Màster universitari en Gestió de Continguts Digitals

Presentació

L'assignatura té 7,5 crèdits i està ubicada en el segon semestre del màster. Es regula amb la Normativa de pràctiques externes de la UB, les especificacions de la Facultat i, en els aspectes més concrets, en el Procediment de l'assignatura Pràctiques del màster en Gestió de Continguts Digitals.

Per poder accedir-hi és necessari haver aprovat en el primer semestre un mínim de 15 crèdits obligatoris.

L’activitat principal consisteix en l’estada de pràctiques en un entorn laboral durant aproximadament 185 hores, en funció de la disponibilitat horària de cada centre i estudiant. Les funcions a realitzar per l’alumne varien segons les característiques de cada plaça de pràctiques i el tipus d’institució que les ofereix. Aquesta informació està disponible prèviament en el moment de fer la tria del centre de pràctiques.

L’assignatura compta amb un equip de professors tutors, coordinats per Andreu Sulé Duesa (sule@ub.edu), que s’ocupa de les qüestions acadèmiques relacionades tant amb l’oferta de centres com amb el seguiment i avaluació de l’alumnat.

 

L’organització de les pràctiques curriculars requereix la implicació per part de l’estudiant amb anterioritat a la matriculació de l’assignatura. La fase prèvia de preparació per a les pràctiques es fa al semestre anterior a la realització de l’estada. És llavors quan l’estudiant ha de seleccionar el centre on es desenvoluparan.

L’estudiant ha de tenir present que les pràctiques exigeixen una dedicació horària diària/setmanal durant les hores estipulades pel pla docent i, per tant, haurà de combinar aquestes hores amb les assignatures que matriculi en el mateix període.

Les pràctiques als màsters solen realitzar-se en paral·lel amb el Treball de final de màster. Tot i això, és recomana considerar la vinculació de totes dues assignatures

L´estada de pràctiques es pot fer en un ampli ventall de centres: empreses de serveis, biblioteques, institucions públiques, empreses de consultoria, portals web, grups de recerca, etc. Els centres que figuren a les diferents ofertes de les diferents titulacions han acordat amb cadascun dels equips de pràctiques un programa per a l’acollida d’alumnes, i aquest acord ha estat formalitzat amb la signatura d’un conveni de col·laboració de pràctiques externes entre la institució o empresa i la Facultat. La realització de l’estada de pràctiques en un centre està condicionada a l’existència d’aquest conveni que proporciona el marc legal de la col·laboració i la regula.

Hi ha la possibilitat d’incorporar a aquesta oferta nous centres proposats pel coordinador de pràctiques o per l’estudiant, sempre que la proposta es faci amb l’antelació necessària per poder acordar un programa de pràctiques i formalitzar els convenis. Cal sol·licitar la incorporació de nous centres de pràctiques amb un mínim de tres mesos abans de la data prevista per al començament de l’estada.

L'estudiant decidirà quina opció de centre considera més adequada als seus interessos i orientació professional. L'assessorament dels professors del màster pot proporcionar a l'estudiant elements de reflexió i de suport per prendre la decisió. Si l'estudiant no té una opció clara, pot parlar amb el coordinador de pràctiques per acordar un centre dels oferts, adient a les característiques sol·licitades per l'estudiant. Un cop elegits els centres de preferència, l'estudiant presentarà la seva candidatura a través de la plataforma GIPE durant els mesos de gener i febrer. Els centres seleccionaran l'estudiant o estudiants que encaixi millor amb les seves expectatives. En general, els candidats seran convocats a entrevistes per part dels centres amb l'objectiu de valorar-ne els coneixements, les habilitats i les actituds en relació amb les places de pràctiques.

L’estudiant ha de realitzar les hores de pràctiques estipulades per a cada titulació i ha de participar en les activitats proposades pel tutor acadèmic: seminaris del grup, visites, etc.

L’estada de pràctiques és una activitat molt individualitzada, en la qual l’estudiant és el principal responsable dels resultats del seu aprenentatge, que dependrà principalment del seu grau d’iniciativa i de la capacitat de reflexió a partir de l’observació i de les tasques que dugui a terme.

Per a l’estada de pràctiques, l’estudiant ha de signar –juntament amb el responsable de la institució i el degà de la Facultat– un annex al conveni de col·laboració de pràctiques externes, i un compromís a respectar la confidencialitat de les dades i la informació de la institució de pràctiques, així com dels seus clients o usuaris.

En l'avaluació de les Pràctiques intervenen el tutor professional del centre i el tutor acadèmic de pràctiques.

El tutor professional del centre avalua les actituds i les tasques dutes a terme per l'estudiant durant l'estada de pràctiques mitjançant un informe d'avaluació. La qualificació atorgada en aquest informe suposa el 70 % de la nota global de l'assignatura.

El tutor acadèmic avalua les capacitats d'anàlisi crítica, de reflexió i d'integració de l'aprenentatge al centre amb els coneixements adquirits en les assignatures cursades anteriorment, mitjançant la memòria de pràctiques elaborada per l'estudiant. La qualificació atorgada en aquesta memòria suposa el 30 % de la nota global de l'assignatura.

Els estudiants que acreditin haver participat en projectes amb una orientació similar als perfils dels centres de pràctiques, abans del moment de formalitzar la matrícula de l’assignatura poden sol·licitar ser eximits de les 185 hores d’estada al centre. Es tindrà en consideració l’experiència dels estudiants en les diferents formes de vinculació al projecte que s’acredita: contracte laboral, qualsevol modalitat de vinculació a institucions públiques, convenis de cooperació educativa, ajuts i premis, etc.

Els estudiants que obtinguin dispensa de l'estada han de realitzar i superar una memòria de les activitats dutes a terme en el projecte que ha motivat l’exempció de les pràctiques.

Per sol·licitar la dispensa cal adreçar una sol·licitud a la coordinadora de Pràctiques de la Facultat i acreditar els requisits de la dispensa amb la documentació següent:

  • Currículum professional de l’estudiant.
  • Informe del responsable del centre amb l’especificació de les tasques acomplertes.
  • Breu descripció del centre.
  •  

Es recomana als alumnes interessats que es posin en contacte amb el coordinador de pràctiques, el professor Andreu Sulé Duesa (sule@ub.edu), per tal d'exposar els casos, abans de fer el tràmit de la sol·licitud.

 

Comparteix-ho: