Accés al grau de Psicologia

Informacions sobre l' accés al Grau Psicologia

A sota podeu veure les diferents vies d' accés

INFORMACIÓ IMPORTANT

D’acord amb les resolucions de la Comissió Acadèmica de 25/1/2021 i de la Junta de Facultat de Psicologia de 26/2/2021, a partir del curs 2021-22 ja NO s’admeten per trasllat als estudis de Grau d’aquesta facultat:

. Sol·licituds d’alumnes amb estudis espanyols iniciats

. Sol·licituds d’alumnes amb estudis estrangers iniciats

Només s’acceptaran sol·licituds d’alumnes amb estudis estrangers finalitzats

 

 

L’accés per a l’alumnat amb estudis estrangers als ensenyaments universitaris oficials de grau està regulat pel Real Decret 412/2014, de 6 de juny, art. 30.

 

 Poden sol·licitar l’accés per aquesta via, sempre que se’ls convalidi un mínim de 30 crèdits:

- Alumnes amb estudis universitaris estrangers finalitzats que no han obtingut l'homologació dels seus estudis.

 

Si no s’obté un mínim de 30 crèdits ECTS, s’ha de demanar la plaça per Preinscripció Universitària: 

http://universitats.gencat.cat/ca/inici

Més informació:

http://www.ub.edu/acad/admissio/grau/estrangers/iniciat.html

 

 

CURS 2024-25

 

OFERTA DE PLACES : 5 màxim

 

TERMINI I PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

NOMÉS ESTUDIS ESTRANGERS FINALITZATS

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ: del 27 de febrer al 6 d'abril de 2024 (ambdós inclosos)

Les sol·licituds d'admissió s'han de presentar via telemàtica.

Data de resolució: Durant la primera setmana de maig de 2024 es publicaran els candidats admesos i la llista d'espera a aquesta pàgina web (apartat Resolució).

Data de matriculació: Juliol i/o setembre de 2024 (pendent confirmació).

 

PROCEDIMENT:

El procediment consta de dues parts:

1. Sol·licitud d'admissió per demanar plaça

2. Sol·licitud de convalidació dels crèdits superats en la universitat d'origen (només els estudiants admesos)

 

1. Sol·licitud d'admissió per demanar plaça

Les sol·licituds s'han de presentar via telemàtica

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud d'admissió (telemàtica)

. Document d'identificació: DNI, NIE, permís residència, passaport, document identificació país (alumnat UE)

. Títol universitari

. Certificació acadèmica personal on consti la formació aprovada, la denominació, els crèdits, l'any acadèmic i les qualificacions, així com la nota mitjana de l'expedient ("promig")

. Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d'origen (amb la nota mínima aprovatòria i la màxima possible)

. Document d'equivalència de les notes mitjanes d'estudis emès pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España. Sol·liciteu l'equivalència en l'enllaç:

Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros | Ministerio de Educación y Formación Profesional (educacionyfp.gob.es)

 

. DECLARACIÓ JURADA  de no haver obtingut credencial d'homologació.

. Escrit de motivació (opcional)

 

Tots els documents han de ser oficials i expedits per les autoritats competents. Ha d’adjuntar-se la traducció corresponent, realitzada per un traductor jurat sempre que la documentació acadèmica no estigui redactada en castellà, català o anglès. Els títols universitaris i els certificats acadèmics han d’estar degudament legalitzats per via diplomàtica segons les disposicions establertes pels òrgans competents, excepte la documentació que provingui de països de la Unió Europea.

 

Més informació

http://www.ub.edu/acad/admissio/grau/estrangers/iniciat.html

 

 

IMPORTANT:

 

El fet de no presentar la documentació requerida en el termini establert o bé presentar-la sense legalitzar o sense traduir, si s’escau, serà motiu de denegació.

 

Si hi ha dubtes i consultes relacionats amb el procediment i/o la documentació, podeu contactar amb Sole Maroto: solemaroto@ub.edu

 

 

 

REQUISITS D'ADMISSIÓ, SELECCIÓ DE CANDIDATS/ATES I RESOLUCIÓ

 

a) Obtenir un mínim de 30 crèdits convalidats

b) Qualificacions: que la nota mitjana de l’expedient acadèmic d’origen no sigui inferior a 7,5 sobre 10 (sistema de qualificacions espanyol)

c) Demostrar, mitjançant entrevista personal, coneixement suficient de l’idioma català o espanyol

 

Criteris de selecció

Un cop complerts els requisits d’admissió, les sol·licituds s’ordenaran segons els següents criteris:

. En primer lloc, les persones procedents d’estudis de Psicologia o, si escau, d’estudis afins dins de la mateixa branca de coneixement.

. En segon lloc, les persones procedents d’estudis no afins.

 

Després d’ordenar les sol·licituds, el criteri de selecció i assignació de places serà:

. Nota mitjana de l’expedient acadèmic ponderada sobre 10 punts

. En cas d’empat, es valorarà el nombre total de crèdits convalidats

 

Excepcionalment, també es poden valorar circumstàncies de caire més personal indicades a l’escrit de motivació (opcional): canvis forçosos de treball, condicions familiars, col·lectius d’especial protecció, etc.

 

En funció de la valoració de les sol·licituds i la documentació presentada, es podria donar el cas de quedar places vacants.

 

 

Resolució Curs 2024-25

RESOLUCIÓ ACCÉS 2024-25   NOVETAT 2 de maig!!

 

Des de la Secretaria de la facultat ens posarem en contacte via correu electrònic amb les persones admeses per informar-les del procediment a seguir.

 

En el cas que alguna persona admesa renunciï a la plaça o no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un/a altre/a sol·licitant per ordre de llista d'espera.

 

Les persones admeses hauran de lliurar la documentació original presencialment a la Secretaria o bé còpies degudament compulsades *

*Si les fotocòpies ja estan compulsades davant de notari col·legiat a l'Estat Espanyol o per les representacions consulars o diplomàtiques d'Espanya en el país d'on procedeixen els documents, no és necessari presentar els originals simultàniament.

*Si presenteu documentació original procedirem a fer còpies autèntiques i us retornarem la documentació original.

 

En el cas que la persona interessada no pugui lliurar els documents personalment, pot autoritzar a una altra.

Per realitzar tràmits presencials a la Secretaria cal demanar CITA PRÈVIA, preferentment els dilluns i els dimecres per temes relacionats amb l'accés per convalidació d'estudis:

https://www.ub.edu/acad/cipr/indexGeneral.php?filtre=PSI007

En demanar la cita, poseu també en el camp de “Motiu de la cita”: 'Accés per convalidació d'estudis estrangers' i un telèfon de contacte.

 

 

2.Sol·licitud de convalidació dels crèdits superats en la universitat de origen (només els estudiants admesos)

Els estudiants que han estat admesos hauran de sol·licitar l’estudi de convalidació dels crèdits superats en la universitat d’origen a l’aplicatiu Reconeixements UB. Aquest estudi té una taxa de 54,54 euros a abonar a través de l’esmentat aplicatiu.

El període per fer aquesta sol·licitud és del 6 al 21 de maig de 2024. 

 

L’alumnat admès per tal de poder fer  l’estudi de convalidacions corresponent haurà d’aportar la següent documentació:

. Programes (plans docents) de les assignatures superades, on consti a on s'han cursat els estudis, les competències treballades, el nombre de crèdits i hores per semestre o any, amb el segell original  del centre d’origen. Han de presentar-se enquadernats i indexats.

 

. Pla d’estudis de la universitat de procedència, on hi consti la durada dels estudis en anys acadèmics i les assignatures, amb el segell original de la universitat d’origen.

 

Important: Donada la diferència en els plans d’estudis entre universitats, és probable que el nombre de crèdits convalidats sigui bastant inferior al nombre de crèdits superats a la universitat d’origen.

D’acord amb les resolucions de la Comissió Acadèmica de 25/1/2021 i de la Junta de Facultat de Psicologia de 26/2/2021, a partir del curs 2021-22 ja no s’admeten per trasllat als estudis de grau d’aquesta Facultat:
- Sol·licituds d’alumnes amb estudis espanyols iniciats
- Sol·licituds d’alumnes amb estudis estrangers iniciats

Només s’acceptaran sol·licituds d’alumnes amb estudis estrangers finalitzats (veure informació més avall a l’apartat corresponent)

 

Per a l’accés amb estudis iniciats (espanyols o estrangers), l’única via és mitjançant la preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya.

Hauràs de demanar plaça per Preinscripció Universitària oficial de la Generalitat de Catalunya.

Més informació

Hauràs de realitzar la prova d’accés per als més grans de 25 anys que organitza la universitat i demanar plaça per preinscripció universitària

Hauràs de realitzar la prova d’accés per als més grans de 45 anys que organitza la Universitat.

Podràs comprovar com et quedarà l'expedient, si et passas a grau, al simulador de pas a grau.

Comparteix-ho: