Universitat de Barcelona

Grau de Química

Matrícula

En aquesta pàgina trobareu informació del procediment de matrícula tant per a alumnes de nou accés com per a alumnes ja matriculats al Grau. 

Per informació específica de dates i terminis, heu de consultar la pàgina corresponent de Tràmits acadèmics.

Procediment de matrícula per a alumnes de nou accés

Procediment de matrícula pels alumnes del Grau

1. Passos previs a la prematrícula: tutories

El procés de matriculació comença amb les tutories de finals de semestre.

1.1 Cada tutor pot convocar els seus estudiants durant el període de tutoria que s’estendrà des dels darrers dies lectius fins a la data del darrer examen final. Les dates del període de tutoria apareixeran especificades al calendari del curs.

1.2 La tutoria és d’assistència obligatòria. En cas contrari, es perdrà la preferència al llistat de número d’ordre.

1.3. En cas de tenir contracte de feina vigent o qualsevol singularitat acreditable que atorgui preferència (salut, simultaneïtat d’estudis, esportistes d’elit, etc.), cal portar-lo a secretaria ABANS que acabi el període de tutories.

1.4. El tutor pot aconsellar la que al seu entendre és la millor opció, però és la vostra responsabilitat haver consultat prèviament els horaris i les dates d’examen de les assignatures escollides.

2. Assignació de número d’ordre i dia/hora de prematrícula

2. 1. El llistat de número d’ordre es construeix seguint uns criteris que s’apliquen jeràrquicament:

A) Hi ha contracte de treball vigent o qualsevol singularitat acreditable que atorgui preferència (salut, simultaneïtat d’estudis, esportistes d’elit, etc.)

B) El febrer, els estudiants de primer curs, ordenats en el mateix ordre en què es va fer la matrícula al juliol.

C) Queden menys de 30 crèdits per acabar.

 D) Mitjana ponderada al 50% entre el rendiment acadèmic (escalat fins a 10) i l’expedient acadèmic computat, ambdós al semestre N-2.

 rendiment = (CS/CM)

CS: total de crèdits superats fins al semestre N-2

CM: total de crèdits matriculats fins al semestre N-2

(N és el semestre que matricula; no fem N-1 perquè podríem no tenir totes les notes)

E) Estudiants que NO hagin fet tutories

2.2. La llista de número d’ordre es publicarà al web una setmana després de la finalització de les tutories i s’obrirà un període de 4-5 dies per fer reclamacions. Un cop resoltes es publicarà el llistat definitiu, aquest cop incloent dia/hora assignats per començar la prematriculació. Els terminis d’aquest procés estaran degudament especificats al calendari acadèmic del curs.

3. Prematrícula

3.1. La prematrícula del Grau de Química la fa de manera telemàtica cada estudiant en funció del seu número d’ordre. Les dates seran a finals del mes de juliol per al semestre de tardor i al febrer per al de primavera, i estaran sempre indicades al calendari acadèmic del grau que hi ha al web.

3.2. Es podrà formalitzar la prematrícula el dia i hora assignats al llistat d’ordre, i fins el darrer dia del període assignat per aquesta activitat.

3.3. Els torns i grups accessibles a ser prematriculats aniran desapareixent a mida que es vagin omplint.

3.4. Malgrat que l’assignació de grups serà automàtica, es poden produir petits canvis entre torns d’assignatures pràctiques per tal d’evitar torns amb molts pocs estudiants. Aquest procés de re-distribució mai implicarà canvis de franja horària (matí/tarda) i es farà en els següents 2-3 dies després de la prematrícula.

3.5. A l’hora de fer la prematrícula cal tenir en compte els següents aspectes:

- la Normativa de permanència de la UB, que s’aplica anualment en acabar el curs.

- els prerequisits del Treball Final de Grau, que estan indicats al Pla Docent de l’assignatura.

- els criteris de pas de semestre, aprovats pel Consell d’estudis del Grau (18 de desembre de 2012) i que intenten evitar les disfuncions. Segons aquests criteris, un alumne només pot matricular assignatures corresponents a tres semestres consecutius.

- serà obligatori prematricular les assignatures suspeses amb anterioritat.

- tot i que es recomana no matricular més de 30 crèdits per semestre, es permetrà excedir-se fins a 36 crèdits.

- totes les assignatures pràctiques s’hauran d’escollir en la mateixa franja de matí o tarda, i les assignatures teòriques de primera matriculació (excepte les Optatives) hauran d’escollir-se en grups de la franja oposada.

3.6. Uns dies després d’acabada la prematrícula, heu de consultar els grups assignats al vostre expedient.

3.7. Un cop feta la prematrícula només s'acceptaran canvis degudament justificats. Per demanar un canvi s'haurà d'enviar un missatge a l’adreça preinscripcio.quimica@ub.edu  abans de la data indicada al calendari acadèmic. Passat aquest període, només es faran canvis per motius molt especials. Els canvis acceptats es veuran directament a l’expedient.

4. Automatrícula

4.1. A l’inici de cada semestre s’anunciarà al web de la Facultat les dades de la matrícula oficial (automatrícula), que es pot fer a través del Món UB des de qualsevol ordinador.

4.2. Durant l’automatrícula no es podrà fer cap canvi ni d’assignatures ni dels grups assignats.

Comparteix-ho: