Universitat de Barcelona

Grau de Química

Matrícula

En aquesta pàgina trobareu informació del procediment de matrícula tant per a alumnes de nou accés com per a alumnes ja matriculats al Grau. 

Per informació específica de dates i terminis, heu de consultar la pàgina corresponent de Tràmits acadèmics.

Procediment de matrícula per a alumnes de nou accés

Procediment de matrícula per a la resta d'alumnes (febrer 2022)


L’alumnat que es matriculi per segona vegada en endavant en el grau i els que accedeixin al grau per reingrés, readmissió o amb admissió a l’ensenyament per trasllat d’expedient o convalidació hauran de seguir aquest procediment.

 

1. Tutories (pas previ a la prematrícula)

1.1 El tutor o la tutora atendrà l’alumnat en els períodes establerts en el calendari acadèmic i recomanarà quin itinerari ha de seguir d’acord amb la trajectòria acadèmica de cada estudiant.

1.2 Les sessions de tutoria de tardor i de primavera són obligatòries. L’alumnat que no les dugui a terme quedarà col·locat al final de la llista d’ordre de la matrícula.

1.3 El tutor o la tutora assessora l’alumnat però els responsables de la prematrícula i de la matrícula són els estudiants. A la guia acadèmica del grau podreu consultar els plans docents, els horaris, el professorat, les aules i els exàmens.
 

2. Assignació de dia i hora per a la prematrícula

2.1 El criteri d’assignació del dia i l’hora de la prematrícula serà en funció del nombre de crèdits superats i en cas d’empat de la qualificació mitjana de l’expedient. L’obtenció d’aquestes dades es farà de la manera següent:

Alumnes de nou accés

Prematrícula de febrer: el mateix ordre en què es varen rebre els fitxers de l’Oficina d’Accés a la Universitat.

La llista d’ordre provisional de la prematrícula es publicarà el 4 de febrer i es podrà al·legar fins al 10 de febrer. L’11 de febrer es publicarà la llista definitiva.

Alumnes que continuen els estudis

Prematrícula de juliol: nombre de crèdits superats i en cas d’empat la qualificació mitjana de l’expedient just després del primer semestre del curs anterior a la prematrícula.

Prematrícula de febrer: crèdits superats i en cas d’empat la qualificació mitjana d’expedient, just després del segon semestre del curs anterior a la prematrícula.
 

2.2. Els estudiants que acreditin alguna de les següents situacions amb documentació actualitzada constaran a l’inici de la llista d’ordre de la prematrícula.

• Acreditació d’activitat laboral amb l’informe de vida laboral i certificat horari o contracte laboral i certificat horari.

• Malaltia de l’estudiant que limiti els horaris d’assistència a classe amb informe mèdic del Servei Català de la Salut.

• Discapacitat d’un grau mínim del 33%, no caldrà presentar documentació si s’ha acreditat en una matrícula.

• Condició d'esportista d'alt nivell o esportista d'alt rendiment amb el DOGC o el BOE corresponent o el certificat emès per l'organisme corresponent.

• Simultaneïtat d’estudis amb el certificat acadèmic. Si el centre és de la UB o un centre adscrit a la UB, no cal aportar cap documentació.

Caldrà sol·licitar la prioritat en la llista, adjuntant la documentació acreditativa, a l’adreça electrònica: secretaria.quimica@ub.edu, fins al 3 de febrer. Indiqueu a l’assumpte ACREDITACIÓ PRIORITAT PREMATRÍCULA.
 

2.3 L’alumnat que no dugui a terme la tutoria se situarà al final de la llista d’ordre de la prematrícula.
 

2.4 Publicació de la llista d’ordre de la prematrícula dels alumnes que continuïn estudis.

La llista d’ordre per a la prematrícula es publicarà en les dades establertes en el calendari acadèmic. Per a la prematrícula de febrer, la llista provisional es publicarà el 4 de febrer i es podrà al·legar fins al 10 de febrer. L’11 de febrer es publicarà la llista definitiva.

 

3. Prematrícula

3.1. La prematrícula del grau en Química és obligatòria, i es durà terme telemàticament el 15 i 16 de febrer de 2022. L’estudiant ha d’entrar a MonUB / La teva UB / Automatrícula i resguards de matrícula * el dia i hora assignats a la llista d’ordre.
 

3.2. Les assignatures i grups amb places disponibles es poden inscriure durant el procés de prematrícula. Un cop s’omplin i es tanquin ja no s’oferiran per a la inscripció.
 

3.3. Per raons d’organització acadèmica pot ser necessari fer redistribució d’alumnes per grups en el mateix horari per assignatures pràctiques.
 

3.4 Un cop finalitzada la prematrícula i abans de la matrícula (23 i 24 de febrer), l’alumnat haurà de consultar la inscripció d’assignatures feta a la prematrícula.


3.5. Aspectes acadèmics importants per a la prematrícula

Cal tenir en compte que s’aplicarà:

Condicions de matrícula i permanència a partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat:

1.L’estudiant pot matricular entre un mínim de 18 crèdits (excepte si n’hi resten menys per finalitzar l’ensenyament) i un màxim de 60.

2.Els estudiants segueixen un itinerari a temps parcial quan matriculen entre 18 i 45 crèdits, i segueixen un itinerari a temps complet quan matriculen entre 46 i 60 crèdits.

3.Excepcionalment, i quan estigui justificat, el Cap d’Estudis, mitjançant resolució expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.

4.Si l’estudiant vol matricular crèdits obligatoris d’un curs superior, també ha de matricular tots els crèdits obligatoris pendents dels cursos inferiors.

5.El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats no pot romandre en el grau.

6.Quan a un estudiant li restin menys del 10 % dels crèdits per finalitzar el grau, els haurà de matricular tots.

Condicions de matrícula i permanència per alumnes de nou ingrés

1.El primer any que l’estudiant ingressa a un grau de la UB ha de matricular o bé 60 crèdits (modalitat de temps complet), o bé 30 (modalitat de temps parcial).

2.Si ha matriculat 60 crèdits, al final del primer any n’ha d’haver aprovat com a mínim 18 per romandre al grau.

3.Si ha matriculat 30 crèdits, al final del primer any n’ha d’haver aprovat com a mínim 6 per romandre al grau.

El còmput de crèdits superats i de crèdits per matricular es calcula anualment.

  • El requisit per poder cursar el Treball Final de Grau:

Es necessari tenir aprovades totes les assignatures obligatòries fins al sisè semestre inclusivament. Excepcionalment, per aquest semestre de primavera del curs 2021-2022, no caldrà haver superat l’assignatura de Química Orgànica 3, malgrat ser de sisè semestre.
 

  • El programa de prematrícula no us permetrà inscriure més de 30 ECTS per semestre. En casos excepcionals, que prèviament hauran estat discutits amb el tutor o la tutora, el Cap d’Estudis pot autoritzar matricular més crèdits. La petició s’ha de fer enviant un correu al Cap d’Estudis (capest-quimica@ub.edu) després d’haver confirmat la prematrícula.
  • Les inscripcions de totes les assignatures pràctiques s’han fer en la mateixa franja de matí o de tarda. Les assignatures teòriques, que es prematriculin per primera vegada, (excepte les optatives) s’han d’inscriure en horaris oposats per evitar el solapament.
  • No es permetrà suprimir assignatures preinscrites amb capacitat limitada (laboratoris, Documentació Química i Recursos Informàtics). Excepcionalment es permetrà anul·lar aquestes assignatures per motius greus de salut, degudament justificats.
     

3.6 Modificació de la prematrícula

Fins al 17 de febrer es podrà sol·licitar canvis en la prematrícula per motius justificats, enviant un correu electrònic al Cap d’Estudis (capest-quimica@ub.edu). Passat aquest període, només es permetran canvis per motius molt excepcionals. Els canvis autoritzats en la prematrícula es podran consultar en l’expedient acadèmic entrant a monUB/ Intranet la teva UB / Consulta de qualificacions i expedient *
 

4. Matrícula

Cliqueu aquí per saber què fer abans de matricular-vos?


L’automatrícula es farà a través d’internet, entrant a monUB / Intranet la teva UB / Automatrícula i resguards de matrícula * els dies 23 i 24 de febrer. No hi ha llista d’ordre per a la matrícula.

A la matrícula (23 i 24 de febrer) es confirmen les assignatures preinscrites prèviament (15 i 16 de febrer). Per tant, no es podran fer modificacions en els assignatures ni en els grups inscrits a la prematrícula i només es podrà confirmar la matrícula en una ocasió. Un cop confirmada la matrícula es generarà el rebut amb l’import a pagar.

És important que els estudiants que sol·liciten beca general comprovin els requisits de crèdits establerts a la convocatòria.

En el cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat en el preu de la matrícula, cal presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència la documentació que determini la normativa per acreditar el compliment dels requisits. No cal aportar aquesta documentació si s’ha presentat en cursos anteriors i està vigent, o si s'autoritza a la UB a efectuar les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l’administració corresponent.

 

Informació d’interès per a la matrícula

Informació Econòmica

Un cop finalitzada la matrícula

Normativa acadèmica i econòmica de matricula (curs 2021-2022)

Modificació i anul·lació de la matrícula

Comparteix-ho: