REGISTRAR NOVA PROPOSTA 2024


BASES DE LES CONVOCATÒRIES:
REGISTRAR NOVA PROPOSTA:

Cal identificar-se amb les credencials UB.

Accés al formulari de registre

ORIENTACIONS PER REGISTRAR UNA PROPOSTA

El registre de la proposta es fa a través d’un únic formulari que permet detallar les dades requerides en dos moments diferents:

 • Fase 1 entesa com a Proposta Inicial: es pot realitzar en qualsevol moment de l'any.
 • Fase 2 entesa com a Proposta Definitiva: s'ha de complimentar en les dates establertes segons el calendari.

Un cop registrada la Proposta Inicial (Fase 1), aquesta, és revisada per l’Oficina Tècnica de Projectes i Serveis Docents (OTPSD), amb l’objectiu d’assegurar que es compleixen els requisits establerts. En aquells casos que es consideri adient s'oferiran recomanacions de millora orientades a:

 • Aspectes formals i tècnics (objectius, finalitat i abast).
 • Tipus de proposta: si és més adequada per ser presentada com a Millora o Innovació Docent.

Des de l’OTPSD s’habilitarà l’accés a la Proposta Definitiva (Fase 2), possibilitant:

 • La modificació de qualsevol element que es consideri adient.
 • El registre de noves dades per concretar-la, habilitant la resta de camps que s’han de complimentar.

Requisits

 • La persona responsable de la proposta ha de ser Personal Docent i Investigador (PDI) de la Universitat de Barcelona (UB) amb docència assignada durant el període en el qual s’implementarà el projecte de Millora o Innovació docent.
 • La proposta no ha d'haver estat presentada a cap convocatòria de millora o innovació docent anterior, excepte que es tracti de la continuació o ampliació d'un projecte ja concedit. En aquest cas, la petició d'ampliació s’ha de realitzar mitjançant un altre formulari, en el qual s'inclourà i es posaran de manifest les noves actuacions a desplegar.

 

Responsable

El PDI que registra la proposta, constarà com a responsable d’aquesta i haurà d’assumir el compromís de:

 • Lliurar la documentació que pugui requerir l'OTPSD.
 • Garantir la veracitat de les dades proporcionades.
 • Signar l’acceptació per dur a terme el projecte, si la resolució per part de la Comissió de l’Avaluació de la Innovació Docent de la UB (CAIDUB) és favorable.

Suport i assessorament

El responsable pot sol·licitar suport, orientació i assessorament a l'OTPSD en qualsevol moment. Les recomanacions que es realitzin s'entendran com a aportacions de millora, no com avaluacions oficials. L'OTPSD no participa en l’avaluació final de les propostes, aquesta competència recau en la CAIDUB. 

 

Fases del registre 

  Descripció Camps obligatoris Accions OTPSD 

Fase 1

PROPOSTA INICIAL

Presentació breu de la proposta

 • Presentació: Títol, Data d'inici i finalització, i Finalitat projecte.
 • Participants: PDI UB implicat, altres participants (*), Grups d'Innovació Docent Reconeguts, altres grups o equips docents implicats.
 • Context d’aplicació: Ensenyament i Assignatures implicades (Pla Docent), Vinculació amb altres actuacions de millora o innovació docent.
 • Objectius: Generals i/o específics.
 • Avaluació: Proposta avaluació de resultats.
 • Tipus proposta: Millora o Innovació.
 • Convocatòria: Primavera / Tardor.

1. Revisar les dades registrades: aspectes formals i tècnics.
2. Enviar al responsable, si es considera necessari, recomanacions per la millora de la proposta.
3. Orientar, si es considera adient, sobre el tipus de proposta presentada (PMD o PID).
4. Proporcionar els Criteris d’avaluació
          - Propostes de Millora Docent.
          - Propostes d’Innovació Docent.
5.  Habilitar la Fase 2 del formulari.

(*) Alumnat, Personal Tècnic, de Gestió i Administració i Serveis (PTGAS) i personal extern d’altres entitats o organitzacions.

Fase 2

PROPOSTA DEFINITIVA

Detall de la proposta 

 • Motivació del projecte: Diagnosi de la situació inicial i Actuacions de millora o innovació vinculades.
 • Difusió: Prevista dels resultats.
 • Recursos: Tipus i Import sol·licitat.
 • Objectius: Adequació dels objectius a la finalitat de la proposta i selecció d'Estratègies d’Ensenyament / Aprenentatge que es desenvolupen. 
 • Desenvolupament: Pla de treball i Cronograma.
 • Avaluació: Indicadors, Instruments i procediment d'avaluació.
 • Resultats: Previstos.

6. Derivar les propostes a la CAIDUB per a la seva avaluació.

 
  Descripció Agents Implicats Accions OTPDS

Fase 3

AVALUACIÓ

Avaluació de la proposta

Responsables de l'avaluació: Membres de la CAIDUB

7. Comunicar al PDI responsable, la resolució de la CAIDUB:

Resolució favorable:

 • Reconèixer la proposta com a projecte.
 • Acreditar la dedicació del PDI implicat a efectes del Pla de Dedicació Acadèmica (PDA).
 • Sol·licitar la signatura del responsable, que dona conformitat a l'acceptació del projecte.

Resolució no favorable:

 • Permet presentar la proposta a convocatòries posteriors.

 

Més Informació: