Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Itineraris, mencions i optativitat

Optativitat: 63 crèdits ECTS

 • TECNOLOGIA PER A L’ENGINYERIA ELECTRÒNICA I TELECOMUNICACIONS

  Micro i nanotecnologia (6) | Continguts:

  1. Fonaments físics de processos en microtecnologia.
  2. De la micro a la nanotecnologia.
  3. Fenòmens a escala nanomètrica.
  4. Materials nanoestructurats.
  5. Nanomanipulació.
  6. Nanodispositius.
  7. Aplicacions.

    

  Energia (6) | Continguts:

  1. Fonts d’energia.
  2. Energia tèrmica.
  3. Energia nuclear.
  4. Energies renovables i sostenibilitat.
  5. Distribució i emmagatzematge d’energia.
  6. El sistema energètic mundial.

    

  Biofísica (6) | Continguts:

  1. Interaccions i energia.
  2. Dinàmica enzimàtica.
  3. Física de les biomolècules i de les cèl·lules.
  4. Dinàmica de poblacions cel·lulars.
    

  Física de materials (6) | Continguts:

  1. Tipus i característiques estructurals.
  2. Propietats i aplicacions de materials.
  3. Introducció al comportament de materials.

  24 crèdits ECTS

 • DISSENY AVANÇAT I APLICACIONS DE SISTEMES ELECTRÒNICS

  Mecatrònica i robòtica (3) | Continguts:

  1. Sistema mecatrònic: actuadors i sensors.
  2. Electrònica integrada.
  3. Programació i sistemes de control.
  4. Principals aplicacions: màquines de control numèric.
  5. Robòtica fixa: braços manipuladors.
  6. Robòtica mòbil.
  7. Robòtica de precisió: microrobòtica

   

  Disseny analògic integrat (3) | Continguts:

  1. Conceptes de disseny de blocs bàsics.
  2. Paràmetres de disseny d’amplificadors diferencials.
  3. Amplificadors operacionals de 2 etapes.
  4. Amplificadors de 3 o més etapes.
  5. Tècniques de compensació.
  6. Dependències en temperatura.
  7. Introducció als circuits de Bandgap.
  8. Introducció als circuits no lineals.

   

  Automàtica i control de sistemes (3) | Continguts:

  1. Regulació automàtica.
  2. Autòmats programables i línies de producció industrials
    

  Domòtica (6) | Continguts:

  1. Sensors i actuadors en habitatges. 
  2. Comunicació amb busos i xarxes. 
  3. Alimentació i sostenibilitat energètica. 
  4. Intel·ligència ambiental.

   

  Instrumentació biomèdica (3) | Continguts:

  1. Introducció als Fenòmens bioelèctrics.
  2. Sensors per a biomedicina.  Sistemes de condicionament i amplificació per a la captació de senyals bioelèctrics. 
  3. Anàlisi d’interferències i condicions de seguretat. 
  4. Sistemes de ressonància magnètica, ecografia, termografia, endoscòpia, radiologia, PET i SPECT. 
  5. Biosensors òptics.

  18 crèdits ECTS

 • AMPLIACIÓ DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIONS

  Processat digital de senyal (6) | Continguts:

  1. Sistemes de processat de senyal.
  2. Filtres digitals.Quantització.
  3. Estimació espectral.
  4. Processat de veu.
  5. Reducció de soroll.Interpolació i delmat.
    

  Sistemes de suport per a les TIC (3) | Continguts:

  1. Codificació d’informació. 
  2. Sistemes d’emmagatzematge d’informació. 
  3. Representació i transferència d’informació multimèdia. 
  4. Compressió. 
  5. Estàndards de sistema.
    

  Processat d’imatge i visió artificial (3) | Continguts:

  1. Transformacions d’intensitat. 
  2. Espais de color i processat en color.
  3. Filtrat freqüencial.  Compressió.
  4. Tècniques morfològiques. 
  5. Segmentació. 
  6. Marques d’aigua i encriptació. 
  7. Control de dispositius.

  Teoria de la informació clàssica i quàntica (3) | Continguts:

  1. Bits i qubits. 
  2. Canals. 
  3. Compressió. 
  4. Entropia de Shannon i de von Neumann. 
  5. Criptografia. 
  6. Teleportació.

  15 crèdits ECTS

 • PRÀCTIQUES

  Pràctiques en empresa | Continguts:

  Aprendre i experimentar l’aplicació de coneixements adquirits, en un entorn professional, en una empresa. Adquisició de competències sobre treball en equip; capacitat de lideratge; esperit crític; responsabilitat professional; ètica professional. Els objectius concrets d’aprenentatge es concretaran en el conveni amb l’empresa.


  6 crèdits ECTS

Comparteix-ho: