Comissió de Seguretat i Medi Ambient

La Comissió de Seguretat i Medi Ambient està formada pel degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix, un professor de cada departament adscrit a la Facultat, un estudiant, i l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui.

Les funcions de la Comissió de Seguretat són la de vetllar pel compliment del que disposa l'Estatut de la Universitat de Barcelona en qüestions de seguretat, salut laboral i medi ambient, divulgar les mesures de seguretat establertes a la Facultat i comunicar-ne les deficiències observades, col·laborar en l'elaboració i implantació del Pla d'Emergència, analitzar els accidents i incidents que es produeixin en matèria de seguretat i medi ambient, i totes les altres funcions que li siguin delegades.

 

Membres de la Comissió

  • Josep Maria Solanes (vicedegà), president
  • Bernat Codina (FQA)
  • Pietro Tierno (FMC)
  • Santiago Vallmitjana
  • Anna Vilà (ENG)
  • Ana M Juarez Chamorro (administració de centre)
  • Michelle Berkhout Garcia (estudiant)
Comparteix-ho: