Programa Erasmus

El programa ERASMUS, que permet als estudiants de la UB cursar estudis a una universitat de la Unió Europea o país associat al programa (Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Turquia), té dues característiques fonamentals: un ajut econòmic proporcional a la durada en mesos de l'estada a la universitat (si s'acompleixen els requisits establerts al programa) i el posterior reconeixement a la UB dels estudis cursats a la universitat europea, sempre que aquest hagi estat acordat abans de l'estada. Abans de planificar l'estada cal que consulteu les característiques de la beca, així com tota la normativa general del programa.

Matrícula: l'estudiant ha d'estar matriculat a la UB en l'ensenyament i el curs acadèmic de la convocatòria de l'intercanvi però estarà exempt del pagament de les taxes acadèmiques a la universitat estrangera de destinació. Només eventualment però, se'l podria exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d'estudiants, utilització de diversos materials, etc., en les mateixes condicions que els estudiants locals.

 

Aquí podeu descarregar la presentació de les convocatòries de mobilitat internacional que es va fer telemàticament el passat dia 20 de novembre de 2020

Reconeixement acadèmic

La UB reconeixerà plenament, com a part de la pròpia titulaciò, els estudis realitzats amb èxit a la universitat europea de destinaciò. En cas de cursar assignatures obligatòries com a estudiant Erasmus, els Plans Docents de les assignatures cursades fora i les corresponents a la Facultat han de coincidir un mìnim del 80%.

Requisits per a sol·licitar una plaça Erasmus

Segons acord dels Consells d'estudis del centre, cal ser estudiant de la Facultat de Química amb els 5 primers semestres del Grau aprovats en el moment de ser concedit l'ajut (en cas de ser necessari, es pot concedir una plaça provisional fins a tenir les qualificacions de Febrer, que no es farà efectiva si no es compleix el requisit).

Per acord dels Consells d'estudis de Química, Enginyeria Química i Enginyeria de Materials (març de 2011), el nombre mínim d'ECTS a cursar és de 18 ECTS/semestre, excepte quan queden menys crèdits per a acabar el Grau.

 

Criteris de selecció dels candidats

La selecció dels candidats es fa segons aquests criteris:

50%

Les qualificacions de l'expedient acadèmic.
La relació entre els crèdits aprovats i els que resten per finalitzar la titulació.

30%

Un nivell de coneixement d'idiomes suficient per al seguiment de les activitats a la universitat de destinació.

20%

L'exposició de motius de la sol·licitud d'un ajut d'intercanvi
Pla de treball que es proposa realitzar a la universitat de destinació

 • Un cop concedida la plaça, cal planificar les assignatures que es volen cursar a la Universitat de destinació, d'acord amb el vostre itinerari curricular; cal buscar al web o contactar amb el corresponent coordinador per tal d'obtenir informació sobre les assignatures o treballs oferts, si responen a les vostres necessitats, coincideixen en semestre, idioma, requisits, etc. En el cas d'assignatures obligatòries cal buscar els plans Docents (o equivalent) per a comprovar la seva equivalència en un 80%.

  En cas de dubte sobre el què es pot cursar o dificultats per trobar informació, consulteu el tutor Erasmus del vostre ensenyament. Els dubtes de caire administratiu, sobre documentació a entregar a la Universitat d'acollida, cal consultar-los amb el personal de l'Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat (Secretaria de Graus).

 • Abans de formalitzar cap contacte amb la universitat de destinació, cal posar-se en contacte amb el tutor Erasmus del vostre ensenyament i seguir les seves indicacions. Penseu que aquest procés pot comportar més d'una entrevista amb el tutor; feu-ho amb temps suficient.

 • Tutor Erasmus pels estudiants del Grau de Química: M. Victòria Sanz Nebot.

 • Tutor Erasmus pels estudiants del Grau d'Enginyeria Química: Carme González Azón.

 • Tutor Erasmus pels estudiants del Grau d'Enginyeria de Materials: Mercè Segarra Rubí.

 • Heu d'accedir a l'aplicatiu SOP i omplir tots els apartats. Tant el Contracte d'estudis (Learning agreement) com el full d'equivalència de les assignatures s'han de consultar amb el tutor Erasmus que els signarà, a continuació ho farà el Responsable de Relacions Internacionals del centre i finalment s'han d'entregar a l'Oficina de relacions internacionals del centre en els terminis corresponents.

 • Cal formalitzar la matrícula de les assignatures que heu acordat amb el tutor Erasmus en el període establert per la secretaria del centre.

Si feu el TFG com a estudiant Erasmus us podeu trobar diferents situacions, segons si a la Universitat de destinació té o no l'assignatura equivalent i si comporta o no una presentació oral. Encara que el tutor Erasmus ja us donarà les indicacions precises, en general us cal tenir en compte:

 • Estar en condicions de matricular del TFG en el moment de gaudir de la plaça (amb els prerequisits indicats al Pla Docent).

 • Un cop incorporat a la Universitat d'acollida, cal enviar un breu pla de treball signat pel professor que dirigirà el TFG (d'ara endavant el supervisor) al tutor Erasmus del centre.

 • En cas que a la universitat d'acollida hi hagi una assignatura equivalent al TFG, en tornar a la Facultat, caldrà portar:

  • un exemplar de la memòria escrita sobre el treball realitzat en l'idioma original,

  • un CD amb una còpia de la memòria i un Summary (aquest segons el model de les plantilles normalitzades) en format pdf

  • Si per la durada i característiques del treball de recerca realitzat a la universitat d'acollida, el TFG s'ha de complementar amb una assignatura optativa addicional de 6 ECTS, caldrà adjuntar un certificat signat pel supervisor on consti el títol del treball, les hores de dedicació i la qualificació corresponent.

 • Si a la universitat d'acollida no hi ha assignatura equivalent al TFG, en tornar de l'estada cal portar:

  • un certificat (signat pel supervisor i amb el vist-i-plau del director de la unitat) on s'especifiqui el nombre d'hores presencials, la confirmació de què s'ha fet defensa oral i la qualificació final.

  • un exemplar de la memòria escrita sobre el treball realitzat en l'idioma original,

  • un CD amb una còpia de la memòria i un Summary (aquest segons el model de les plantilles normalitzades) en format pdf

  • Si per la durada i característiques del treball de recerca realitzat a la universitat d'acollida, el TFG s'ha de complementar amb una assignatura optativa addicional de 6 ECTS, no caldrà adjuntar cap altre certificat addicional.

 • Si en qualsevol dels dos casos a la universitat d'acollida no es contempla l'entrega de la memòria o no es pot fer la defensa oral, cal que ho notifiqueu a la tutora Erasmus tant bon punt ho sapigueu. En aquest cas, s'ha d'entregar la memòria en el format de la Facultat i la presentació oral es farà a la Facultat dins els terminis establerts cada semestre i en les condicions establertes al Pla Docent. Si no l'heu de portar pel supòsit anterior, es demanarà que porteu un certificat signat pel supervisor on consti el títol del treball i les hores de dedicació.

Si gaudiu d'una beca Erasmus Pràctiques, heu de tenir en compte:

 • Abans de la incorporació a la universitat de destinació, s'ha d'acordar un pla de treball que forma part del contracte a 3 bandes entre l'estudiant, el tutor de la universitat d'acollida i el coordinador Erasmus del centre.

 • En tornar de l'estada cal portar una memòria segons el model disponible al web de la Facultat per les Pràctiques Externes Curriculars i un certificat signat pel supervisor que indiqui el nombre d'hores realitzades, la valoració de la feina feta i la qualificació final.

Podeu trobar informació addicional a la presentació que anualment es fa a la Facultat de Química.

Comparteix-ho: