Dipòsit de la tesis doctoral

Cal sol·licitar l'informe de seguiment final a la Comissió Acadèmica del programa. Per sol·licitar-lo cal presentar:

 1. Sol·licitud d’informe de seguiment final favorable  per iniciar els tràmits pel dipòsit i defensa de la tesi, signada pel/la doctorand/a, directors/es de tesi i tutor/a.

 2. Un exemplar de la tesi en format digital en pdf.

 3. Document d’activitats del doctorant que ha d’incloure totes les activitats dutes a terme i, específicament, les publicacions i els pòsters o comunicacions orals presentades a congressos derivades de la tesi.


En cas que el doctorand/a del programa de doctorat d’Infermeria i Salut  vulgui iniciar el tràmit de sol·licitud d'informe de seguiment final  per via telemàtica, haurà de presentar una instància genèrica a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Bellvitge( codi PR274) .

Qualsevol dubte adreçar-se a doctorat.campusbellvitge@ub.edu

Per poder sol·licitar el dipòsit de la tesi doctoral cal tenir l’informe de seguiment anual favorable corresponent al curs actual.

En cas que el doctorand/a del programa de doctorat d’Infermeria i Salut  vulgui iniciar el tràmit de dipòsit i defensa de tesi per via telemàtica, haurà de presentar una instància genèrica a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona, Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Bellvitge( codi PR274), amb la qual s’ha d’incloure la següent documentació en documents PDF, de conformitat amb el que preveu l’article 35 de la Normativa de doctorat de Universitat de Barcelona.

 • Documents a adjuntar a la instància genèrica:
   
 1. Sol·licitud de dipòsit de la tesi
 2. Informe dels/les directors/es i   tutor/a de la tesi
 3. Document d’activitats del/la doctorand/a  
 4. Un exemplar enquadernat signat pel/ per la doctorand/a.
 5. Un exemplar de la tesi en format digital.
 6. Currículum Vitae en format digital en PDF
 7. La fitxa TDX, emplenada amb les dades sobre la tesi necessàries per a la publicació posterior en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona i el repositori de tesis TDX així com la fitxa TESEO , emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades TESEO segons el model normalitzat codi UNESCO.
 8. Els documents complementaris que s’estableixin corresponents a tesis presentades com a  compendi de publicacions, tesis redactades en llengües diferents de les especificades en el programa, menció de doctor internacional i cotutela.
 9. Una declaració signada pel/la doctorand/a de que la tesi és original, s’han complert els codis ètics i de bones pràctiques i que la tesi no conté plagi, manifestant que coneix i consent que la seva tesi serà sotmesa a procediment per comprovar la seva originalitat.
 10. Una declaració signada per la directora o pel director de la tesi doctoral de que s’han complert els codis ètics i de bones pràctiques i de que no té coneixement de que s’hagi produït cap plagi.
 11. Informe de seguiment anual favorable corresponent al curs actual.
 12. Proposta de la composició del tribunal suggerida a la Comissió Acadèmica  per la direcció de la tesi doctoral. La proposta ha d'anar acompanyada dels Models de perfil del professorat que es troben en aquest enllaç: https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/documents

Important

En el cas, que per problemes tècnics en el moment de sol·licitar l'autorització de dipòsit de la tesi, no hagi estat possible entregar l'exemplar enquadernat signat, és imprescindible que ens enviï a la Secretaria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Bellvitge (doctorat.campusbellvitge@ub.edu) una declaració responsable signada, a més, de l'exemplar digital de la tesi en format PDF.

Qualsevol dubte adreçar-se a doctorat.campusbellvitge@ub.edu