14 de juny de 2021, i les substitucions del representant dels estudiants de 4 de maig de 2022 i del representant del PDI permanent de 9 de maig de 2022:

NOM

COGNOMS

DEPARTAMENT / CÀRREC

 
Eugeni Graugés Pous Degà/ PDI (Dept. FQA) *
Joan Bertomeu Balagueró Vicedegà / PDI (Dept. FA)  
Lluís  Mañosa Carrera Vicedegà / PDI (Dept. FMC)  
Pere Serra Coromina Vicedegà / PDI (Dept. FA) *
Antoni Garcia Santiago Secretari / PDI (Dept. FMC) *
José Bosch Estrada Cap Estudis EET (Dept. EEB)  
Albert Cornet Calveras Cap Departament EEB  
Cesar  Ferrater Martorell Cap Estudis FÍSICA   
Xavier Batlle Gelabert Cap Departament FMC / PDI (Dept. FMC) *
Josep Mª Paredes Poy Cap Departament FQA  
Manuel  Varela Fernandez Cap Departament FA  
Esteban Aranda Fernandez Cap SED Física  
Francesc Xavier Luri Carrascoso ICCUB  
Albert Díaz Guilera UBICS  
Adolf Canillas Biosca PDI (Dept. FA) *
Arturo Carnicer Gonzalez PDI (Dept. FA) *
Albert Cirera Hernández PDI (Dept. EEB) *
Sònia Estradé Albiol PDI (Dept. EEB) *
José María Fernández Varea PDI (Dept. FMC) *
Francesca Figueras Siñol PDI (Dept. FQA) *
Lluís Garrido Beltran PDI (Dept. FQA) *
Atilà Herms Berenguer PDI (Dept. EEB) *
Carme Jordi Nebot PDI (Dept. FQA) *
Bruno Julià Diaz PDI (Dept. FQA) *
M del Carmen Llasat Botija PDI (Dept. FA)  *
José María López Villegas PDI (Dept. EEB) (En substitució del Dr. Domènec Espriu Climent - a partir del 9 de maig de 2022) *
Federico Mescia PDI (Dept. FQA)  *
Jordi Ortín Rull PDI (Dept FMC) *
Assumpta Parreño Garcia PDI (Dept. FQA) *
Esther Pascual Miralles PDI (Dept. FA) *
Àngels Ramos Gómez PDI (Dept. FQA) *
Francesc Salvat Gavaldà PDI (Dept. FQA)  *
Oriol Arteaga Barriel Altre PDI (FA) *
Maria dels Àngels Aran Sensat Altre PDI (FQA) *
Arnau Rios Huguet Altre PDI (FQA) *
Laura Guerra Tolosa PAS *
Josep Maria Del Amo Bonila PAS *
Brugués Palmero Soriano Administradora Centre  
Daniel Del Pozo Bueno Estudiant *
Clara Galcerán Puig Estudiant *
Aïna Gaya Ávila Estudiant *
Asier González Garcia Estudiant *
Júlia Ladero Gálvez Estudiant *
Ignasi López Gabarró Estudiant *
David Merino Gallardo Estudiant *
Pau Mus López Estudiant *
Joan Núñez Corbacho Estudiant (en substitució de l'Adrià Hernández Pineda, a partir del 4 de maig de 2022) *
Laura Parra Gutiérrez Estudiant *
Valeria Pastor Juro Estudiant *
Sara Portero Castillo Estudiant *
Àlex Rozalen Millan Estudiant *
Victor Rubio Jimenez Estudiant *
Lucia Tormo Bañuelos Estudiant *

(*) Representats electes

 

La composició de la Junta de Facultat està regulada als articles 7 i 8 del Reglament de la Facultat de Física:

Article 7

7.1. La Junta de Facultat està constituïda inicialment per cinquanta membres elegits, segons el que disposa l’Estatut de la Universitat de Barcelona. Els membres elegits són:

a) el degà, que la presideix;

b) vint-i-cinc membres representants del professorat funcionari dels cossos docents universitaris;

c) quatre membres representants d’altre personal docent i investigador;

d) quinze membres representants dels estudiants, inclosos els de doctorat; i

e) cinc membres representants del personal d’administració i serveis.

7.2. La Junta de Facultat revisarà periòdicament la representació dels diferents col·lectius en la composició de la Junta, d’acord amb els criteris bàsics establerts pel Claustre de la Universitat de Barcelona i la normativa vigent.

 

Article 8

8.1. Formen part de la Junta de Facultat, amb veu i sense vot, els vicedegans, el secretari, els directors dels departaments adscrits, els caps d’estudis dels ensenyaments adscrits, l'administrador de centre i el cap de secretaria, en el cas que no siguin elegits. També hi poden assistir, amb veu i sense vot, els directors de departaments no adscrits a la Facultat que imparteixin docència en la mateixa.

8.2. Els membres de la Junta de Facultat s’han de renovar cada quatre anys, sens perjudici que la normativa electoral d’estudiants pugui establir un període inferior.

 

  1. Coordinar l’organització dels diferents ensenyaments i proposar-ne de nous.
  2. Participar en l’elaboració de la relació de llocs de treball i en els canvis de denominació, amortització, minoració i redistribució de les places docents.
  3. Organitzar els serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat acadèmica i el suport de la recerca.
  4. Proposar les modificacions, la requalificació i la redistribució del personal d’administració i serveis que tenen adscrit i participar en els procediments de provisió dels llocs de treball.
  5. Proposar inversions en obres majors i en obres de conservació, i fer-ne el seguiment.
  6. Participar en la gestió dels serveis generals de suport a la docència i la recerca del centre i coordinar-ne el seu funcionament.
  7. Vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient.
  8. Vetllar per la qualitat de les activitats acadèmiques i de recerca que es desenvolupen al centre.

Comparteix-ho: