Missió, visió i valors

MISSIÓ

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut te com a missió prestar un servei públic en els ensenyaments de la medicina i les ciències de la salut, adreçat a prevenir les malalties i promoure i millorar la salut de la població, tot formant professionals excel·lents, compromesos i ètics, que desenvolupin una tasca assistencial de qualitat i que, alhora, els permeti adaptar-se i donar resposta a les demandes de la societat.

  

VISIÓ

Ser un centre d’excel·lència en la formació dels professionals de la medicina i les ciències de la salut, creant sinèrgies en els àmbits de la docència, la recerca i la pràctica assistencial, en estreta col·laboració amb els diversos grups d’interès i amb la societat.

 

VALORS

Lideratge en docència i recerca. La FMiCS promou l’excel·lència del seu professorat i alumnat per tal d’assolir els més alts estàndards en la seva activitat acadèmica i investigadora que permet aplicar els resultats en benefici de la societat i situar-se com a capdavantera en el seu àmbit.

Aprenentatge continu. La FMiCS inculca la vàlua de l’aprenentatge continu per a una òptima adequació dels professionals de la salut als canvis i reptes del seu entorn.

Professionalisme. La FMiCS potencia que el seu alumnat, professorat i els membres del Personal d’Administració i Serveis duguin a terme sempre les seves funcions i obligacions regint-se pels principis d’integritat, atenció acurada, respecte i educació.

Educació integral de l’alumnat. La FMiCS vol formar professionals excel·lents, que, a més, siguin bones persones, compromesos i ètics, que valorin el tracte educat i amable amb totes les persones i l’aprenentatge de l’empatia i de tots els valors del professionalisme sanitari.

Creativitat i innovació. La FMiCS fomenta la creació de noves metodologies i activitats docents que portin a la millora continua dels seus ensenyaments.

Responsabilitat. La FMiCS treballa i actua sempre sota els estàndards més alts d’ètica, transparència i retiment de comptes.

Col·laboració. La FMiCS treballa i col·labora amb institucions sanitàries i col·legis professionals que puguin contribuir a l’assoliment d’un perfil dels nostres graduats el millor adaptat possible a les demandes de la societat.

Convivència. La FMiCS adopta com a principis rectors de les relacions entre la seva comunitat universitària el respecte, la tolerància, l’autonomia i el màxim compromís de tots els seus membres.

Diversitat, inclusió i igualtat. La FMICS reconeix que la seva força rau en ser inclusiva i en proporcionar l’ambient adequat per a la inclusió i la igualtat de tots els seus membres.

Solidaritat. La FMICS inculca als seus membres una visió més realista i solidària del món i, en particular, de la nostra societat.