Preguntes freqüents

Puc participar com a assistent en algun curs dels que organitza la unitat de Formació de PAS?

Tots els membres del PAS de la UB poden participar en les activitats formatives que organitza la unitat de Formació de PAS.

Qui vulgui participar en un curs ha de llegir tota la informació que hi ha a la fitxa del curs i veure a quins destinataris va adreçat i les observacions que s'hi fan. A continuació, si hi està interessat, ha d'omplir la sol·licitud, tenint en compte el procés i els criteris aplicables.

En cada convocatòria no es poden sol·licitar més de dos cursos, llevat dels casos de jornades o monogràfics de poques hores. En tot cas, la suma de les hores totals sol·licitades en horari laboral no ha de sobrepassar les quaranta hores a l'any.

Excepcions:

  • En el cas que la Unitat de Formació de PAS rebi dues sol·licituds per a dues edicions diferents d'un mateix curs, s'entendran com una sola a l'efecte del còmput màxim de nombre de cursos dins l'horari laboral, sempre que no se'n demanin més de dues edicions.
  • No s'inclouen en aquest còmput les proves de nivell d'informàtica o de català.
  • No hi ha límit per sol·licitar cursos o jornades en horari extralaboral. La concessió estarà condicionada, d'una banda, pel nombre de sol·licituds i places vacants, i de l'altra, pel fet que es compleixin els requisits previs (si n'hi ha).

Això depèn de la relació que tingui el curs amb la feina i de l'autorització del cap.

Si el curs és de formació integral, pertany a una àrea funcional diferent o no té cap relació amb la feina, i es fa per un interès personal, s'ha de fer en horari extralaboral. De manera que, si coincideix amb la tarda que es treballa, s'haurà de recuperar, havent-ho acordat prèviament amb el cap. Si el curs és de perfeccionament per al lloc de treball, es pot sol·licitar no compensar la tarda que coincideix amb la feina i demanar el curs en horari mixt, havent-ho acordat prèviament amb el cap (per exemple, si el curs és de vint hores i coincideix tres tardes, serà en horari laboral sis hores).

Hi té dret el PAS fix i el PAS temporal que, en el moment de la inscripció i a l'inici del curs, sigui personal d'administració i serveis de la Universitat de Barcelona i hagi estat contractat almenys durant un any en el període dels dos darrers anys.

Sí, però s'ha de tenir en compte si el curs suspès es va fer en horari laboral o extralaboral.

En el primer cas (laboral), i segons els criteris sobre concessió d'hores retribuïdes de Formació de PAS, el nou curs que es repeteix s'haurà de fer en horari extralaboral. En el segon cas (extralaboral), el nou curs es pot repetir en horari laboral o extralaboral.

En el cas que la baixa laboral justificada superi el 20 % del marge permès de no assistència, es tenen en compte els criteris següents:

Cursos amb certificat d'assistència:

  • No s'emet el certificat, ja que realment no s'ha assistit al 80 % de la formació, encara que l'absència estigui justificada. El curs es tanca com a «baixa laboral» o «no presentat» segons els casos.

 

Cursos amb certificat d'assistència i aprofitament:

  • Aquests cursos es caracteritzen perquè es comprova l'adquisició de l'aprenentatge de l'alumne, ja sigui amb una avaluació contínua, a través d'una prova final o bé amb la presentació d'un treball. En aquests casos, si l'alumne està preparat per ser avaluat, i havent-ho acordat prèviament amb el professor, se li permet fer la prova encara que no arribi al 80 % d'assistència, i s'emet el certificat del curs en el cas que la superi.

En el cas de no assistència o abandonament del curs sense cap justificació escrita, la unitat de Formació Corporativa es reserva el dret de no considerar cap altra sol·licitud de cursos de formació d'aquesta persona per un any natural.

  • Sí que es pot sol·licitar un curs, però la concessió de la plaça està condicionada pel fet que, en la data d'inici del curs, la persona interessada estigui plenament incorporada al lloc de treball. En els casos dels cursos Online/Virtuals es poden realitzar en horari extralaboral en total normalitat.
 
  • En canvi, no es pot assistir a un curs concedit anteriorment, ja que, quan una persona es troba en situació d'incapacitat laboral, la seva relació amb la UB està en suspens.

Per tal d'afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral, el PAS que gaudeixi d'un permís de maternitat, paternitat o d'adopció, o bé estigui en situació d'excedència per tenir cura d'un fill o atendre a un familiar, té dret a participar en els cursos de formació.

Qui es trobi en aquesta situació no cal que torni a fer el curs, pot repassar una mica els apunts i fer un dels cursos monogràfics d'Access o d'Excel de vuit hores que s'ofereixen en el Pla de formació.

El PAS disposa de 40 hores de formació per fer cursos dins de l'horari laboral. Excepcionalment, el PAS que realiza anglès, disposa de 50 hores.

En aquest cas, les hores que pots disposar dins de l'horari laboral, seria la part proporcional al tant per cent de la jornada que tens reduida.

- Si són certificats de cursos*, idiomes o català fets fora de la UB, s’ha de presentar la documentació original a un punt de registre d’entrada perquè puguin autentificar-la i enviar-la a Formació de PAS.

- Si els certificats han estat emesos electrònicament i disposen d’una verificació digital, es faran arribar per correu electrònic a Formació de PAS.

- Si són títols oficials s’ha de presentar la documentació original a un punt de registre d’entrada perquè puguin autentificar-la i enviar-la a la secció de PAS.

 

*Recomanem que tots els diplomes o certificats tinguin la informació important en el document com, nom i cognoms, nom del curs o activitat formativa, hores, i organisme o empresa que emet el corresponent certificat.

Comparteix-ho: