Avaluació Pla de Recerca i Informe de Seguiment

En el curs acadèmic en el qual s'ha formalitzat l'admissió al programa (matrícula de tutela acadèmica), el/la doctorand/a ha d'elaborar i presentar un pla de recerca que ha de tenir l'aval del seu director o directora.

A partir del curs acadèmic següent en què s'ha acceptat , la Comissió Acadèmica del programa ha d'avaluar, cada curs acadèmic, mitjançant un informe de seguiment els avenços produïts en el pla de recerca i el document d'activitats

En el curs acadèmic en què s’ha formalitzat l’admissió al programa, el/la doctorand/a ha d’elaborar i presentar un pla de recerca, redactat en qualsevol dels idiomes del programa, d'acord amb  Normativa de presentació del pla de recerca establerta per la Comissió Acadèmica.

 

Procediment per a la presentació del Pla de recerca:

Lloc: La presentació del Pla de Recerca s'ha de realitzar a través de la Seu Electrònica en l’apartat de TRÀMITS: Consulta i gestió de tràmits en línia -> Doctorat-> Sol·licituds pla de recerca i de seguiment anual per a doctorands.  o directament a través d’aquest enllaç.

Sol·licitud pla de recerca

 

En la sol·licitud és obligatori escriure el Títol del pla de recerca  així com adjuntar la documentació que es detalla en  els següents apartats:

Documents acreditatius específics ( dos fitxers en  format PDF):

  1. Pla de recerca 
  2. Document d’activitats 

  Altres documents a adjuntar a la sol·licitud ( fitxers en format PDF):

  1. Informe  del/la director/a
  2. Informe tutor/a (només en cas que el/la tutor/a sigui diferent que el/la director/a).

Les plantilles d'aquests documents també les teniu a la vostra disposició al Campus Virtual.

 

Termini: del  22 d'abril al 29 d'abril de 2024

 

La Comissió Acadèmica del programa designarà comissions de seguiment.

Defensa oral: Pròximament la Comissió Acadèmica decidirà i informarà la composició i el dia a través del Campus Virtual del Campus del Programa de doctorat, així com el format per a la presentació oral del Pla de Recerca. La presentació oral serà entre la setmana del 20 al 24 de maig de 2024. De manera orientativa la presentació hauria de ser de 10/15 minuts i el debat amb la comissió 10-15 minuts.

És imprescindible la presentació del Pla de Recerca per poder obtenir un informe favorable del mateix. Recordeu que tots els documents han de tenir el vist-i-plau i signatura del director/a o directors/es i tutor/a.

Cal que us ajusteu a les dates publicades. La presentació dels documents fora de termini implicarà la no acceptació per part del Programa de Doctorat en Infermeria i Salut i, en aquest cas, la impossibilitat de la tramitació de la matrícula per al pròxim curs 2024-25.

Justificant d'assistència a la defensa oral del pla de recerca: Aquest document ha de ser emplenat i signat pel/la professor/a que forma part de la comissió de valoració de la defensa del pla de recerca.

 

En cas de dubtes contacteu amb:


Coordinadora Programa Doctorat: Dra. Núria Fabrellas Padrés: nfabrellas@ub.edu

Secretaria Acadèmica del Programa: Dra. Eva M. Guix Comellas:  evaguix@ub.edu

Gestió dels tràmits administratius: doctorat.campusbellvitge@ub.edu

Us informem que des del 30 d'abril al 9 de maig de 2024, s’obre el termini per presentar l'Informe de Seguiment Anual i les Activitats Formatives per als/les doctorands/des que ja tinguin acceptat el pla de recerca (a partir del segon any de doctorat) per a la justificació dels avenços produïts.

La presentació de l’Informe de Seguiment Anual i de les Activitats Formatives s'ha de realitzar a través de la Seu Electrònica en l’apartat de TRÀMITS: Consulta i gestió de tràmits en línia -> Doctorat-> Sol·licituds pla de recerca i de seguiment anual per a doctorands.  o directament a través d’aquest enllaç.

Sol·licitud de seguiment anual

 

En la sol·licitud és obligatori escriure el Títol del pla de recerca  així com adjuntar la documentació que es detalla en  els següents apartats:

Documents acreditatius específics ( dos fitxers en  format PDF):

  1. Informe de Seguiment Anual. 
  2. Document d’activitats. 

 Els models dels documents els podeu trobar al Campus Virtual del Programa de Doctorat

Cal que us ajusteu a les dates publicades per a la presentació dels documents. La presentació fora de termini implicarà la no acceptació per part del Programa de Doctorat en Infermeria i Salut i, en aquest cas, la impossibilitat de tramitació de la matrícula per al curs 2024-25.

 

Recordeu:

Que tots els documents han de tenir el vist-i-plau i signatura del/la director/a o directors/es i del/la tutor/a .

 

En cas de dubtes contacteu amb:

Coordinadora Programa Doctorat: Dra. Núria Fabrellas Padrés: nfabrellas@ub.edu
Secretaria Acadèmica del Programa: Dra. Eva M. Guix Comellas:  evaguix@ub.edu
Gestió dels tràmits administratius: doctorat.campusbellvitge@ub.edu