Vies d'accés i criteris

 Vies d'accés

  1. Poden accedir al Programa de Doctorat: Diplomats o Graduats en Infermeria, Podologia, Ciències de la Salut i altres ciències afins, procedents dels Màsters Universitaris Oficials específics per a cada un dels Programes (Universitat de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili).
  2. La Comissió Acadèmica també valorarà l’accés a partir de Màsters Universitaris Oficials que no siguin els específicament establerts per al període de formació per cada una de les Universitats. En aquest segon cas, la Comissió Acadèmica del Programa valorarà que els continguts dels estudis superats siguin afins o d’àmbits relacionats i que l’estudiant tingui interès en dur a terme la seva recerca en una de les línies que el doctorat ofereix.
  3. També es valoraran, per a l’admissió al Programa, els/les candidats/es que compleixin amb els requisits del punt c) de l’article 6 del Real Decret 99/2011 (Especialitats sanitàries).

  4. Per accedir als estudis de Doctorat, l'alumne/a haurà de superar un mínim de 300 crèdits ECTS d'acord amb la normativa reguladora a l'empara del RD 99/11.

 Criteris

La selecció i  admissió dels candidats la realitzarà la Comissió Acadèmica del Programa d’acord amb els següents criteris

  1. L'expedient i els mèrits acadèmics aportats pel candidat. Es tindrà en compte especialment que es presenti una formació suficient per a iniciar una Tesi Doctoral en temes de recerca relacionats amb la Infermeria i la Salut. (40%).
  2. Currículum vitae: Es valorarà l’experiència prèvia en coneixements de les temàtiques pròpies de la línia de recerca. Es valorarà l’experiència professional o de recerca en aquest camp. (40%).
  3. Sol.licitud amb la descripció breu d’un pre-projecte de tesis en una de les línies de recerca del programa que haurà d’estar avalat per un professor associat a la línia de recerca. (10%).
  4. Nivell d'anglés: Es valorarà positivament l’acreditació de nivell B2 o equivalent. (10%)