Ciències Biomèdiques

Si necessiteu un justificant d'assistència a examen, el podeu sol·licitar al Punt d'Informació, a la Secretaria d'Estudiants i Docència o descarregar-lo d'aquesta pàgina. El justificant l'haurà de signar el professor/a responsable de l'assignatura i portar el segell de la Facultat. 

El reconeixement de crèdits és l'acceptació per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l'experiència professional que es computen a l'expedient d'altres ensenyaments que l'estudiant estigui cursant a l'efecte d'obtenir un títol oficial.

En cap cas es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

La transferència de crèdits consisteix a incloure, en tots els documents acadèmics oficials, els crèdits obtinguts en ensenyaments cursats amb anterioritat a la UB o en qualsevol altra universitat espanyola, sempre que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial i que no hagin estat objecte de reconeixement.

 

Procediment

1. Formalització de la sol·licitud de reconeixement/transferència

L'estudiant haurà d'emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació que s'indica a continuació. 

La presentació telemàtica de la sol·licitud no exclou haver de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat,els originals dels documents que s'adjuntin, si aquests documents no són documents amb signatura electrònica o digitals amb codi de verificació.

Podeu consultar el procediment de sol·licitud en aquesta guia pràctica.

 

Documentació

En el cas d'estudis iniciats a la UB:

 1. Expedient acadèmic.
 2. Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.


En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

 1. Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituïda per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.
 2. Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions.
 3. Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
 4. Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament anterior expedit pel centre d’origen, amb el segell corresponent.


2. Abonament de les taxes corresponents

El decret de preus públics estableix una taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. (consulta el preu). L'estudiant haurà d'abonar aquesta taxa per completar la sol·licitud.


3. Resolució. El/la cap d’estudis de l’ensenyament resoldrà la petició de reconeixement i es notificarà a la persona interessada.

 

La matrícula d’assignatures reconegudes es podrà fer efectiva en el mateix curs acadèmic en què s’ha sol·licitat el reconeixement, sempre i quan aquesta sol·licitud hagi estat presentada per l’alumne abans del 31 d'octubre. Les sol·licituds formulades posteriorment a aquesta data no tindran efecte de matrícula fins al curs acadèmic següent.

 • Modificacions amb regularització econòmica:
  Els estudiants poden sol·licitar la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures a la matrícula ja efectuada. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i la Universitat abonarà a l’estudiant la diferència que es pugui produir a favor seu.
  Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

 

 • Modificacions sense devolució de l’import:  consulteu en aquest enllaç.

Anul·lació de matrícula extemporània

Les condicions i els terminis per modificar i anul·lar les matrícules ja efectuades es regulen a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de cada curs acadèmic.

- Sol·licitud d'anul·lació total de matrícula (dins de termini)

- Sol·licitud d'anul·lació per casos greus i excepcionals (fora de termini)

Normativa de Permanència de la Universitat de Barcelona per als estudiants que cursen  Graus i Màsters Universitaris

 

Autorització per continuar estudis per incompliment de normativa

El primer any que l’estudiant ingressa a un grau de la UB ha de matricular o bé 60 crèdits (modalitat de temps complet), o bé 30 (modalitat de temps parcial).
 

 • Si ha matriculat 60 crèdits, al final del primer any n’ha d’haver aprovat com a mínim 18 per romandre al grau
 • Si ha matriculat 30 crèdits, al final del primer any n’ha d’haver aprovat com a mínim 6 per romandre al grau.

El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats no pot romandre en el grau.

L’estudiant que no compleixi aquestes condicions de permanència haurà d’abandonar el grau.
Per poder continuar els estudis ha d'adreçar una sollicitud al Degà del centre.

El termini per a sol·licitar la permanència al grau per al curs 2023-24 és de l’1 de juny a 10 de juliol, a través d’aquest enllaç.

 

Readmissió després de dos anys acadèmics consecutius sense matrícula

Es considera que un estudiant ha abandonat un grau quan han transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense que s’hagi matriculat.
Si ha abandonat l’ensenyament havent superat algun crèdit, pot sollicitar la readmissió al deganat.

En la sol·licitud caldrà exposar els motius pels quals es sol·licita la readmissió i, a poder ser, justificats documentalment.

El termini per a sol·licitar la readmissió per abandonament de grau per al curs 2023-24 és de l'1 al 30 de juny, a través d’aquest enllaç.

La normativa de permanència de la Universitat de Barcelona estableix en l'art. 2.2. les condicions de matrícula per als estudiants a partir del segon any d'ingrés i  per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat i determina que:

 • L’estudiant pot matricular entre un mínim de 18 crèdits (excepte si n’hi resten menys per finalitzar l’ensenyament) i un màxim de 60.
 • Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis, mitjançant resolució expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.

 

Els estudiants interessats a matricular-se de més de 60 crèdits per al curs vinent hauran de fer la sol·licitud a través d'aquest enllaçun cop tinguin incorporades totes les notes del curs actual en el seu expedient.

 

Termini per a la sol·licitud de matrícula de més de 60 crèdits: del 3 de juny al 20 de juliol de 2024.