[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Directora: Lidia Puigvert
Duració: anys a temps complet | 5 anys a temps parcial
Preu (un curs acadèmic): 540,92€
Preinscripció: del 15 d’abril al 20 de desembre de 2021

Presentació

El Doctorat en Sociologia de la Universitat de Barcelona té com a objectiu fonamental oferir una formació de qualitat per a la recerca sociològica orientada a l’anàlisi de la societat –en tots els seus components estructurals, culturals i relacionals– així com del seu canvi i transformació. Aquest programa es dirigeix a estudiants que desitgin iniciar una carrera com a investigadors o docents en universitats o centres de recerca.

Durant el programa, els doctorands participen en diverses activitats complementàries, com el Seminari de Doctorat o les Jornades anuals de Recerca «Sociologia en Procés». D’altra banda, també se’ls anima a que publiquin la seva recerca en revistes especialitzades, que assisteixin a congressos nacionals i internacionals de sociologia i que facin estades temporals en altres universitats o centres de recerca.

Contingut del programa

El Doctorat en Sociologia permet la formació d’investigadors d’alt nivell en diversos aspectes de la sociologia i les ciències socials. La tesi doctoral suposa la principal activitat del doctorand i consisteix en un treball de recerca original elaborat pel candidat o candidata en una àrea concreta d’especialització. Cada estudiant disposa, com a mínim, d’un director o directora de tesi que l’orienta i li dona suport.

El doctorat té una durada de tres anys a temps complet o de cinc anys a temps parcial. A continuació, es mostra un calendari indicatiu del període de recerca:

Primer curs

Es presenta un pla de recerca, redactat en qualsevol dels idiomes del programa, que inclogui com a mínim el títol provisional, els objectius, la metodologia, els mitjans i la planificació temporal (data límit de lliurament curs 21/22: 30 d’abril de 2022).

La Comissió Acadèmica del programa fixa el calendari els continguts i requisits específics que ha d’incloure el pla de recerca i també la documentació i els procediments vinculats a la presentació. Aquesta informació està disponible al Campus Virtual del programa al qual el/la doctorand/a té accés una vegada formalitza la matrícula.

Els/les doctorands de primer curs hauran de presentar de manera conjunta, respectant la data límit (30 d’abril de 2022), l’imprès de sol·licitud del pla de recerca, el pla de recerca i el llistat d’activitats a les quals s’hagi participat/assistit durant el curs acadèmic.

Per a lliurar els tres documents (pla de recerca, sol·licitud del pla de recerca i llistat d’activitats) s’haurà de realitzar una instància genèrica a través de l’enllaç adjunt: https://seu.ub.edu/public/mostrar/catalegtramits

Aquest pla de recerca serà avaluat per una Comissió de Seguiment Ad hoc formada per tres especialistes de l’àmbit en qüestió i, en cas de ser favorable, la Comissió Acadèmica del programa haurà de resoldre la sol·licitud d’acceptació del pla de recerca abans de finalitzar el curs acadèmic. L’aprovació del pla de recerca és un requisit indispensable per a continuar dins del programa de doctorat.

Segon curs i posteriors

L’estudiant té dos cursos (quatre si és a temps parcial) per dur a terme la recerca proposada i la tesi doctoral. Al final de cada curs acadèmic, la comissió de seguiment avalua els avenços en relació al pla de recerca, a partir d’una memòria d’activitats (data límit de lliurament pel curs 2021-2022: 30 d’abril de 2022).

L’estudiant de segon any d’ara endavant haurà de presentar de manera conjunta, respectant la data límit (30 d’abril de 2022), l’imprès de sol·licitud de l’Informe de Seguiment, l’informe de seguiment i la llista d’activitats a les quals s’hagi participat/assistit durant el curs acadèmic. Per a lliurar els tres documents (informe de seguiment, sol·licitud de l’informe de seguiment i llistat d’activitats) s’haurà de realitzar una instància genèrica a través del següent link: https://seu.ub.edu/public/mostrar/catalegtramits

L’últim curs, el doctorand o doctoranda ha de dipositar la tesi doctoral i fer-ne la lectura i defensa davant d’un tribunal. Aquest és l’últim pas per aconseguir el títol de doctor o doctora. A més de la tesi doctoral, el període d’estudis inclou activitats formatives complementàries, que són molt recomanables, però d’assistència voluntària.

 • Seminari de Doctorat: el programa ofereix un seminari bimensual amb l’objectiu de donar suport al procés de recerca i eines per al desenvolupament de la carrera acadèmica. Cada sessió consisteix en el diàleg a partir de la trajectòria d’un investigador o investigadora sènior convidat i un treball en procés d’un dels doctorands del programa.
 • Jornades de Recerca «Sociologia en Procés»: són unes jornades anuals en què els doctorands presenten la seva investigació en procés davant dels companys i professorat del programa. D’aquesta manera es fomenta el treball dialògic i la col·legialitat i se’ls anima a presentar comunicacions a congressos.
 • Formació a través de xerrades i seminaris organitzats per l’Associació Catalana de Sociologia o pels mateixos grups de recerca del Departament en col·laboració amb el Màster de Sociologia.
 • Assistència i participació en congressos nacionals i internacionals de sociologia.

Certificats d’assistència
Al final del curs acadèmic, la coordinació del programa de doctorat emet un certificat segellat amb el còmput global d’hores de formació a las que ha assistit l’estudiant.

Estades de recerca

La Comissió Acadèmica del doctorat anima els estudiants a fer estades temporals en altres universitats o centres de recerca al llarg del programa. Els doctors i estudiants del Programa de Doctorat en Sociologia han realitzat estades de recerca en universitats com Harvard University (EUA), University of Califòrnia Berkeley (EUA), Stanford University (EUA), MIT (EUA), Columbia University (EUA), Cambridge University (Regne Unit), University of Leeds (Regne Unit), Universidade de Lisboa (Portugal), University of Mont-real (Canada) i Université Catholique de Louvain (Bèlgica), entre altres.

 • Resum de la informació sobre la menció internacional (cal consultar l’article 49 de la NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A la UNIVERSITAT DE BARCELONA, versió 23/10/2020 per a completar la informació): Es pot incloure l’esment doctorat internacional sempre que concorrin les següents circumstàncies:
  • Que el doctorand hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya, en una institució d’ensenyament superior o en un centre de prestigi, on hagi desenvolupat activitats formatives relacionades amb el pla de recerca que està elaborant (amb prèvia autorització de la comissió acadèmica del programa).
  • Que part de la tesi doctoral, com a mínim el resum i les conclusions, s’hagi redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el camp de coneixement, diferent de les llengües oficials o cooficials a Espanya.
  • Que un mínim de dos experts doctors que pertanyin a alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyol hagin informat la tesi.
  • Que almenys un expert que pertanyi a alguna institució d’educació superior o centre de recerca no espanyol, amb títol de doctor i diferent del responsable de l’estada esmentada en l’apartat a), hagi format part del tribunal avaluador de la tesi (revisar l’article 49 de la NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A la UNIVERSITAT DE BARCELONA, versió 23/10/2020, els criteris per a complir amb tots aquests requisits).
 • Opció de publicar en format compendi d’articles
  La comissió acadèmica del programa pot autoritzar el dipòsit de tesis doctorals com a compendi de publicacions. Ha d’incloure un mínim de tres articles publicats, on un dels quals ha d’estar en JCR o bé dos d’ells en Scopus o WoS. Així mateix, s’ha d’adjuntar un escrit sobre el factor d’impacte o la categorització de la revista de les publicacions. En cas de presentar algun treball en coautoria, ha d’especificar-se la participació de la persona doctoranda en cada article i si la persona coautora pretén utilitzar el treball per a una tesi doctoral en un futur. Si algun dels treballs es publica en una llengua diferent a les especificades en el programa del doctorat, convé adjuntar un resum del treball en qüestió redactat en alguna de les llengües del programa.

Destinataris

El programa s’adreça a estudiants que vulguin iniciar una carrera investigadora en l’àmbit de la sociologia. Així doncs, és indispensable que els candidats tinguin una formació suficient per dur a terme una tesi doctoral. La Comissió Acadèmica valorarà especialment els coneixements previs sobre les temàtiques incloses en el doctorat.

Per accedir a qualsevol doctorat de la Universitat de Barcelona, cal haver completat com a mínim un total de 300 crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) en el conjunt dels estudis de grau i màster universitaris, dels quals un mínim de 60 crèdits han de correspondre a un programa oficial de màster orientat a la recerca.

Requisits específics

 • Sol·licitants amb el títol de màster de Sociologia de la Universitat de Barcelona: expedient acadèmic del màster amb una nota mitjana de notable o superior, i la mateixa qualificació en el treball de recerca.
 • Altres sol·licitants: la Comissió Acadèmica pot admetre alumnat procedent de màsters universitaris diferents del màster de Sociologia de la Universitat de Barcelona, sempre que consideri que els continguts dels estudis superats siguin afins als del màster de Sociologia, i que els candidats tinguin un expedient acadèmic amb una nota mitjana de notable o superior del grau i del màster de procedència.
 • Tots els candidats:
  • Certificat de coneixement d’anglès, com a mínim en nivell de comprensió de textos acadèmics (també es poden demostrar els coneixements mitjançant una entrevista amb la persona designada per la Comissió Acadèmica).

La decisió final de l’admissió al doctorat de Sociologia depèn de la Comissió Acadèmica, que ha d’estudiar i resoldre les sol·licituds d’acord amb els criteris previs establerts al programa.

Criteris d'admissió

 • Expedient acadèmic (40 %).
 • Currículum (25 %).
 • Carta de motivació explicant les raons per les quals es vol accedir al programa, els temes de recerca d’interès i els objectius perseguits. Extensió aproximada de cinc pàgines (15 %).
 • Una mostra de treball de recerca previ (per exemple, un treball de màster) (15 %).
 • Dues cartes de referència de professors o investigadors (5 %).

Perfil de l'estudiant

Investigadors novells que vulguin iniciar la carrera investigadora en l’àmbit acadèmic o en l’àmbit professional aprofundint en l’anàlisi sociològica de diferents problemes i realitats socials. En aquest sentit, el programa inclou doctorands amb un ampli bagatge formatiu dins de les ciències socials (per exemple, en economia, antropologia, educació, ciència política, treball social) i una forta orientació cap a la investigació sociològica.

Els estudiants provenen de diferents universitats i països. La mitjana és d’un 30% d’alumnat estranger. A més, entre l’alumnat del programa, hi ha estudiants amb contractes predoctorals estatals, autonòmics i de la mateixa universitat, així com amb beques de països estrangers i contractes a través de projectes de recerca europeus com ara ERC i H2020.

Sortides professionals

El Doctorat en Sociologia de la Universitat de Barcelona s’adreça específicament als estudiants que volen iniciar una carrera internacional en recerca. Després de completar amb èxit el programa, els nous doctors poden treballar com a investigadors o docents en universitats o centres de recerca.

Els doctors del programa de Doctorat en Sociologia s’han incorporat en posicions de post-doc o de professorat agregat en universitats com la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Deusto i Universitat Nacional de Tres de Febrero, entre altres. En el sector públic, en llocs com el Consell Nacional de Recerques Científiques i Tècniques (Argentina).

Les estadístiques demostren que, actualment, els estudis de doctorat faciliten la inserció laboral dels estudiants. Així mateix, els doctors poden aspirar a un nivell salarial més alt. Segons les dades de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), el 95,4 % dels doctors en ciències socials s’han incorporat al mercat laboral en un termini màxim de tres anys després d’acabar la tesi i la taxa d’atur només és del 3,3 %.

Preus i beques

Preus

Segons els preus corresponents al curs acadèmic 2021-2022, el cost de la matrícula del programa de doctorat en Sociologia és de 540,92€ anuals. Els estudiants que han obtingut el títol de grau o màster en una universitat estrangera han d’abonar 218,15€ addicionals. A més, la taxa corresponent a la defensa de la tesi és de 156,87€.

La Generalitat de Catalunya és l’encarregada de fixar anualment les taxes dels estudis superiors de totes les universitats públiques catalanes, entre les quals hi ha la Universitat de Barcelona. Els candidats han de tenir en compte les possibles variacions de preu al llarg del període d’estudis a l’hora de presentar la seva candidatura al programa de doctorat.

Beques

La informació sobre beques i ajuts es pot trobar a la pàgina web de la Universitat de Barcelona. Paral·lelament, des de la mateixa UB School of Sociology s’oferirà informació als estudiants sobre noves oportunitats d’ajudes a mesura que es publiquin les convocatòries.

Ajuts predoctorals

Els ajuts predoctorals s’assignen a través de convocatòries competitives i es necessari sol·licitar-los de forma separada. Aquests ajuts els ofereixen organismes públics i privats i tenen calendaris diferents pel que fa als terminis de sol·licitud i data d’inici. La duració dels ajuts (tres o quatre anys), la quantiat de l’ajut, el finançament addicional per estades de recerca i activitats de formació i requisits específics (per exemple, l’any de graduació) dependrà de les característiques de cada convocatòria. En la majoria de casos, el preu de la matricula de direcció i tutela està cobert.

Les opcions d’aconseguir un d’aquests ajuts dependrà del perfil de la persona candidata, essent les notes mitjanes de grau i màster un element d’especial rellevància. Així mateix, es recomana a les persones candidates que sol·licitin altres ajuts al marge dels que es relacionen a continuació.

Preinscripció i matrícula

Per sol·licitar l’admissió en el Doctorat en Sociologia, hauràs de seguir els passos que es descriuen a continuació. Llegeix atentament la informació d’aquesta secció i les indicacions que es donen.

Primer

Comprova que compleixes els requisits d’accés i admissió al Doctorat en Sociologia.

Segon

Propers períodes de sol·licitud d’admissions per el curs 2022-2023:

 • Primer període | Del 15 d’abril al 15 de juny de 2022. Resolucions el dia 4 de juliol de 2022.
 • Segon període | De l’1 al 13 de setembre de 2022. Resolucions el dia 30 de setembre de 2022
 • Tercer període | Del 23 de novembre al 20 de desembre de 2022. Resolucions el dia 16 de gener de 2023

Dates aproximades  de resolució d’admissió per correu electrònic després del procés de preinscripció

Període de matrícula final després de ser admès.

Tercer

Emplena el formulari de sol·licitud online de l’Escola de Doctorat (https://www.ub.edu/acad/doctorat/apli/adac00001.php) i adjunta la següent documentació:

 • Còpia del títol dels estudis d’accés: grau i màster.
 • Còpia del certificat acadèmic: grau i màster.
 • Còpia del DNI o passaport.
 • Curriculum vitae.
 • Carta de motivació explicant les raons per les quals es desitja accedir al programa, els temes de recerca d’interès i objectius (2-3 pàgines).
 • Una mostra de treball investigador previ (per exemple, el Treball de Fi de Màster).
 • Dues cartes de referència.
 • Certificat de coneixements d’anglès.
 • Acceptació de dirigir la tesis doctoral per part d’un professor o professora del programa de Doctorat en Sociologia.

Quart

 Una vegada completada i enviada la sol·licitud d’admissió, la Comissió d’Admissions avaluarà la sol·licitud. Les resolucions d’admissió es comunicaran als candidats i candidates per correu electrònic. El número de plaçes per curs acadèmic és limitat.

En el procediment d’admissió, la Comissió d’Estudis del Doctorat en Sociologia assignarà, a proposta de l’estudiant, una línia de recerca i un director/a de tesi. Per aquest motiu, en sol·licitar l’admissió al doctorat es lliurarà també el Document de Compromís signat prèviament pel director/a de tesi i per l’estudiant.

En el cas que la resolució acadèmica sigui positiva, s’han d’enviar els següents documents per poder completar el procés de validació administrativa i poder formalitzar la matrícula del programa.