Coordinador: Jordi Mundó Blanch
Crèdits: 90 ECTS
Idioma: 75% Castellà; 25% Anglès
Preu: 27,67 euros per crèdit (75,00 euros per a estudiants de fora de la UE o la Xina i no residents a l’Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024.
Preinscripció: fins el 10 de setembre de 2023

Presentació

El programa del Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació de la Universitat de Barcelona capacita científics i professionals en l’estudi del canvi social i la creació i desenvolupament de tecnologies socials que donin resposta i noves solucions als reptes col·lectius. El màster proporciona la base adequada per prosseguir amb èxit els estudis de Doctorat en Sociologia. El programa de Màster en Sociologia s’emmarca dins l’Espai Europeu d’Educació Superior i el 2017 va obtenir l’acreditació amb menció d’excel·lència per part de l’Agència Oficial Catalana d’Avaluació Universitària (AQU).

Contingut del màster

Davant la condició estructural de canvi accelerat, la sociologia actual ofereix els enfocaments, models i mètodes més apropiats per diagnosticar i analitzar, en tota la seva complexitat, les transformacions socials en curs i també per identificar i valorar les opcions de canvi en cada cas, concebre i avaluar estratègies d’intervenció i futurs possibles.

Des d’un enfocament sociològic, el màster se centra en els processos de transformació social i innovació. Aquests processos se situen a diferents escales que van des del més global (modernitats múltiples i processos de globalització) fins al més local (transformacions urbanes, canvis en les condicions de vida o en les relacions intergeneracionals i de gènere). També inclouen canvis en diferents àmbits sectorials (cultura, educació i economia), així com en xarxes, institucions i organitzacions (públiques i privades).

Per comprendre aquests processos s’aborden temes i problemàtiques fonamentals del món contemporani (migracions, seguretat, inclusió i exclusió social, resolució de conflictes, desenvolupament sostenible, etc.). En tots els terrenys treballats, es planteja que l’anàlisi del canvi serveixi per desentranyar les claus i generar les competències que permetin incidir-hi positivament, ja sigui dibuixant futurs socials desitjables o dissenyant estratègies per superar els problemes i fomentar la creativitat i innovació.

En definitiva, el màster pretén mobilitzar la caixa d’eines sociològiques per proporcionar als seus estudiantsuna visió global del canvi social actual i dels reptes estratègics que planteja, una capacitació transversal per a l’anàlisi científica de processos de transformació social i innovació i la capacitat de dissenyar i avaluar models d’intervenció.

El Màster en Sociologia s’imparteix exclusivament de manera presencial. La càrrega lectiva del programa és de 90 crèdits ECTS, que es distribueixen entre assignatures obligatòries (25 crèdits ECTS) i optatives (40 crèdits ECTS), a més de les pràctiques professionals i el Treball Final de Màster (TFM). El màster està pensat per fer-se a temps complet en tres semestres, però es pot cursar en dos anys/cursos (quatre semestres) de manera parcial.

Itinerari recomanat per a estudiants a temps complet:

Primer curs (60-65 crèdits ECTS):

 • Complements de formació (obligatori per a estudiants sense formació sociològica prèvia): 5 crèdits ECTS (no computen dins dels 90 crèdits obligatoris que conformen el màster).
 • Matèries obligatòries: 25 crèdits ECTS.
 • Matèries optative fins a*: 40 crèdits ECTS.

Segon curs (25-30 crèdits ECTS):

 • Matèries optatives: 5 crèdits ECTS.
 • Treball Final de Màster: 20 crèdits ECTS.
*L’itinerari recomanat no exclou poder establir canvis per adequar-lo a les necessitats de cada cas concret. Per exemple, es poden cursar matèries optatives durant el segon curs (tercer semestre) ja que no és obligatori cursar els 40 crèdits ECTS durant el primer curs.
Pla d'estudisPlans docentsCalendari acadèmicHorarisAvaluació

Destinataris

El perfil òptim de l’estudiant és aquell que ha cursat anteriorment el grau de Sociologia, o bé un grau en què els estudiants hagin adquirit coneixements en l’àmbit de la sociologia o bé de les ciències socials o humanitats. En general, qualsevol persona amb un grau de ciències socials o títol equivalent tindria (si cursa, en el seu cas, els complements formatius que la comissió coordinadora del màster consideri necessaris) la formació adequada per poder seguir els estudis del màster.

Així, es valoraran positivament les titulacions en ciències socials (en especial sociologia), però també en economia, dret i humanitats (antropologia, geografia i història). Tot i això, també es prenen en consideració els candidats que provinguin d’altres titulacions. En aquest cas es valora especialment la trajectòria professional i la capacitat potencial de la persona candidata per obtenir un aprofitament del programa.

Els estudiants que no hagin cursat un grau o una llicenciatura en Sociologia o un altre grau amb contingut sociològic rellevant hauran de cursar l’assignatura Bases de l’Anàlisi Sociològica (5 crèdits), dissenyada exclusivament com a complement de formació propi d’aquest programa. Aquesta assignatura, que forma part de l’oferta del màster, s’impartirà durant les setmanes anteriors a l’inici de la docència de la resta de matèries.

És un requisit del màster que els estudiants tinguin uns bons coneixements previs tant de les llengües castellana i anglesa, com d’eines i aplicacions informàtiques.

Requisits d'accés

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial (traduït).
 • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas és necessària o bé l’homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar ensenyaments de màster, però un cop superats els estudis, el títol de màster que s’obtingui sí que tindrà plena validesa oficial.

Criteris d'admissió

Les sol·licituds dels candidats que compleixin amb els requisits del màster es valoraran d’acord amb els criteris següents, que es presenten amb la ponderació atorgada:

 • Requisit previ: coneixement avançat demostrable de llengua castellana (mínim B2, tot i que es recomana un C1 o equivalent) i anglesa (B1 o equivalent). En cas que no puguin acreditar-se, la Comissió d’Admissions podrà organitzar reunions presencials o en línia amb els estudiants per valorar els seus coneixements sobre aquests idiomes.
 • Titulació universitària i expedient acadèmic obtingut per la persona candidata en la titulació o titulacions prèvies (es té en compte la universitat de procedència i la seva posició en els rànquings d’universitats). Ponderació: 40%.
 • Trajectòria academica i professional (inclosa en el currículum). 2 cartes de recomanació, tant acadèmiques com laborals. Haver aconseguit una beca per al màster. Ponderació: 30%.
 • Carta de motivació i possible entrevista. Ponderació: 20%.
 • Altres mèrits: experiència prèvia en mobilitat acadèmica, internacionalització i altres qüestions d’interès que l’estudiant consideri que ha de destacar. Ponderació: 10%.

Perfil de l'estudiant

El Màster en Sociologia rep al voltant de 30 estudiants per curs acadèmic de perfil molt divers, fet que enriqueix el programa a través de les diferents experiències acadèmiques, professionals i vitals.

Al voltant del 50% dels nostres estudiants en els últims cursos acadèmics són estrangers. Majoritàriament els estudiants procedeixen d’Amèrica Llatina (45%), seguida d’Espanya (42%), Europa (7%) i Àsia (4%).

En general, els estudiants del Màster en Sociologia disposen d’una titulació de grau de l’àmbit de les Ciències Socials: Sociologia (27%); Economia i Empresa (18%); Dret i Ciències Polítiques (13%); Història, Antropologia, Humanitats, Comunicació, Periodisme, Publicitat (18%); Psicologia, Salut, Educació, Treball Social (13%) i també de graus tècnics com a Enginyeria i Arquitectura (11%).

Les universitats d’origen també són molt diverses i referents en el seu àmbit geogràfic: Pontifícia Universitat Catòlica de Xile (Xile), Universitat Federal do Rio Grande do Sul (el Brasil), University of Texas at Austin (els Estats Units), Heinrich Heine Universität Düsseldorf (Alemanya), Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea (Espanya), Pontifícia Universitat Javeriana (Colòmbia), Nankai University (Xina), Universitat Complutense de Madrid (Espanya), etc.

La distribució dels estudiants per gènere dels últims cursos acadèmics és d’un 65% de dones i un 35% d’homes. D’altra banda, els estudiants tenen 30 anys de mitjana. El perfil pel que fa a l’edat varia entre estudiants que comencen el màster immediatament després d’acabar els seus estudis universitaris de grau amb 22-23 anys i perfils professionals d’edat molt variable, persones que reprenen la formació acadèmica per a aplicar-la en el seu desenvolupament professional.

Pràctiques i sortides professionals

Pràctiques

En el pla d’estudis del màster es facilita i es dóna suport a l’opció de fer pràctiques professionals externes a la universitat i cursar l’assignatura plantejada en el tercer semestre. Les pràctiques professionals requereixen subscriure prèviament un conveni de cooperació educativa com a marc regulador de les relacions entre l’estudiant, la institució i la Facultat.

Les activitats de les pràctiques estan orientades a garantir i contrastar els coneixements, capacitats i habilitats adquirits durant els dos semestres anteriors en la seva aplicació a situacions pràctiques o basades en el tractament i anàlisi de dades aplicades. Algunes de les principals institucions on els estudiants han fet pràctiques són: ABD, Citilab, Institut Confucio, FETS – Plataforma per a la Banca Ètica, Fundació Pi i Sunyer, Fundació Jaume Bofill, Fundació Hàbitat 3, Secretaria de Migracions de la Generalitat de Catalunya, etc.

El servei de Carreres Professionals de la Facultat disposa d’un servei de pràctiques que es responsabilitza de la formalització dels convenis. Es facilita a l’alumnat una àmplia borsa d’ofertes laborals, on destaquen les bones relacions i llaços laborals efectuats per alumnes durant anys anteriors, afermant una xarxa d’institucions i empreses amb les quals col·laborar en contínua expansió.

Alternativament es pot sol·licitar la convalidació de l’assignatura de pràctiques curriculars per Experiència Professional Acreditada. En aquest cas, convé preveure des del principi les diferents opcions, assistint a la sessió informativa inicial de pràctiques que se celebra cada curs.

Sorties professionals

En acabar el màster, es pretén que els titulats hagin assolit uns objectius concrets que comportin una aplicació adequada de les eines sociològiques, una millor posició en els espais professionals i, en definitiva, una millora dels resultats socials. Aquestes competències adquirides faciliten diverses sortides professionals, ja que el màster pretén:

 • Capacitar els estudiants com a experts en el canvi social i organitzatiu, perquè siguin capaços de liderar-ne l’anàlisi i la gestió eficaç, tant en el sector públic com en el privat i en el tercer sector i també com a investigadors socials innovadors, perquè siguin aptes per treballar en centres d’investigació social de tot tipus o per incorporar-se a un programa de doctorat.
 • Formar especialistes amb capacitats i competències per a la planificació, disseny i execució de propostes de transformació i innovació social.
 • Millorar les competències professionals de qui, amb experiència en altres àmbits de coneixement i pràctica, vulgui ampliar o reforçar la seva formació teòrica i capacitat tècnica en el camp de la sociologia i en l’anàlisi del canvi i la innovació social.

Un 75% dels graduats estan treballant en activitats relacionades amb l’àmbit acadèmic, de recerca o relacionades amb el programa de màster. Un 40% del total d’estudiants opta per continuar els seus estudis i matricular-se en un programa de doctorat, bé sigui el de la Universitat de Barcelona (50%) o bé en d’altres a nivell internacional (50%).

Mobilitat

Els estudiants del Màster en Sociologia tenen l’oportunitat de participar en un programa de mobilitat dins del programa Erasmus, així com a través d’altres convenis generals de la UB. Es recomana que el període de mobilitat sigui durant el segon o el tercer semestre del màster i convé un que es cursin un mínim de 15 ECTS a la universitat de destinació, preferiblement optatius. Actualment el màster té oberts els següents convenis Erasmus, que contemplen ajudes econòmiques per als estudiants:

L’Oficina de Relaciones Internacionals s’encarrega de la gestió dels programes de mobilitat internacional de la Facultat d’Economia i Empresa i de la cerca de nous convenis amb universitats de tot el món i contribueix activament a la internacionalització del centre i, especialment, del seu alumnat.

Preus i beques

Preus

L’import de la matrícula dels programes de màster i postgrau els fixa la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona durant el mes de juny. Els preus de la matrícula fixats per al curs acadèmic 2023-2024 són:

 • 27,67 euros per crèdit (75,00 euros per a estudiants de fora de la UE o la Xina i no residents a l’Estat espanyol).

D’altra banda, els estudiants que tinguin una titulació universitària estrangera han de pagar 218,15€ abans de la matrícula en concepte d’estudi de la documentació.

Beques

Pots trobar informació sobre les beques ofertes a la pàgina web de la Universitat de Barcelona.

Preinscripció i matrícula

Per sol·licitar l’admissió en el Màster de Sociologia, fes click AQUÍ. Hauràs de seguir els passos que es descriuen a continuació. Llegeix atentament la informació d’aquesta secció i les indicacions que es donen.

Primer

Comprova que compleixes els requisits d’accés i admissió al Màster de Sociologia.

Segon

Verifica que els períodes de sol·licitud d’admissió estiguin oberts per al curs acadèmic en què desitgis iniciar el programa. Per al curs acadèmic 2023-2024:

 • Primer període de preinscripció | Del 18 de gener al 30 de juny de 2023.
 • Segon període de preinscripció | Del 3 de juliol al 10 de setembre de 2023. El segon període està condicionat al nombre de places restants disponibles.

Tercer

Emplena el formulari de preinscripció.

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Curriculum vitae (CV)
 • Carta de motivació
 • Dues cartes de recomanació*
 • Certificat de coneixements d’anglès (nivell B1 o equivalent)
 • Els candidats la primera llengua dels quals no sigui el castellà, acreditació del nivell B2 o equivalent**

*No existeix un format específic per a les cartes de recomanació o motivació, només cal que vagin adreçades a la “Comissió del màster en Sociologia: Transformació Social i Innovació” i que s’expressi la capacitat que té el recomanat per a realitzar aquest màster. Pot ser tant de l’àmbit professional o laboral, com a acadèmic.
**Els candidats la primera llengua dels quals no sigui el castellà o el català han de presentar un certificat de suficiència lingüística oral i escrita expedit per una entitat acreditada oficialment. En concret, es requereix el nivell B2 (es recomana C1) del Diploma d’Español com a Llengua Estrangera (DELE), expedit per l’Institut Cervantes o bé el Certificat de Nivell Avançat de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Quart

Pagament de la tasa de preinscripció als màsters de la Universitat de Barcelona. De la llista de màsters, selecciona el de «Sociologia: Transformacions Socials i Innovació». Per fer efectiva la tramitació del formulari, s’ha de pagar la despesa de preinscripció de 30,21€ i adjuntar la documentació necessària:

 • Títol de grau o equivalent (si el tens disponible).
 • Expedient acadèmic oficial del grau, llicenciatura o diplomatura.
 • Passaport o DNI/NIE.

Cinquè

L’òrgan encarregat d’efectuar el procediment de resolució és la Comissió d’Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada resolta l’admissió, es notificarà la resolució de manera electrònica. A partir d’aquí, l’Oficina de Màster i Doctorat de la facultat, es posarà en contacte amb els estudiants admesos per tal d’informar-los dels passos a seguir fins a la matrícula del màster.