Màster universitari en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació

Presentació

L'assignatura té 10 crèdits i està ubicada en el segon semestre del màster. Es regula amb la Normativa de pràctiques externes de la Universitat de Barcelona i amb les Especificacions de la FIMA a la Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona..

Per poder accedir a ella és necessari haver aprovat en el primer semestre un mínim de 15 crèdits obligatoris

L’activitat principal és l’estada de pràctiques en un entorn laboral durant aproximadament 200 hores en funció de la disponibilitat horària de cada centre i estudiant.  Aquest treball continuat de l’estudiant al centre de pràctiques es combina amb les activitats dirigides pels tutors acadèmics dels grups de pràctiques.

L’assignatura compta amb un equip de professors tutors, coordinats per Concepción Rodríguez Parada (crodriguezp@ub.edu), que s’ocupa de les qüestions acadèmiques relacionades tant amb l’oferta de centres com amb el seguiment i avaluació de l’alumnat.

L’organització del Pràcticum es duu a terme durant el semestre anterior a la realització de l’estada en pràctiques. És llavors quan se selecciona el centre on l’estudiant  farà l’estada de pràctiques.

L’estada de pràctiques es pot fer en un ampli ventall de centres i serveis d'informació: arxius i biblioteques d’entitats diverses, biblioteques públiques, universitàries i de recerca, serveis centrals de xarxes i consorcis, etc.

L’estada de pràctiques s’ha de fer en un dels centres que s’ofereixen a l’assignatura. Aquests centres acorden amb l’equip de pràctiques un programa per a l’acollida d’alumnes, i aquest acord es formalitza amb la signatura d’un conveni de col·laboració de pràctiques externes entre la institució o empresa i la Facultat. La realització de l’estada en un centre està condicionada a l’existència d’aquest conveni que proporciona el marc legal de la col·laboració i la regula.

Hi ha la possibilitat d’incorporar a aquesta oferta nous centres proposats per l’estudiant, sempre i quan la proposta es faci amb l’antelació necessària per poder proposar al centre un programa de pràctiques i per poder formalitzar els convenis. Per això, l’estudiant pot proposar al coordinador de pràctiques nous centres de pràctiques, però sempre amb un mínim de tres mesos abans de la data prevista per al començament de l’estada.

L’equip de pràctiques, format per la coordinadora de pràctiques i els professors tutors de pràctiques, assignen el centre a cada estudiant d’acord amb les preferències, coneixements, interessos i orientació professional  que aquest hagi manifestat i l’oferta existent.

La llista d’assignació es fa pública quan els centres de practiques confirmen l’acollida dels estudiants.

Aquests són els centres on l'alumnat del màster ha cursat les pràctiques en els darrers anys. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb la coordinadora de l’assignatura, Concepción Rodríguez Parada (crodriguezp@ub.edu).

 • Biblioteques Públiques:
  • Biblioteca Vapor Vell (Barcelona)
  • Biblioteques de Torelló
  • Biblioteca St. Pau-Santa Creu (Barcelona)
  • Biblioteca El Carmel-Juan Marsé (Barcelona)
  • Biblioteca Tecla Sala (L’Hospitalet de Llobregat)
  • Biblioteca J. Rubió i Balaguer (St. Boi de Llobregat)
  • Biblioteca Joan Triadú (Vic)
  • Biblioteca St. Ildefons (Cornellà de Llobregat)
  • Biblioteca Vapor Badia (Sabadell)
  • Consorci de Biblioteques de Barcelona
  • Unitat de Dinamització i Serveis Bibliotecaris. Gerència de Serveis de Biblioteques. (Diputació de Barcelona)
  • Biblioteca Vall d’Alfatà (Santa Susanna)

 

 • Biblioteques escolars:
  • Escola Garbí (Esplugues de Llobregat)
  • Escola Isabel de Villena (Esplugues de Llobregat)

 

 • Biblioteques especialitzades:
  • Biblioteca Joaquim Floch i Torres (MNAC)
  • Fundació Solidaritat UB – Banc d’ADN UB
  • Biblioteca del Cinema. Filmoteca de Catalunya

 

 • Biblioteques universitàries:
  • Biblioteca de Ciències de la Salut "Pelegrí Casanova". Universitat de València
  • CRAI Biblioteca Belles Arts– Universitat de Barcelona
  • CRAI Biblioteca Campus Mundet– Universitat de Barcelona
  • CRAI Biblioteca Pavelló de la República – Universitat de Barcelona
  • CRAI Biblioteca Facultat de Dret– Universitat de Barcelona
  • CRAI Biblioteca Facultat de Farmàcia– Universitat de Barcelona
  • CRAI. Centre de digitalització (CEDI) – Universitat de Barcelona
  • CRAI. Unitat de Docència– Universitat de Barcelona
  • CRAI. Unitat de Projectes– Universitat de Barcelona
  • CRAI. Unitat de Recerca– Universitat de Barcelona
  • CRAI Direcció– Universitat de Barcelona
  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius. Unitat de Comunicació i Projectes.
  • Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Serveis de Biblioteca per a la Recerca. Biblioteca Virtual. 
  • Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques UAB. Biblioteca de Ciències Socials.

 

 • Empreses de serveis bibliotecaris i culturals
  • Avenir

L’estudiant ha de realitzar les hores de pràctiques estipulades per a cada titulació i ha de participar en les activitats proposades pel tutor acadèmic: seminaris del grup, visites, etc.

L’estada de pràctiques és una activitat molt individualitzada, en la qual l’estudiant és el principal responsable dels resultats del seu aprenentatge, que dependrà principalment del seu grau d’iniciativa i de la capacitat de reflexió a partir de l’observació i de les tasques que dugui a terme.

Per a l’estada de pràctiques, l’estudiant ha de signar – juntament amb el responsable de la institució i el degà de la Facultat – un annex al conveni de col·laboració de pràctiques externes, i un compromís a respectar la confidencialitat de les dades i la informació de la institució de pràctiques, així com dels seus clients i/o usuaris.

En l’avaluació de les pràctiques curriculars intervenen el tutor professional i el tutor acadèmic del grup de pràctiques.

El tutor professional avalua les actituds i les tasques realitzades per l’estudiant durant l’estada de pràctiques, mitjançant un informe d’avaluació.

El tutor acadèmic avalua les capacitats d’anàlisi crítica, de reflexió i d’integració de l’aprenentatge al centre amb els coneixements adquirits en les assignatures cursades anteriorment, mitjançant el treball de pràctiques elaborat per l’estudiant i la seva participació en les activitats proposades.

Els estudiants que disposin d’un mínim de nou mesos d’experiència laboral exercint tasques de gestió i direcció, de manera preferent en una mateixa unitat d’informació o empresa de serveis documentals, dos anys abans de formalitzar la matrícula de l’assignatura, poden sol·licitar ser eximits de les 200 hores d’estada al centre.

Per obtenir la dispensa caldrà acreditar experiència en tasques diverses i en un entorn professional homologable als centres de pràctiques proposats per la Facultat. L’experiència adquirida en pràctiques externes realitzades amb convenis de cooperació educativa queda, en principi, exclosa de la dispensa. Si en un cas particular es troba justificat, la comissió de pràctiques del màster pot decidir l’exempció d’aquestes hores.

Els estudiants que obtinguin dispensa de l'estada han de participar en les activitats programades pel tutor acadèmic, i realitzar els treballs especificats en el pla d’avaluació de l’assignatura.

Per a sol·licitar la dispensa cal adreçar una sol·licitud a la coordinadora de Pràctiques de la Facultat i acreditar els requisits de la dispensa amb la documentació següent:

 • Currículum professional de l’estudiant. Cal descriure les tasques de gestió i direcció desenvolupades.
 • Informe del responsable del centre amb l’especificació de les tasques realitzades.
 • Breu descripció del centre (informació indicativa de les dimensions i diversitat de recursos d’espais, personal i fons, així com de la dinàmica de treball i activitats del centre).


Es recomana als alumnes interessats que es posin en contacte amb la coordinadora de pràctiques (Concepción Rodríguez crodriguezp@ub.edu) per tal d’exposar-ne els casos, abans de fer el tràmit de la sol·licitud.

Comparteix-ho: