Normatives de funcionament

Amb l'Estatut de la Universitat de Barcelona (2003), la Facultat de Geografia i Història passa amb ple dret i de manera directa a formar part de l’estructura bàsica de la Universitat. Això permet coordinar en aquesta Facultat, amb capacitat directiva pròpia, els diversos ensenyaments que hi estan adscrits i els que en un futur es puguin establir.

El Reglament intern de la Facultat estableix l’organització i regula la creació dels òrgans i de les comissions i de les delegacions necessàries per a l’exercici eficaç de les seves funcions. El seu objectiu és la coordinació dels seus òrgans per aconseguir els més alts nivells de qualitat en l’activitat de docència, de recerca i de gestió que s’hi duu a terme, afrontant així els reptes actuals i de futur de la societat del coneixement

Comparteix-ho: