Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Psicologia

Mencions i optativitat

Assignatures Optatives

Crèdits

Les assignatures optatives són totes de 3 crèdits. Cal fer-ne 10 (total 30 crèdits). Més informació

Els  30 crèdits d'optativitat poden completar-se amb crèdits de Reconeixement Acadèmic, màxim 6 crèdits  (24 crèdits d'assignatures + 6 crèdits reconeixement acadèmic). Veure informació concreta al final.

Matrícula
Per tal de poder matricular assignatures optatives és necessari tenir superats un mínim de 144 crèdits obligatoris.
Segons normativa, també és possible, si escau, excedir-se en un màxim de 6 crèdits optatius per sobre del que és obligatori (30).

El 17 de juliol es publica l'oferta d'activitats de Treball Pràctic per al curs acadèmic 2023-2024.

enlightened El 2 de febrer s'actualitza el document amb una nova oferta per al segon semestre. Es pot consultar aquí.

La modificació del RD 1393/2007, duta a terme al 2010, permet incorporar als graus mencions al·lusives a itineraris o intensificacions curriculars. AQU Catalunya, d’acord amb la normativa vigent, indica que el nombre mínim de crèdits de la menció és de 30 crèdits ECTS.

A més a més, la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, en el seu punt 3.b disposa que “les universitats que formin a psicòlegs que pretenguin accedir al Màster en Psicologia General Sanitària dissenyaran el títol de Grau de Psicologia preveient, al menys, un recorregut específic vinculat a la psicologia de la salut. Dit recorregut determinarà una menció expressa al mateix en el corresponent títol de Grau de Psicologia”. Aquest requeriment és d’obligat compliment per a les universitats que ofereixin el Màster en Psicologia General Sanitària.

A partir del curs 2020-2021, tot l’alumnat obtindrà la MENCIÓ EN PSICOLOGIA DE LA SALUT a partir d’assignatures de formació bàsica i obligatòries.

A banda d’aquesta, les mencions ofertes al Grau de Psicologia de la UB són:

 • Avaluació, Diagnòstic i Intervenció Clínica
 • Psicologia Social i de les Organitzacions
 • Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació
 • Recerca en Psicologia Bàsica i Aplicada

 

Així mateix, l’alumnat pot optar per seguir un Itinerari Lliure de Menció si s’escullen assignatures optatives de diferents mencions.

Si és el cas, la Menció constarà al Títol, i també al Suplement Europeu al Títol (SET).

Cal tenir en compte que les mencions es construeixen exclusivament amb crèdits optatius. En conseqüència, no formen part de les mencions ni el Treball de Fi de Grau ni les Pràctiques Externes, atès que aquestes dues assignatures són de caràcter obligatori per a tots els estudiants. El perfil de formació, és a dir, la relació de competències a assolir, és idèntic per a tots els estudiants titulats, tant si han cursat una menció, com si han optat per l’itinerari lliure de menció.

Per tant, cal tenir en compte que:

 1. Una menció requereix cursar totes les assignatures optatives (30 crèdits ECTS) dins de la mateixa menció o bé 24 crèdits d’una menció i 6 crèdits de reconeixement acadèmic.
 2. No és necessari que les Pràctiques Externes ni el Treball de Fi de Grau estiguin vinculats a la mateixa àrea que la Menció per tal d'assolir-la.
 3. Les mencions no són requisits per poder accedir a cap dels màsters oficials que ofereix la Facultat de Psicologia de la UB.
 4. En el cas concret del Màster en Psicologia General Sanitària, els dos requeriments d’accés per als estudiants són la possessió del títol de Grau de Psicologia i haver obtingut 90 crèdits ECTS en l’àrea de la salut. A partir del curs 2020-21 tots els alumnes sortiran amb la menció de Psicologia de la Salut tenint en compte la formació que han realitzat a partir de les assignatures de formació bàsica i obligatòria del grau. A més a més, tenint en compte l’acord de REACU de 15 de gener de 2020, a tots els alumnes que tinguin el grau en Psicologia o la llicenciatura en Psicologia en data prèvia al curs acadèmic mencionat, se’ls hi reconeix el requisit d’haver cursat els 90 crèdits sanitaris per poder accedir al MUPGS.

OFERTA CURS ACADÈMIC 2023-2024

Les indicades amb * són vàlides per a dues diferents Mencions

 • MENCIÓ LLIURE

Qualsevol combinació d'assignatures que no s'adeqüi a una Menció concreta.

 

 • MENCIÓ EN AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I INTERVENCIÓ CLÍNICA

364095 Aplicacions clíniques de la teràpia cognitivoconductual I  
1r semestre (M1,T1)

364096 Aplicacions clíniques de la teràpia cognitivoconductual II  
1r semestre (M1,T1)

365859 Aplicacions dels animals de companyia al benestar humà
1r semestre (T1) 2n semestre (M1)

366792 Avaluació d'adults 
1r semestre (M1) 2n semestre (T1)

364098 Avaluació i diagnòstic infantojuvenil I *  
1r semestre (M1) 2n semestre (M2)

364099 Avaluació i diagnòstic infantojuvenil II *  
1r semestre (M1) 2n semestre (M2)

364758 Avaluació, prevenció i tractament de la delinqüència  
1r semestre (M1) 2n semestre (M2)

364146 Bases cognitives de l'adquisició i les alteracions del llenguatge  
1r semestre (M1)

364141 Genètica de la conducta 
2n semestre (M1,T1)

364101 Intervenció familiar sistèmica I  
1r semestre (M1,M2,T1) 2n semestre (M3)

364102 Intervenció familiar sistèmica II  
1r semestre (M1,T1) 2n semestre (M2)

364142 Neuropsicologia de l'envelliment i de les demències *    
2n semestre (M1,T1)

364143 Neuropsicologia infantil *  
1r semestre (M1) 2n semestre (M2,T1)

364100 Problemes freqüents en l'atenció psicopatològica  
1r semestre (T1) 2n semestre (M1)

364103 Psicoanàlisi en nens  
1r semestre (M1,T1) 2n semestre (M2,T2)

364145 Psicofisiologia clínica *  
1r semestre (E1,M1) 2n semestre (M2)

364104 Psicologia de la sexualitat *  
1r semestre (M1,T1) 2n semestre (M2)

364632 Psicologia de la violència  
1r semestre (M1) 2n semestre (M2)

364091 Psicologia del sexe i del gènere    
2n semestre (M1)

364092 Psicologia patològica *  
1r semestre (M1,T1) 2n semestre (M2)

364093 Psicopatologia forense  
1r semestre (T1) 2n semestre (M1,T2)

364094 Psicopatologia infantojuvenil  
1r semestre (M1,T1) 2n semestre (M2,T2)

 

 • MENCIÓ EN PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I DE L'EDUCACIÓ

364098 Avaluació i diagnòstic infantojuvenil I *  
1r semestre (M1) 2n semestre (M2)

364099 Avaluació i diagnòstic infantojuvenil II *  
1r semestre (M1) 2n semestre (M2)

364134 Avaluació i intervenció en tecnologies de suport a la discapacitat *  
1r semestre (M1)

364401 Cognició numèrica i disfuncions en el processament numèric *  
1r semestre (M1)  

364130 Desenvolupament de la comunicació i el llenguatge*  
2n semestre (M1)

364131 Ensenyament i aprenentatge amb tecnologies de la informació i la comunicació
2n semestre (M1)

364139 Etologia dels primats *  
2n semestre (M1)

364135 Intervenció en pràctiques educatives familiars i en la comunitat  
2n semestre (M2)

365858 Intervenció psicològica en gent gran 
1r semestre (M1) 2n semestre (M2)

364142 Neuropsicologia de l'envelliment i de les demències *  
2n semestre (M1,T1)

364143 Neuropsicologia infantil *  
1r semestre (M1) 2n semestre (M2,T1)

364118 Psicologia cultural *  
1r semestre (M1) 2n semestre (M2)

364104 Psicologia de la sexualitat *  
1r semestre (M1,T1) 2n semestre (M2)

364137 Psicologia escolar i intervenció psicopedagògica  
1r semestre (T1) 2n semestre (M1)

 

 • MENCIÓ EN RECERCA EN PSICOLOGIA BÀSICA I APLICADA

364631 Anàlisi de les xarxes socials *  
1r semestre (T1)

365859 Aplicacions dels animals de companyia al benestar humà
1r. semestre (T1) 2n semestre (M1)

364134 Avaluació i intervenció en tecnologies de suport a la discapacitat *  
1r semestre (M1)

364149 Cognició comparada
1r semestre (M1) 

364150 Cognició i conflictes interpersonals  
1r semestre (M1,T1)

364401 Cognició numèrica i disfuncions en el processament numèric *  
1r semestre (M1)

364153 Competència comunicativa en l'àmbit professional 
2n semestre (M1)

364130 Desenvolupament de la comunicació i el llenguatge *  

2n semestre (M1)

364131 Ensenyament i aprenentatge amb tecnologies de la informació i la comunicació *    
2n semestre (M1)

364154 Funcions cognitives i conducta alimentària  
2n semestre (M1)

365348 Llenguatge i comunicació no verbal  
2n semestre (M1,M2)

364156 Memòria de testimonis
1r semestre (M1,M2,T1) 2n semestre (M3)

366400 Moviments oculars en entorns reals i virtuals

1r semestre (E1)

365860 Orígens biològics de la societat i la cultura *
2n semestre (M1)

364145 Psicofisiologia clínica
1r semestre (E1,M1) 2n semestre (M2)

364157 Psicologia de la música    
2n semestre (M1)

366791 Psicologia i conducta de consum *  
1r semestre (T1)  

364112 Psicologia i màrqueting *
1r semestre (M1) 2n semestre (E1)

364092 Psicologia patològica *  
1r semestre (M1,T1) 2n semestre (M2)

365856 Qüestions sobre bilingüisme 
2n semestre (E1)

364089 Tècniques d'ergonomia *  
1r semestre (M1)  

364330 Treball pràctic  

1r semestre (M1) 2n semestre (M2)

 

 • MENCIÓ EN PSICOLOGIA SOCIAL I DE LES ORGANITZACIONS
364631 Anàlisi de les xarxes socials *  

1r semestre (T1)

364634 Aplicacions de tècniques grupals  
1r semestre (T1) 2n semestre (M1)

364106 Comunicació interna a les organitzacions  
1r semestre (M1)

366399 Emprenedoria i innovació psicosocial   
1r semestre (M1)

364139 Etologia dels primats *    
2n semestre (M1)

364107 Formació i desenvolupament de persones  
1r semestre (M1) 2n semestre (T1)

365363 Gestió del temps personal i laboral  
1r semestre (M1)

364088 Intervenció psicològica en esport  
1r semestre (M1) 2n semestre (M2)

364156 Memòria de testimonis *  
1r semestre (M1,M2,T1) 2n semestre (M3)

364109 Mètodes i processos de selecció  
1r semestre (M1)  2n semestre (T1)

365860 Orígens biològics de la societat i la cultura *
2n semestre (M1)

364115 Psicologia ambiental  
2n semestre (M1)

364116 Psicologia comunitària  
1r semestre (M1)  2n semestre (T1) 

364118 Psicologia cultural *  
1r semestre (M1) 2n semestre (M2)

364119 Psicologia de la comunicació social 
1r semestre (M1)

364866 Psicologia de la salut ocupacional  
1r semestre (M1) 

364120 Psicologia del conflicte, la negociació i la mediació  
1r semestre (T1) 2n semestre (T2)

364111 Psicologia del treball
1r semestre (M1)

366791 Psicologia i conducta de consum *  
1r semestre (T1) 

364112 Psicologia i màrqueting *  
1r semestre (M1) 2n semestre (E1)

364123 Psicologia jurídica
1r semestre (M1) 

366678 Psicologia política i moviments socials
1r semestre (M1) 2n semestre (M2)

364089 Tècniques d'ergonomia *  
1r semestre (M1)

Comparteix-ho: