Informació de l'equip deganal de la Facultat de Geografia i Història sobre el curs 2021-22

Avís | 09-09-2021

Us informem que, tenint en compte la resolució del rector de la UB del 8 de setembre, l’activitat docent de la Facultat de Geografia i Història es desenvoluparà segons els criteris següents:  

- Les classes es realitzaran en format presencial i no es retransmetran en línia.  

- És obligatori l’ús de la mascareta segons les indicacions del pla de contingència de la UB.  

- Si bé el manteniment de la distància interpersonal d’1,5 metres no és obligatòria (enllaç), es recomana als estudiants que es distribueixin homogèniament dins de l’aula.  

- Cal ventilar les aules deixant les portes i les finestres obertes.  

- Cal respectar les indicacions de circuits d’accés a les aules i de sortida.  

- Es recomana que les classes acabin cinc minuts abans de l’hora establerta per donar temps als estudiants a sortir de les aules i que puguin accedir a la classe següent.  

- Es recomana que la sortida de les aules es realitzi per files i que alumnes i professorat abandoni els passadissos i no es quedi als espais davant de les aules.   

- Es recomana que els grups que facin diverses classes seguides en una mateixa aula evitin sortir al passadís entre classes.  

- Les reunions continuaran sent preferentment virtuals i les hores d’atenció als estudiants poden ser virtuals o presencials, segons criteri del docent. 

- Qualsevol membre de la comunitat universitària que presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 ha de deixar la Facultat, marxar al seu domicili i aïllar-se. Des d’allí, ha de contactar amb el sistema públic de salut (061-CAP de referència) i amb el seu professor o professora, cap d’unitat o responsable d’activitat.  

Bon curs 2021-2022 a tothom.  

L’equip deganal


Comparteix-ho: