Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Estudis Avançats en Història de l'Art

Organització i metodologia docent

La docència de cada assignatura comporta un mínim de 45 hores presencials i està organitzada en sessions de tres hores per tal d’afavorir els debats i/o desplaçaments a museus, galeries, centres d’art, etc,. segons ho requereixin els corresponents continguts. La impartició de dites assignatures s’ha programat els dilluns, dimarts, dijous i divendres, dins d’una franja horària que va de les 15:30 a les 18:30 h i de les 18:30 a les 21:30 h, amb els pertinents descansos. Els dimecres queden lliures i a disposició de la programació de seminaris i/o sortides de camp d’interès comú.

El nombre d’alumnes per assignatura depèn de si es tracta d’obligatòries u optatives. Cal recordar que el màster es planteja sota un màxim de 30 alumnes de nova matriculació. El espais, recursos didàctics i equipaments són els idonis.

Els plans docents corresponents a les diferents assignatures especifiquen les concrecions pertinents.

Comparteix-ho: