Suport a l'estudi - PAT

Presentació

El pla d'acció tutorial té com a funció acompanyar, guiar i aconsellar l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge a la UB, i d’aquesta manera ajudar-lo a prendre decisions fonamentades en els seus estudis, en la millora del seu rendiment, en l’ampliació de les seves expectatives, en l’orientació professional i, en definitiva, en l’assoliment d’un bon desenvolupament personal.

Aquesta funció general es desenvolupa en funcions més específiques:

  • Facilitar el procés de transició i d’adaptació de l’estudiant a la Universitat.
  • Oferir a l’estudiant informació, orientació i recursos per a l’aprenentatge.
  • Assessorar l’estudiant en la configuració del seu itinerari curricular, prestant atenció a cada realitat específica: alumnat que compagina l’estudi amb la feina laboral, situacions personals, etc.
  • Orientar l’estudiant per facilitar-li l’accés al món laboral o a la continuació dels estudis, en una perspectiva de formació continuada.
  • Contribuir al fet que l’estudiant contempli i valor i la dimensió europea, en aspectes relacionats amb la formació, la inserció laboral i d’altres.
  • Partint de la informació subministrada pels estudiants, identificar punts forts i punts febles de la docència, a partir dels quals es puguin formular propostes de millora.

 

Avaluació:

El PAT estarà subjecte a un procés d’autoavaluació. L’alumnat tutoritzat omplirà un breu qüestionari després de cada sessió grupal; els tutors també hauran de complimentar una breu valoració que es trobarà disponible en el Campus Virtual dels tutors. També es preveuen reunions de coordinació i d’avaluació després de cada sessió grupal en cada una de les titulacions on s'implanta el PAT.

El PAT en conjunt serà objecte de valoració en el si de la Comissió Acadèmica de la Facultat, amb l’objectiu de revisar el seu funcionament i planificar les accions d’anys posteriors.

 

Posada en marxa del nou Pla d’Acció Tutorial:

El curs 2018-19 s’ha posat en marxa un nou Pla d’Acció Tutorial de la Facultat, sota la coordinació de la Dra. Marta Sancho. Els canvis introduïts en el PAT a partir del curs 2018-19 són diversos. En primer lloc, l’objectiu és ara implementar aquest programa a tots els cursos i no només a primer curs, com passava fins al moment. De moment, per al curs 2018-19, el PAT va funcionar per als cursos de primer i segon i es preveu la seva progressiva implantació en cursos successius. Entre la resta de canvis a destacar, cal posar de relleu el fet que, a partir d’aquest any, el/la tutor/a que l’estudiant tingui a primer curs continuarà amb les tasques de tutorització durant els cursos següents. El desenvolupament del PAT preveu diverses reunions entre els tutors i tutores i l’alumnat al llarg del curs. La primera d’aquestes sessions, amb els grups de primer curs, es celebra el primer dia de curs, en el marc de la sessió de benvinguda adreçada a l’alumnat de nou ingrés.

Comparteix-ho: