Accés al Grau de Psicologia

He iniciat estudis universitaris a una universitat espanyola

INFORMACIÓ IMPORTANT

D’acord amb les resolucions de la Comissió Acadèmica de 25/1/2021 i de la Junta de Facultat de Psicologia de 26/2/2021, a partir del proper curs 2021-22 NO s’admetran per trasllat als estudis de Grau d’aquesta facultat:

. Sol·licituds d’alumnes amb estudis espanyols iniciats

. Sol·licituds d’alumnes amb estudis estrangers iniciats

 

Només s’acceptaran sol·licituds d’alumnes amb estudis estrangers finalitzats (veure informació més avall a l’apartat corresponent)

 

Per a l’accés amb estudis iniciats (espanyols o estrangers), l’única via és mitjançant Preinscripció Universitària de la Generalitat de Catalunya:

http://universitats.gencat.cat/ca/inici

Hauràs de demanar plaça per Preinscripció Universitària oficial de la Generalitat de Catalunya.

Més informació

INFORMACIÓ IMPORTANT

D’acord amb les resolucions de la Comissió Acadèmica de 25/1/2021 i de la Junta de Facultat de Psicologia de 26/2/2021, a partir del proper curs 2021-22 NO s’admetran per trasllat als estudis de Grau d’aquesta facultat:

. Sol·licituds d’alumnes amb estudis espanyols iniciats

. Sol·licituds d’alumnes amb estudis estrangers iniciats

Només s’acceptaran sol·licituds d’alumnes amb estudis estrangers finalitzats

 

 

L’accés per a l’alumnat amb estudis estrangers als ensenyaments universitaris oficials de grau està regulat pel Real Decret 412/2014, de 6 de juny, art. 30.

 Poden sol·licitar l’accés per aquesta via, sempre que se’ls convalidi un mínim de 30 crèdits:

- Alumnes amb estudis universitaris estrangers finalitzats (no homologats o sense l’equivalència a nivell acadèmic del seu títol)

 

Si no s’obté un mínim de 30 crèdits ECTS, s’ha de demanar la plaça per Preinscripció Universitària:  http://universitats.gencat.cat/ca/inici

Més informació: http://www.ub.edu/acad/admissio/grau/estrangers/iniciat.html

 

 

TERMINI I PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

 NOMÉS ESTUDIS ESTRANGERS FINALITZATS

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: del 9 de març al 19 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)

 

PROCEDIMENT:

1) PRESENCIALMENT: Com cal lliurar originals i còpies, aquest tràmit s'ha de fer presencialment i no és possible fer-lo a distància. En el cas que la persona interessada no pugui lliurar els documents personalment, pot autoritzar a una altra.

L'atenció presencial serà preferentment els dilluns i els dimecres de 10.00 a 13.00 h i caldrà demanar CITA PRÈVIA:

http://www.ub.edu/acad/cipr/indexGeneral.php?filtre=PSI007

En demanar la cita, poseu també en el camp de “Motiu de la cita” un telèfon de contacte.

 


2) SERVEIS POSTALS O DE MISSATGERIA: Les persones que no resideixen en el país, poden avançar on-line, al correu de la Secretaria: secretaria_psico@ub.edu i posant en l' assumpte/tema: TRASLLAT PSICOLOGIA 2021-22. ALUMNES NO RESIDENTS, la documentación indicada més avall. 

La documentació original, o les còpies compulsades en les delegacions consulars, caldrà enviar-la al més aviat possible a l'adreça postal següent:

Secretaria de Psicologia - UB

Campus Mundet-Edifici de Ponent

Passeig de la Vall d’Hebron, 171

08035. Barcelona

Espanya

 

 

DOCUMENTACIÓ

1. És convenient presentar els originals i les fotocòpies de tots els documents. Així podem procedir a la compulsa dels documents i us podem retornar els originals.*

2. Els programes (plans docents) de les assignatures han de presentar-se enquadernats i indexats.

*Si les fotocòpies ja estan compulsades o legalitzades davant de notari o per les representacions consulars o diplomàtiques d'Espanya en el país d'on procedeixen els documents, no és necessari presentar els originals simultàniament.

 

 

  • DNI o passaport (original i còpia).

 

  • Original i còpia del títol.

 

  • Certificació acadèmica personal (original i còpia o còpia ja compulsada per via notarial o pels serveis consulars), on consti la formació aprovada, la denominació, els crèdits, l’any acadèmic i les qualificacions, així com la nota mitjana de l’expedient (“promedio”).

 

  • Programes (plans docents) de les assignatures superades, on constin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell original  del centre d’origen*. Han de presentar-se enquadernats i indexats.

 

  • Pla d’estudis de la universitat de procedència, on hi consti la durada dels estudis en anys acadèmics i les assignatures, amb el segell original de la universitat d’origen*.

 

  • Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen (amb la nota mínima aprovatòria i la màxima possible).

 

  • Document d’equivalència de les notes mitjanes d’estudis emès pel Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. Enllaç aplicatiu:

Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros | Ministerio de Educación y Formación Profesional (educacionyfp.gob.es)

 

 

  • Escrit de motivació (opcional)

 

 

Tots els documents han de ser oficials i expedits per les autoritats competents. Ha d’adjuntar-se la traducció corresponent, realitzada per un traductor jurat sempre que la documentació acadèmica no estigui redactada en castellà, català o anglès. Els certificats han d’estar degudament legalitzats per via diplomàtica segons les disposicions establertes pels òrgans competents, excepte la documentació que provingui de països de la Unió Europea.

 

*Si les fotocòpies ja estan compulsades o legalitzades davant de notari o per les representacions consulars o diplomàtiques d'Espanya en el país d'on procedeixen els documents, no és necessari presentar els originals simultàniament.

 

 

Més informació

http://www.ub.edu/acad/admissio/grau/estrangers/iniciat.html

 

 

 

 

El fet de no presentar la documentació requerida en el termini establert serà motiu de denegació.

 

ESTUDIS ESTRANGERS FINALITZATS

Oferta de places: màxim de 5 places

RESOLUCIÓ PUBLICADA 3 DE JUNY DE 2021 AL PEU D'AQUEST APARTAT

Requisits d’admissió

a) Obtenir un mínim de 30 crèdits convalidats

b) Qualificacions: que la nota mitjana de l’expedient acadèmic d’origen no sigui inferior a 7,5 sobre 10 (sistema de qualificacions espanyol)

c) Demostrar, mitjançant entrevista personal, coneixement suficient de l’idioma català o espanyol

 

Criteris de selecció

Un cop acomplerts els requisits d’admissió, les sol·licituds s’ordenaran segons els següents criteris:

. En primer lloc, les persones procedents d’estudis de Psicologia o, si escau, d’estudis afins dins de la matexia branca de coneixement

. En segon lloc, les persones procedents d’estudis no afins

 

Després d’ordenar les sol·licituds, el criteri de selecció i assignació de places serà:

. Nota mitjana de l’expedient acadèmic ponderada sobre 10 punts

. En cas d’empat, es valorarà el nombre total de crèdits convalidats

 

Excepcionalment, també es poden valorar circumstàncies de caire més personal indicades a l’escrit de motivació (opcional): canvis forçosos de treball, condicions familiars, col·lectius d’especial protecció, etc.

 

En funció de la valoració de les sol·licituds i la documentació presentada, es podria donar el cas de quedar places vacants.

 

Resolució

RESOLUCIÓ PUBLICADA 3 DE JUNY DE 2021

Es publicaran en aquesta pàgina web les resolucions d’admissió durant la primera setmana del mes de juny.

Les persones admeses hauran de sol·licitar l’estudi de reconeixement/convalidacions* i pagar la taxa corresponent (54,54 euros).

*Donada la diferència en els plans d’estudis entre universitats, és probable que el nombre de crèdits convalidats sigui bastant inferior al nombre de crèdits superats a la universitat d’origen.

Hauràs de realitzar la prova d’accés per als més grans de 25 anys que organitza la universitat i demanar plaça per preinscripció universitària

Hauràs de realitzar la prova d’accés per als més grans de 45 anys que organitza la Universitat.

Podràs comprovar com et quedarà l'expedient, si et passas a grau, al simulador de pas a grau.

Comparteix-ho: