Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Estudis Avançats en Història de l'Art

Treball final de màster

Presentació

Suposa la realització d'un projecte d'investigació individual, elaborat sota la direcció d’un tutor escollit per l’alumne/a entre els professors/res del Màster i/o els professors/res del Departament d’Història de l’Art que tinguin el grau de doctor.

El termini de lliurament està definit d'acord amb la convocatòria del curs acadèmic. Si l'alumne/a no el presenta o suspèn, l’haurà de matricular de nou.

Característiques

La  matèria Treball  Final  de  Màster  (TFM)  implica  un  exercici  integrador  de  la formació rebuda en la titulació i permet l'accés al doctorat.

Els estudiants hauran   d'aplicar els coneixements, habilitats, actituds i competències adquirits en el màster a la realització d'un projecte d'investigació sobre  un  tema  referit  a  l'àmbit  dels  estudis  d'Història  de  l'Art.  Donades  les seves  característiques,  ha  de  ser  inscrit  en  l'últim  semestre  dels  estudis  del Màster.

L'elaboració del TFM representa l'etapa final d'un procés d'investigació:
— La reflexió sobre el problema que es va a tractar, el plantejament de la(s) pregunta(s) de recerca
— Recopilació de material (obres, documentació, testimonis històrics...) iel processament de la informació que conté.
— l disseny de l'estructura del treball i la redacció de la investigació. En el cas d'un projecte amb orientació vinculada al mercat i difusió de l'art, es tracta  de  realitzar  un  treball  vinculat  als  coneixements  adquirits  i  la  seva aplicació en la societat.

L'extensió  del  TFM  serà  d'entre 80  i  100  pàgines  de  2.100  caràcters  amb espais (30 línies de 70 espais), al marge dels possibles annexos, i segons els criteris  establerts  per  la Universitat  de  Barcelona  que  podran  consultar  a  la següent  adreça: www.ub.edu/criteris-cub/(actualment  s'està  elaborant  una normativa  específica  de  centre).  Es  podrà  presentar  per  a  la  lectura  en qualsevol  moment  del  curs,  sempre  dins  dels  terminis  corresponents  a  la convocatòria matriculada.

Avaluació

La Comissió Avaluadora estarà integrada per tres membres del Departament i/o especialistes externs. En tots els casos és indispensable tenir el grau de doctor.

La qualificació haurà de ser numèrica (0-10) amb detall d'un decimal, la qual s’obtindrà a partir de la valoració del contingut del text i la valoració de la presentació oral i defensa pública.

És competència exclusiva de la Comissió Acadèmica del Màster  proposar premis específics per a l'alumnat, així com assignar la qualificació de Matrícula d'Honor quan es consideri oportú.

Normativa

Per ampliar informació, es pot consultar la Normativa del Treball final de Màster.

Comparteix-ho: