Màster universitari en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

Presentació

L'assignatura té 10 crèdits i està ubicada en el segon semestre del màster. Per poder accedir a ella és necessari haver matriculat 20 crèdits, excloent el TFM. Es recomana que entre els crèdits matriculats hi hagi Disseny Estratègic de Projectes Culturals i Patrimonials.

L’activitat principal és l’estada de pràctiques en un entorn laboral durant 200 hores en funció de la disponibilitat horària de cada centre i estudiant. Aquest treball continuat de l’estudiant al centre de pràctiques es combina amb un seminari de grup a la facultat i les activitats dirigides pels tutors acadèmics dels grups de pràctiques.

L’assignatura compta amb un equip de professors tutors, coordinats per Jesús Gascón (gascon@ub.edu), que s’ocupa de les qüestions acadèmiques relacionades tant amb l’oferta de centres com amb el seguiment i avaluació de l’alumnat.

L’organització de les pràctiques curriculars requereix la implicació per part de l’estudiant amb anterioritat a la matriculació de l’assignatura. La fase prèvia de preparació per a les pràctiques es fa al semestre anterior a la realització de l’estada. És llavors quan l’estudiant ha de seleccionar el centre on es desenvoluparan.

L’estudiant ha de tenir present que les pràctiques exigeixen una dedicació horària diària/setmanal durant les hores estipulades pel pla docent i, per tant, haurà de combinar aquestes amb les assignatures que matriculi en el mateix període.

Les pràctiques als màsters solen realitzar-se en paral·lel amb el Treball de Final de Màster. Tot i això és recomana considerar la vinculació de totes dues assignatures

L’estada de pràctiques s’ha de fer en un dels centres de l'oferta que publiquen les diferents titulacions. Els centres que figuren a les diferents ofertes han acordat amb cadascun dels equips de pràctiques un programa per a l’acollida d’alumnes i aquest acord ha estat formalitzat amb la signatura d’un conveni de col·laboració de pràctiques externes entre la institució o empresa i la Facultat. La realització de l’estada de pràctiques en un centre està condicionada a l’existència d’aquest conveni que proporciona el marc legal de la col·laboració i la regula.

Hi ha la possibilitat d’incorporar a aquesta oferta nous centres proposats per coordinador de pràctiques o per l’estudiant, sempre i quan la proposta es faci amb l’antelació necessària per poder acordar un programa de pràctiques i formalitzar els convenis. Cal sol·licitar la incorporació de nous centres de pràctiques amb un mínim de tres mesos abans de la data prevista per al començament de l’estada.

L’estudiant decidirà quina opció de centre considera més adient als seus interessos i orientació professional. L’assessorament dels professors del màster pot proporcionar a l’estudiant elements de reflexió i de suport per prendre la decisió. Si l’estudiant no té una opció clara, pot parlar amb el coordinador de pràctiques per acordar un centre dels oferts, adequat a les característiques demanades per l’estudiant.

Un cop triat, l’estudiant comunicarà les seves preferències de centres concrets per a realitzar l’estada de pràctiques. L’equip de pràctiques resoldrà l’assignació de centre a cada estudiant i, un cop rebuda la confirmació d’acollida dels estudiants per part dels centres, farà pública la llista amb les assignacions

Centres que han acollit (o poden acollir) estudiants en pràctiques del màster

Arkivverket. Statsarkivet i Trondheim

Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

Arxiu Comarcal de l’Anoia

Arxiu Comarcal del Garraf

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Arxiu Històric Fidel Fita

Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic

Arxiu Montserrat Tarradelles i Macià - Monestir de Poblet

Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat

Arxiu Nacional de Catalunya

Ateneu Barcelonès. Biblioteca i Arxiu

Biblioteca-Arxiu Franciscans de Catalunya

Biblioteca Balmes (Fundació Balmesiana)

Biblioteca Borja – Esade

Biblioteca Central Tecla Sala

Biblioteca de Catalunya (Manuscrits i Fons PersonalsMúsica, Reserva ImpresaUnitat Gràfica)

Biblioteca del Cinema (Filmoteca de Catalunya)

Biblioteca Francesca Bonnemaison

Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Biblioteca Oriol Bohigas (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona)

Biblioteca Pública Arús

Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola

Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona

Bodleian Libraries (University of Oxford)

Catalunya. Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. Centre de Documentació

Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (Institut del Teatre)

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Centre de Lectura de Reus

Centre Excursionista de Catalunya. Cultura i Arxiu Fotogràfic

Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. Arxiu Històric

Comissions Obreres de Catalunya. Arxiu Històric (Fundació Cipriano García)

Disseny Hub Barcelona. Centre de Documentació

Escola Pia de Catalunya. Arxiu Provincial

Escola Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Fons Històric de Ciència i Tecnologia

Facultat de Nàutica de Barcelona

Fundació Tàpies. Biblioteca

Fundacion Juan March (Madrid). Biblioteca

Glasgow Women’s Library

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Biblioteca

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

Monestir de Sant Pere de les Puel·les. Arxiu

Museo do Pobo Galego. Biblioteca e Arquivo

Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Biblioteca

Museu d’Art Nacional de Catalunya. Biblioteca i Arxiu

Museu Marítim de Barcelona. Fons Històrics

Orfeó Català

Reial Acadèmia de Bones Lletres

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Biblioteca i Arxiu

SGAE. Centro de Documentación y Archivo (Barcelona)

Universitat de Barcelona (Arxiu Històric, CRAI Biblioteca de Fons Antic i CRAI Biblioteca del Pavelló de la República)

Universitat de Girona

L’estudiant ha de realitzar 200 hores al centre de pràctiques i ha de participar en les activitats proposades pel tutor: seminaris del grup, visites, etc.

L’estada de pràctiques és una activitat molt individualitzada, en la qual l’estudiant és el principal responsable dels resultats del seu aprenentatge, que dependrà principalment del seu grau d’iniciativa i de la capacitat de reflexió a partir de l’observació i de les tasques que porti a terme.

Per a l’estada de pràctiques, l’estudiant ha de signar – juntament amb el responsable de la institució i el degà de la Facultat – un annex al conveni de col·laboració de pràctiques externes, i un compromís a respectar la confidencialitat de les dades i la informació de la institució de pràctiques, així com dels seus clients i/o usuaris.

En l’avaluació de les pràctiques curriculars intervenen el tutor professional i el tutor acadèmic del grup de pràctiques.

El tutor professional avalua les actituds i les tasques realitzades per l’estudiant durant l’estada de pràctiques, mitjançant un informe d’avaluació.

El tutor acadèmic avalua les capacitats d’anàlisi crítica, de reflexió i d’integració de l’aprenentatge al centre amb els coneixements adquirits en les assignatures cursades anteriorment, mitjançant el treball de pràctiques elaborat per l’estudiant i la seva participació en les activitats i els seminaris de grup.

Els estudiants que acreditin experiència laboral en l’entorn professional propi de l’ensenyament corresponent poden sol·licitar ser dispensats de realitzar les hores d’estada al centre.

La dispensa només eximeix de les hores d'estada al centre de pràctiques, però no de la resta d’activitats formatives i acreditatives especificades al pla docent de l’assignatura de pràctiques dels diferents ensenyaments de la Facultat.

Per a sol·licitar la dispensa, cal adreçar una sol·licitud a la coordinadora de Pràctiques de la Facultat i acreditar els requisits de la mateixa amb la documentació següent:

  • Currículum professional de l’estudiant.
  • Informe del responsable del centre amb l’especificació de les tasques realitzades.
  • Breu descripció del centre (informació indicativa de les dimensions i diversitat de recursos d’espais, personal i fons, així com de la dinàmica de treball i activitats del centre).

 

Es recomana als estudiants que contactin amb el coordinador de pràctiques corresponent per tal d’exposar el seu cas, abans de procedir al tràmit de la sol·licitud de dispensa.

Comparteix-ho: