Convocatòries i beques de la Facultat de Química

Ajuts a la recerca convocats regularment per la Facultat de Química

 • Ajuts per a l’organització de congressos per part del personal docent i investigador de la Facultat de Química

  Convocatòria: 2021

  Objectius: Complementar els ajuts obtinguts amb el mateix objectiu mitjançant altres convocatòries

  Termini: 03/09/2021 al 21/09/2021                                       

  Presentació de documentació: Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre, bé personalment o bé per correu intern, en l’imprès corresponent. La persona de contacte és la Montse Santiago.

  Enllaç a la informació publicada a la seu electrònica i a la resolució

 • Borses de viatge per a personal docent i investigador i personal acadèmic en formació per a la presentació de comunicacions a congressos o la realització d’estades curtes de recerca

  Convocatòria: 2021

  Objectius: Fomentar la participació dels investigadors de la Facultat de Química en reunions científiques i la col·laboració científica entre diferents centres

  Termini: 03/09/2021 al 21/09/2021 

  Presentació de documentació: Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre, bé personalment o bé per correu intern, en l’imprès corresponent. La persona de contacte és la Montse Santiago.

  Enllaç a la informació publicada a la seu electrònica i a la resolució

 • Ajuts per a la subvenció d’estades d’investigadors a la Facultat de Química

  Convocatòria: 2021

  Objectius: Contribuir a les despeses generades per la visita de científics de prestigi a la nostra Facultat, mitjançant la subvenció parcial o total de les despeses de viatge de l’investigador i del seu allotjament.

  Termini: 03/09/2021 al 21/09/2021 

  Presentació de documentació: Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre, bé personalment o bé per correu intern, en l’imprès corresponent. La persona de contacte és la Montse Santiago.

  Enllaç a la informació publicada a la seu electrònica i a la resolució

Convoctòria d'ajuts extraordinaris per a grups de Recerca de la Facultat de Química que no han obtingut finançament en la convocatòria 2019 del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

Beques de Col·laboració per realitzar el Treball Final de Màster en un Grup de Recerca

La Facultat de Química de la Universitat de Barcelona, dins el programa Màster+UB del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, ofereix 5 beques de col·laboració per a estudiants que vulguin realitzar el Treball Final de Màster (TFM) en un grup de recerca de la Facultat de Química i que mostrin interès en seguir posteriorment una carrera investigadora en el marc d’una tesi doctoral.

Es tracta d’una convocatòria adreçada a estudiants amb vocació investigadora, provinents de qualsevol grau/llicenciatura (per ex., Química, Enginyeria Química, Enginyeria de Materials, Física, Bioquímica, Ciències Ambientals, Farmàcia, etc.) que doni accés als Màsters en què participen els professors/investigadors de la Facultat de Química. A més d’una retribució mensual (370,20€ durant 9 mesos), en el cas de la Facultat de Química tots els adjudicataris de la beca es beneficiaran d’un ajut econòmic finalista equivalent al cost de la matrícula de 60 ECTS de Màster, amb la finalitat de col·laborar en el pagament de la matrícula del Màster. A aquells becaris que se'ls adjudiqui l'ajut complementari de 1.000€ associat al Programa Màster+UB, l'import d'aquest ajut serà descomptat de l'ajut de matrícula concedit per la Facultat de Química. Aquest pagament es realitzarà d'una sola vegada amb la presentació del document comprovant de matrícula al Màster.

 

REQUISITS GENERALS

 

REQUISITS ESPECÍFICS

 • Estar en possessió del títol del grau/llicenciatura que permet l'accés al màster al que es matricula, en el moment de l'acceptació de la beca.
 • Estar matriculat com alumne de nou accés, a temps complert, en el moment d'acceptació de la beca, a un màster en el que participin professors/investigadors de la Facultat de Química.
 • Acreditar un expedient acadèmic dels crèdits superats dels estudis del grau/llicenciatura amb una nota mitjana ponderada igual o superior a:

 

SIGNATURA DEL RESPONSABLE DE LA BECA

Per tal que la sol·licitud sigui vàlida, cal que el document “Proposta de projecte de TFM” estigui signat pel responsable de la beca. Per tenir aquesta signatura podeu fer-lo arribar via e-mail al Vicedegà d’Ordenació Acadèmica i Qualitat (vd.quimica.ordenacio@ub.edu). En qualsevol cas, serà el sol·licitant el responsable últim d’adjuntar aquest document amb les signatures a la seva sol·licitud.

 

MÈRITS: veure annexos específics de la convocatòria

TERMINI: 12 de juliol de 2021

SOL·LICITUDS VIA SEU ELECTRONICA: enllaç

Comparteix-ho: