Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Psicologia

Reconeixement de crèdits

Reconeixement acadèmic

Reconeixement i transferència de crèdits a estudis de Grau

S’entén per reconeixement de crèdits l’acceptació dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat (de la UB o d’altres universitats) i que computin a l’expedient d’altres ensenyaments oficials que l’estudiant cursi a efectes de l’ obtenció d’un títol oficial.

En cap cas es poden reconèixer els crèdits corresponents al Treball Final de Grau.

La transferència de crèdits consisteix a incloure, en tots els documents acadèmics oficials, els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la UB o en qualsevol altra universitat espanyola, sempre que no hagin conduït a l’ obtenció d’un títol oficial i que no hagin estat objecte de reconeixement.

Els crèdits transferits no es tenen en compte a l’efecte de computar crèdits que cal superar per obtenir el títol oficial ni de calcular la mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant.

L’estudiant ha de demanar de manera expressa si vol que incloguem en el seu expedient els crèdits tranferits

Enllaços a la normativa sobre reconeixement de la UB:

http://www.ub.edu/acad/noracad/RC_GRAU_NORMES.pdf

http://www.ub.edu/acad/noracad/RC_GRAU_CRITERIS.pdf

 

Procediment

Cal formalitzar la sol·licitud (només alumnes UB) accedint a l’aplicació amb l’identificador i la contrasenya de MónUB. S’ha de fer el pagament de la taxa corresponent al final de la sol·licitud perquè sigui vàlida ( independentment de si la resolució és positiva o negativa ).

Enllaç sol·licitud:

https://www.ub.edu/acad/reconv/alumnes/reconeixement.php

 

Si la persona sol·licitant ha cursat estudis universitaris oficials i no els té finalitzats, si vol simultanejar els ensenyaments cal que ho indiqui a la sol·licitud.

Posteriorment, heu d’ imprimir-ne el resguard que s’obté al final del procés i presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència la documentació original (o còpia compulsada). *

*Tot i que podeu penjar aquesta documentació en format PDF a l’aplicació això no exclou presentar els originals a la Secretaria.

 

Abans d'iniciar la tramitació telemàtica, cal que us llegiu aquesta guia pràctica:

Enllaç:

https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5490182/manual_reconeixement_credits_alumnes.pdf/30180502-17cc-7575-4bd3-1b120497dbdc

Podeu consultar la documentació a presentar als Criteris complementaris a les normes per al reconeixement i per a la transferència en ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona:

http://www.ub.edu/acad/noracad/RC_GRAU_CRITERIS.pdf

 

Documentació

. En el cas d’estudis cursats a la UB:

- Expedient acadèmic

- Pla docent de les assignatures superades del curs acadèmic en què s’ha superat l’assignatura amb el segell del centre d’origen

 

. En el cas d’estudis cursats en altres universitats:

- Certificat acadèmic personal

- Pla docent de les assignatures superades del curs acadèmic en què s’ha superat l’assignatura amb el segell del centre d’origen

- Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament previ, amb el segell del centre d’origen corresponent

 

En el cas de la transferència de crèdits, l’estudiant sols ha de aportar l’expedient acadèmic ( alumnes UB) o el certificat acadèmic personal i/o trasllat d’expedient (alumnes no UB).

 

Matrícula

La persona interessada ha de rebre una resolució signada per la Cap d’estudis. Els crèdits reconeguts s’han de matricular per tal que s’incorporin a l’expedient acadèmic. Es podrà formalitzar aquesta matrícula en els períodes ordinaris de matrícula (setembre i febrer).

El preu del crèdit reconegut és del 20% de l’import del crèdit ordinari.

Si només es tramita la transferència de crèdits, l’estudiant no ha d’abonar cap taxa ni matricular-se dels crèdits.

 

 

 

Es pot consultar la normativa per al reconeixement de crèdits en les següents adreces:

Normes: www.ub.edu/acad/noracad/RC_GRAU_NORMES.pdf

Criteris complementaris: www.ub.edu/acad/noracad/RC_GRAU_CRITERIS.pdf

Reconeixement acadèmic de crèdits optatius per la participació en activitats universitàries (màxim 6 crèdits ECTS)

La Universitat de Barcelona reconeix un màxim de 6 crèdits computables com a optatius per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació i altres activitats organitzades per la Facultat.

Les activitats hauran d’haver-se dut a terme dintre del mateix període en què es cursa   l’ensenyament excepte en el cas d’activitats institucionals o universitàries realitzades l’estiu immediatament anterior al que l’ estudiant accedeix a la titulació de grau de la UB.

Normativa relacionada:

http://www.ub.edu/acad/noracad/RC_GRAU_NORMES.pdf

http://www.ub.edu/acad/noracad/RC_GRAU_CRITERIS.pdf  

Procediment

Cal formalitzar la sol·licitud del tràmit accedint a l’aplicació amb l’identificador i contrasenya de MónUB.

https://www.ub.edu/acad/reconv/alumnes/reconeixement.php

 

Documentació

La documentació/certificat ( justificant de l’activitat ) s’ha d’escanejar i adjuntar directament en el programa,, i ha  de constar-hi:

. nom i cognoms de l'estudiant

. nom de l'activitat

. període de realització,

. hores de dedicació de l'estudiant o els crèdits ECTS aprovats (oferta de centres de la UB)

. qualificació d'“apte" i de "no apte"

 

Matrícula

Un cop resolta favorablement la resolució de reconeixement, veureu al vostre expedient acadèmic que aquest crèdits reconeguts els teniu pendents de matricular. Podeu fer-ho en els períodes de matrícula de setembre o en la modificació/ampliació del mes de febrer.

Excepcionalment, si esteu en situació d’acabar els estudis durant el mateix curs acadèmic podeu formalitzar la matrícula entre el mesos de juny i setembre passant per la Secretaria d’Estudiants i Docència.

El tràmit de sol·licitud és gratuït i el preu del crèdit reconegut és del 15% de l’import del crèdit ordinari.

 

Oferta

. Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB.

. Activitats institucionals universitàries organitzades per altres universitats

. Activitats de representació estudiantil en les casos de membres electes i actius dels consells de departament, consells d’estudis, de la Junta de facultat, de les comissions delegades de Junta, del Claustre, del Consell d Govern, de les comissions delegades del Consell de govern i dels consells directius dels col·legis majors. Es reconeixen a raó d’ 1,5 crèdits per a cada mandat i òrgan/comissió, amb una participació mínima del 80% de les sessions.

 

Activitats organitzades per la Facultat de Psicologia

Nom activitat Responsable Hores ECTS
Participació en el Grup de Teatre Mundet

Associació de Teatre Psicologia

teatrepsicologia@gmail.com

75 3,0
Participació en la Coral de Psicologia

Dr. José Manuel Soler

jmsolpe@gmail.com

150 6,0
Tutor/a del Pla d'Acció Tutorial (PAT)

Dra. Elizabeth Gilboy (coordinadora)

pat.psicologia@ub.edu

37,5 1,5

 

Activitats reconegudes per la Facultat de Psicologia

Primer semestre. Curs 2023-24

 

Nom activitat Responsable Hores ECTS

Curs "Salut, drogues i sexualitats saludables"

(programa)

En Plenas Facultades

enplenasfacu@gmail.com

25 1,0
       
       

 

Segon semestre. Curs 2023-24

Nom activitat Responsable Hores ECTS

Curs "Salut, drogues i sexualitats saludables"

(programa pendent)

En Plenas Facultades

enplenasfacu@gmail.com

25 1,0
       

 

 

Reconeixement acadèmic d’experiència laboral i professional

L’experiència laboral i professional pot ser objecte de reconeixement si està relacionada amb les competències del títol.

 

Procediment

Cal presentar document acreditatiu (certificat de l’empresa ) de l’experiència professional que es presenta en el qual s’indiquin, com a mínim, el període en què s’ha dut a terme l’activitat professional, les hores setmanals i les funcions desenvolupades.

 

 

Reconeixement de crèdits

 • Cicles Formatius de Grau Superior

  Reconeixement de crèdits per admissió a la universitat per titulats Cicles Formatius de Grau Superior d’ Educació Infantil

  D'acord amb el RD 1618/2011, els/les alumnes que accedeixin al Grau en Psicologia amb un CFGS de l'àmbit de la salut o d'altres àmbits podrien reconèixer assignatures.

  No obstant l'anterior, i segons acord de la Comissió Acadèmica de la Facultat de Psicologia de data 27 de gener de 2015, a partir del curs acadèmic 2015-16 i següents:

  1. No es farà cap reconeixement de cap assignatura (ni de formació bàsica, ni obligatòria ni optativa) de cap Cicle Formatiu de Grau Superior de la Branca de de Coneixement de Ciències de la Salut
  2. Únicament sí es farà reconeixement de l'assignatura obligatòria del Grau en Psicologia de 2n curs "Desenvolupament en la infància" (6 crèdits) als alumnes provinents del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil, pertanyent a la Branca de Coneixement de Ciències Socials i Jurídiiques, i sempre que es faci la sol·licitud.
  3. No es farà cap altre reconeixement de cap altre CFGS de les diferents Branques de Coneixements (llevat de l'esmentada d'Educació Infantil).

  A partir del curs 2017-18 aquestes assignatures una vegada matriculades com a reconegudes NO tindran qualificació numèrica ni ponderaran a l’expedient de l’alumne/a.

   

  Procediment

  Per fer la sol·licitud de reconeixement de l'assignatura indicada, caldrà aportar original o còpia compulsada del certificat de CFGS (si és que no està ja en poder d'aquesta Secretaria ) i una instància de petició.

  No cal pagar cap taxa.

   

  Matrícula

  Cal matricular els crèdits reconeguts perquè s’incorporin a l’ expedient acadèmic.

  El preu del crèdit reconegut és del 20% de l’ import del crèdit ordinari.

 • Estudis cursats a l'estranger

  Les sol·licituds s'han de presentar a la Secretaria de la Facultat, adreçades al President de la Comissió de Reconeixement d'Estudis.

  Solicitud

  Normativa

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

   

  1. Certificat acreditatiu de la nacionalitat del/de la sol·licitant, expedit per les autoritats competents del seu país, o fotocòpia compulsada del DNI en el cas dels/de les ciutadans/anes espanyols/es. Els/les estrangers/es poden presentar un certificat dels serveis consulars del seu país a Espanya, en el qual es faci constar la seva nacionalitat i la inscripció en el Registre Consular, legalitzada pel Ministeri d'Afers Estrangers d'Espanya
  2. Certificat acadèmic dels estudis cursats on es detallin les qualificacions obtingudes, així com la nota mínima per a la superació de les assignatures
  3. Programa de les assignatures aprovades, amb el segell original de la universitat on s'imparteix
  4. Pla d'estudis de la carrera iniciada pel/per la sol·licitant, on consti la durada dels estudis en anys acadèmics i les assignatures que l'integren, amb el segell original de la universitat on s'imparteix

   

  Els documents hauran de ser originals oficials, expedits per les autoritats competents i degudament legalitzats per via diplomàtica. Aquest tràmit s'efectuarà necessàriament en cadascun dels següents organismes i per l'ordre en què s'enumeren:

  1. Al Ministeri del país estranger del què depenguin les autoritats que els expedeixen (Ministeri d'Educació i Ciència per als certificats d'estudi, el Ministeri que correspongui per a l'acreditació de nacionalitat, etc.)
  2. Al Ministeri d'Assumptes Exteriors del país estranger
  3. A la representació diplomàtica o consular d'Espanya en el país de procedència dels documents
  4. I, finalment, al Ministeri d'Assumptes Exteriors espanyol, secció Legalitzacions.

   

  Per a la legalització dels documents provinents dels països acollits al Conveni de L'Haia, els requisits a dalt indicats seran substituïts per la corresponent Postil·la (Apostilla). El tràmit l'efectuarà l'autoritat competent del país de procedència dels documents.

  Els documents expedits en idioma estranger diferent de l'anglès hauran d'anar acompanyats de la traducció oficial al català o al castellà per un traductor jurat. Tota la documentació presentada ha de ser original o bé fotocòpia degudament compulsada.

  El reconeixement atorgat tindrà una validesa de tres anys. Passat aquest període, si vol fer-se efectivu, haurà de ser revisat a instàncies de la persona interessada quan vulgui reiniciar els seus estudis. En cap cas la resolució de reconeixement implica la concessió de plaça a la Facultat.

Comparteix-ho: