Desigualtat

 • Desigualtats socials, econòmiques i culturals
 • Pobresa i exclusió social
 • Desigualtats de gènere, sexualitats i feminisme
 • Desigualtats educatives
 • Violència, criminalitat, desviació i seguretat
 • Mesures i indicadors

Descripció

Aquesta àrea de recerca s’encarrega de l’ànàlisi de les desigualtats socials, culturals i econòmiques, així com de les actuacions exitoses que contribueixen a reduir-les, i donen resposta a situacions com la pobresa o el fracàs escolar, objectius clau de l’agenda EU2020. A més, s’estan fent aportacions rellevants als estudis de gènere, des de la recerca sobre dona i tecnologia, privació de llibertat, violència de gènere i sexualitats. La desigualtat també s’analitza des dels estudis de seguretat i les formes de prevenció i resposta davant del crim i la violència.

Investigadors

Benestar, qualitat de vida i polítiques socials

 • Demografia, llars, envelliment i curs de vida 
 • Canvis i polítiques familiars
 • Polítiques socials que tracten la desigualtat i la pobresa 
 • Desafiaments i polítiques educatives
 • Salut, qualitat de vida i felicitat 
 • Joventut i infància 

Descripció

Aquesta temàtica agrupa un conjunt de línies de recerca orientades a l’anàlisi del benestar social, la qualitat de vida i la felicitat de les persones en els seus entorns domèstics, familiars i socials al llarg de la vida. S’estudien les transformacions en les dinàmiques demogràfiques i en l’estructura de la població: la interrelació canviant entre individus en llars i famílies, el mercat (de treball i de béns i serveis), la comunitat i l’Estat, i s’incorporen les perspectives del curs de la vida, de gènere i de generació.

S’analitza l’impacte de les polítiques socials en l’organització de les trajectòries vitals i en els diferents grups d’edat. En particular s’estudien els reptes de l’educació i les polítiques educatives, de salut i les polítiques sanitàries; la pobresa i les polítiques dirigides a revertir la desigualtat i l’exclusió social. També s’estudien els impactes i reptes que plantegen els canvis demogràfics i familiars en les polítiques socials en les diferents etapes de la vida (infància i joventut, parentalitat, conciliació de la vida laboral i familiar al llarg de la vida adulta, envelliment, atenció a l’autonomia i a la dependència).

Investigadors

Organitzacions socials

 • Sistemes polítics, economia política i democràcia
 • Treball, ocupacions i relacions de producció
 • Sociologia comparativa de la modernitat 
 • Ètica i filosofia política
 • Transformacions socials i polítiques
 • Xarxes socials i capital social 
 • Dinàmiques institucionals i organitzatives

Descripció

Aquesta àrea s’ocupa de l’estudi de les institucions i sistemes socials, econòmics i polítics, així com de la identificació i avaluació de propostes de canvi social. Amb aquest propòsit, aborda un ampli espectre de problemes que van des de temes clàssics com el treball, la democràcia i la modernitat fins a l’anàlisi de les xarxes socials, el capital social i les polítiques socials transformadores. Un objectiu específic d’aquesta àrea de recerca és abordar aquestes qüestions des d’una perspectiva històrica que integri les reflexions crítiques procedents de l’ètica i la filosofia política.

Investigadors

Societat, comunitat i medi ambient

 • Governança local i benestar
 • Conflicte social, moviments socials i ciutadania 
 • Dinàmica residencial, regeneració urbana i polítiques d’habitatge
 • Sostenibilitat urbana, conflictes i reptes mediambientals 
 • Mobilitat i migracions

Descripció

S’analitzen els processos globals en les seves formes concretes i localitzades a les ciutats com a llocs on els fluxos de persones, capitals, idees i innovacions socials, econòmiques i polítiques transformen les comunitats existents. També es realitzen anàlisis comparatius de la governança urbana i metropolitana del benestar i de les polítiques ambientals,  s’estudien els desafiaments sociopolítics del mercat (lògica que genera desigualtat social i desafiaments ambientals globals com el canvi climàtic), i es posa èmfasi en l’important paper de les ciutats en el sorgiment de la solidaritat i del lideratge per crear una societat més sostenible amb el compromís dels ciutadans.

Investigadors

Cultura, coneixement i innovació

 • Cultura, polítiques culturals i canvi social
 • Religions i espiritualitats
 • Art, cultura i creativitat 
 • Organització social del coneixement, ciència i tecnologia
 • Innovacions socials i impacte social
 • Estudis de futur

Descripció

Aquesta àrea de recerca se centra en l’anàlisi de diferents formes de reflexivitat social, com ara la religió, l’art, la cultura, el coneixement i la ciència. Des de perspectives teòriques i metodològiques diverses i innovadores, estudiem les diferents lògiques, configuracions i dinàmiques que caracteritzen aquests espais socials de reflexivitat en la societat contemporània i les transformacions que aquesta reflexivitat indueix en la societat actual, i l’orienta cap a la creativitat, la innovació i la preocupació pel futur.

Investigadors