Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria de Materials

Prematrícula

El criteri d’assignació del dia i l’hora de la prematrícula serà en funció del nombre de crèdits superats i en cas d’empat de la qualificació mitjana de l’expedient. L’obtenció d’aquestes dades es farà de la manera següent:

  • Prematrícula de setembre: nombre de crèdits superats i en cas d’empat la qualificació mitjana de l’expedient just després del primer semestre del curs anterior a la prematrícula.
  • Prematrícula de febrer: crèdits superats i en cas d’empat la qualificació mitjana d’expedient, just després del segon semestre del curs anterior a la prematrícula.

 

Els estudiants que acreditin alguna de les següents situacions amb documentació actualitzada constaran a l’inici de la llista d’ordre de la prematrícula:
 

- Acreditació d’activitat laboral amb l’informe de vida laboral i certificat horari o contracte laboral i certificat horari.

- Malaltia de l’estudiant que limiti els horaris d’assistència a classe amb informe mèdic del Servei Català de la Salut.

Discapacitat d’un grau mínim del 33%, no caldrà presentar documentació si s’ha acreditat en una matrícula.

Condició d'esportista d'alt nivell o esportista d'alt rendiment amb el DOGC o el BOE corresponent o el certificat emès per l'organisme corresponent.

Simultaneïtat d’estudis amb el certificat acadèmic. Si el centre és de la UB o un centre adscrit a la UB, no cal aportar cap documentació.

 

Caldrà sol·licitar la prioritat en la llista, adjuntant la documentació acreditativa, a l’adreça electrònica:  secretaria.quimica@ub.edu. Caldrà indicar a l’assumpte: Acreditació Prioritat Prematrícula. Dates per sol·licitar la prioritat:
 

  • Acreditació per a la prematrícula de setembre: de l’1 al 7 de juliol de 2022.
  • Acreditació per a la prematrícula de febrer: del 25 de gener al 2 de febrer de 2023.

 

L’alumnat que no dugui a terme la tutoria se situarà al final de la llista d’ordre de la prematrícula.

 

Publicació de la llista d’ordre de la prematrícula:

 

PREMATRÍCULA

La prematrícula del grau en Enginyeria de Materials és obligatòria, i es durà terme prèviament a la matrícula de setembre i a la modificació de matrícula de febrer. L’estudiant ha d’entrar a MonUB / La teva UB / Automatrícula i resguards de matrícula  el dia i hora assignats a la llista d’ordre i fer la prematrícula en línia.
 

  • Prematrícula de setembre (anual): 8 de setembre de 2022.
  • Prematrícula de febrer (ampliació de la matrícula de setembre): 15 de febrer de 2023.


Es podran prematricular les assignatures i grups amb places disponibles. Un cop s’omplin els grups i es tanquin ja no s’oferiran per a la inscripció.

Per raons d’organització acadèmica pot ser necessari fer redistribució d’alumnes per grups en el mateix horari per assignatures pràctiques.

Un cop finalitzada la prematrícula i abans de la matrícula, l’alumnat haurà de consultar la inscripció d’assignatures feta a la prematrícula.

►Aspectes acadèmics importants per a la prematrícula

1. Cal tenir en compte que s’aplicarà les disposicions de la Normativa de permanència de la UB següents:

Condicions de matrícula i permanència a partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat:

-  L’estudiant pot matricular entre un mínim de 18 crèdits (excepte si n’hi resten menys per finalitzar l’ensenyament) i un màxim de 60.

-  Els estudiants segueixen un itinerari a temps parcial quan matriculen entre 18 i 45 crèdits, i segueixen un itinerari a temps complet quan matriculen entre 46 i 60 crèdits.

Excepcionalment, el cap d’Estudis, mitjançant resolució expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.

Presentació de sol·licituds en línia per obtenir l'autorització de la cap d'Estudis: de l'1 al 22 de juliol de 2022. Podeu fer la petició des de Tràmits acadèmics / Permanència.

- Si l’estudiant vol matricular crèdits obligatoris d’un curs superior, també ha de matricular tots els crèdits obligatoris pendents dels cursos inferiors.

- El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats no pot romandre en el grau.

-Quan a un estudiant li restin menys del 10 % dels crèdits per finalitzar el grau, els haurà de matricular tots.

El còmput de crèdits superats i de crèdits per matricular es calcula anualment.

- Límit de matrícula:

En els graus de 240 crèdits, l’estudiant que cursa l’ensenyament a temps complet, disposa d’un màxim de set anys de matrícula efectiva per superar els estudis.

L’estudiant a temps parcial disposarà de tres anys més de matrícula efectiva per finalitzar els estudis.

 

+Informació sobre la Normativa de Permanència de la UB
 

2. Modificació de la prematrícula

Es podrà sol·licitar modificacions en la prematrícula per motius justificats, enviant un correu electrònic al cap d’Estudis (capest-enginyeria-materials@ub.edu).

  • Sol·licitud de modificació de la prematrícula anual: 9 de setembre de 2022
  • Sol·licitud de modificació de la prematrícula d'ampliació de febrer: 16 i 17 de febrer de 2023.

Els canvis autoritzats en la prematrícula es podran consultar en l’expedient acadèmic entrant a monUB/ Intranet la teva UB. 

Llista d'assignació de dia i hora per a la prematrícula del curs 2022-2023

Comparteix-ho: