Directora: Lidia Puigvert
Duració: 3 anys a temps complet | 5 anys a temps parcial
Preu (un curs acadèmic): 542,04€
Preinscripció: del 15 d’abril al 20 de desembre de 2023

Presentació

El Doctorat en Sociologia de la Universitat de Barcelona té com a objectiu fonamental oferir una formació de qualitat per a la recerca sociològica orientada a l’anàlisi de la societat –en tots els seus components estructurals, culturals i relacionals– així com del seu canvi i transformació. Aquest programa es dirigeix a estudiants que desitgin iniciar una carrera com a investigadors o docents en universitats o centres de recerca.

Durant el programa, els doctorands participen en diverses activitats complementàries, com el Seminari de Doctorat o les Jornades anuals de Recerca «Sociologia en Procés». D’altra banda, també se’ls anima a que publiquin la seva recerca en revistes especialitzades, que assisteixin a congressos nacionals i internacionals de sociologia i que facin estades temporals en altres universitats o centres de recerca.

Contingut del programa

El Doctorat en Sociologia permet la formació d’investigadors d’alt nivell en diversos aspectes de la sociologia i les ciències socials. La tesi doctoral suposa la principal activitat del doctorand i consisteix en un treball de recerca original elaborat pel candidat o candidata en una àrea concreta d’especialització. Cada estudiant disposa, com a mínim, d’un director o directora de tesi que l’orienta i li dona suport.

El doctorat té una durada de tres anys a temps complet o de cinc anys a temps parcial. A continuació, es mostra un calendari indicatiu del període de recerca:

Primer curs

Es presenta un pla de recerca, redactat en qualsevol dels idiomes del programa, que inclogui com a mínim el títol provisional, els objectius, la metodologia, els mitjans i la planificació temporal (data límit de lliurament curs 22/23: 30 d’abril de 2023).

La Comissió Acadèmica del programa fixa el calendari els continguts i requisits específics que ha d’incloure el pla de recerca i també la documentació i els procediments vinculats a la presentació. Aquesta informació està disponible al Campus Virtual del programa al qual el/la doctorand/a té accés una vegada formalitza la matrícula.

Els/les doctorands de primer curs hauran de presentar de manera conjunta, respectant la data límit (30 d’abril de 2023), l’imprès de sol·licitud del pla de recerca, el pla de recerca i el llistat d’activitats a les quals s’hagi participat/assistit durant el curs acadèmic.

Destacar que la Normativa Reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, estableixen com a requisit la inclusió d’un pla de gestió de dades i les consideracions ètiques derivades de la investigació. (Data límit de lliurament curs 22/23: 30 d’abril del 2023).

Per a lliurar els tres documents (pla de recerca, sol·licitud del pla de recerca i llistat d’activitats) s’haurà de realitzar el tràmit a través de l’enllaç adjunt: https://seu.ub.edu/public/mostrar/catalegTramits

Aquest pla de recerca serà avaluat per una Comissió de Seguiment Ad hoc formada per tres especialistes de l’àmbit en qüestió i, en cas de ser favorable, la Comissió Acadèmica del programa haurà de resoldre la sol·licitud d’acceptació del pla de recerca abans de finalitzar el curs acadèmic. L’aprovació del pla de recerca és un requisit indispensable per a continuar dins del programa de doctorat.

Segon curs i posteriors

L’estudiant té dos cursos (quatre si és a temps parcial) per dur a terme la recerca proposada i la tesi doctoral. Al final de cada curs acadèmic, la comissió de seguiment avalua els avenços en relació al pla de recerca, a partir d’una memòria d’activitats (data límit de lliurament pel curs 2022-2023: 30 d’abril de 2023).

L’estudiant de segon any d’ara endavant haurà de presentar de manera conjunta, respectant la data límit (30 d’abril de 2023), l’imprès de sol·licitud de l’Informe de Seguiment, l’informe de seguiment i la llista d’activitats a les quals s’hagi participat/assistit durant el curs acadèmic. Per a lliurar els tres documents (informe de seguiment, sol·licitud de l’informe de seguiment i llistat d’activitats) s’haurà de realitzar el tràmit a través del següent enllaç: https://seu.ub.edu/public/mostrar/catalegTramits

L’últim curs, el doctorand o doctoranda ha de dipositar la tesi doctoral i fer-ne la lectura i defensa davant d’un tribunal. Aquest és l’últim pas per aconseguir el títol de doctor o doctora. A més de la tesi doctoral, el període d’estudis inclou activitats formatives complementàries, que són molt recomanables, però d’assistència voluntària.

 • Seminari de Doctorat: el programa ofereix un seminari mensual amb l’objectiu de donar suport al procés de recerca i eines per al desenvolupament de la carrera acadèmica. Cada sessió consisteix en el diàleg a partir de la trajectòria d’un investigador o investigadora sènior convidat i un treball en procés d’un dels doctorands del programa.
 •  Jornades de Recerca «Sociologia en Procés»: són unes jornades anuals on els doctorands presenten la seva investigació en procés davant de companyes, companys i professorat del programa. D’aquesta manera, es fomenta el treball dialògic i la col·legialitat i s’anima a la presentació de comunicacions a congressos. El curs 2022-2023 s’han organitzat les 7è Jornades de Recerca: Sociologia en processos, els dies 20 i 21 d’abril amb el programa següent
 • Altres activitats formatives: formació a través de xerrades i seminaris organitzats per l’Associació Catalana de Sociologia o pels mateixos grups de recerca del Departament en col·laboració amb el Màster de Sociologia.
 • Assistència i participació en congressos nacionals i internacionals de sociologia.

Se us convida també a consultar regularment les pàgines web de:

Certificats d’assistència
Al final del curs acadèmic, la coordinació del programa de doctorat emet un certificat segellat amb el còmput global d’hores de formació a las que ha assistit l’estudiant.

Estades de recerca

La Comissió Acadèmica del doctorat anima els estudiants a fer estades temporals en altres universitats o centres de recerca al llarg del programa. Els doctors i estudiants del Programa de Doctorat en Sociologia han realitzat estades de recerca en universitats com Harvard University (EUA), University of Califòrnia Berkeley (EUA), Stanford University (EUA), MIT (EUA), Columbia University (EUA), Cambridge University (Regne Unit), University of Leeds (Regne Unit), Universidade de Lisboa (Portugal), University of Mont-real (Canada) i Université Catholique de Louvain (Bèlgica), entre altres.

Menció Internacional

Resum de la informació sobre la menció internacional (cal consultar l’article 49 de la NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A la UNIVERSITAT DE BARCELONA, versió 23/10/2020 per a completar la informació): Es pot incloure l’esment doctorat internacionalsempre que concorrin les següents circumstàncies:

  • Que el doctorand hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya, en una institució d’ensenyament superior o en un centre de prestigi, on hagi desenvolupat activitats formatives relacionades amb el pla de recerca que està elaborant (amb prèvia autorització de la comissió acadèmica del programa).
  • Que part de la tesi doctoral, com a mínim el resum i les conclusions, s’hagi redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el camp de coneixement, diferent de les llengües oficials o cooficials a Espanya.
  • Que un mínim de dos experts doctors que pertanyin a alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyol hagin informat la tesi.
  • Que almenys un expert que pertanyi a alguna institució d’educació superior o centre de recerca no espanyol, amb títol de doctor i diferent del responsable de l’estada esmentada en l’apartat a), hagi format part del tribunal avaluador de la tesi (revisar l’article 49 de la NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A la UNIVERSITAT DE BARCELONA, versió 23/10/2020, els criteris per a complir amb tots aquests requisits).

Opció de publicar en format compendi d’articles

La comissió acadèmica del programa pot autoritzar el dipòsit de tesis doctorals com a compendi de publicacions. Ha d’incloure un mínim de tres articles publicats, on un dels quals ha d’estar a JCR o bé dos a Scopus o WoS (ESCI és part de WoS). Així mateix, s’ha d’adjuntar un escrit sobre el factor d’impacte o la categorització de la revista de les publicacions. En cas de presentar algun treball en coautoria, ha d’especificar-se la participació de la persona doctoranda en cada article i si la persona coautora pretén utilitzar el treball per a una tesi doctoral en un futur. Si algun dels treballs es publica en una llengua diferent a les especificades en el programa del doctorat, convé adjuntar un resum del treball en qüestió redactat en alguna de les llengües del programa.

Recursos per a la redacció

En aquest apartat podeu trobar el llibre d’estils de la Universitat de Barcelona (CUB) amb criteris, recomanacions i recursos que poden ser útils per redactar, especialment, TFG, TFM i tesis doctorals.

Link: https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1512

Destinataris

El programa s’adreça a estudiants que vulguin iniciar una carrera investigadora en l’àmbit de la sociologia. Així doncs, és indispensable que els candidats tinguin una formació suficient per dur a terme una tesi doctoral. La Comissió Acadèmica valorarà especialment els coneixements previs sobre les temàtiques incloses en el doctorat.

Per accedir a qualsevol doctorat de la Universitat de Barcelona, cal haver completat com a mínim un total de 300 crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) en el conjunt dels estudis de grau i màster universitaris, dels quals un mínim de 60 crèdits han de correspondre a un programa oficial de màster orientat a la recerca.

Requisits específics

 • Sol·licitants amb el títol de màster de Sociologia de la Universitat de Barcelona: expedient acadèmic del màster amb una nota mitjana de notable o superior, i la mateixa qualificació en el treball de recerca.
 • Altres sol·licitants: la Comissió Acadèmica pot admetre alumnat procedent de màsters universitaris diferents del màster de Sociologia de la Universitat de Barcelona, sempre que consideri que els continguts dels estudis superats siguin afins als del màster de Sociologia, i que els candidats tinguin un expedient acadèmic amb una nota mitjana de notable o superior del grau i del màster de procedència.
 • Tots els candidats:
  • Certificat de coneixement d’anglès o equivalent (per exemple, treball de recerca en anglès, article científic en anglès, acreditació d’estada de recerca en un país de parla anglesa…).

La decisió final de l’admissió al doctorat de Sociologia depèn de la Comissió Acadèmica, que ha d’estudiar i resoldre les sol·licituds d’acord amb els criteris previs establerts al programa.

Criteris d'admissió

 • Expedient acadèmic (50 %). Mitjana de notable o superior.
 • Currículum (25 %).
 • Projecte de recerca que incorpori motivació i impacte social (15%)
 • Dues cartes de referència de professors o investigadors (10%)

Perfil de l'estudiant

Els investigadors/es novells que vulguin iniciar la carrera investigadora en l’àmbit acadèmic o en l’àmbit professional aprofundint en l’anàlisi sociològica de diferents problemes i realitats socials. En aquest sentit, el programa inclou doctorands amb un ampli bagatge formatiu dins de les ciències socials (per exemple, en economia, antropologia, educació, ciència política, treball social) i una forta orientació cap a la investigació sociològica.

Els/les estudiants provenen de diferents universitats i països. La mitjana és d’un 40% d’alumnat estranger. A més, entre l’alumnat del programa, hi ha estudiants amb contractes predoctorals estatals, autonòmics i de la mateixa universitat, així com amb beques de països estrangers i contractes a través de projectes de recerca europeus com ara ERC i Horizon Europe.

Sortides professionals

El Doctorat en Sociologia de la Universitat de Barcelona s’adreça específicament als/les estudiants que volen iniciar una carrera internacional en recerca. Després de completar amb èxit el programa, els nous i noves doctores poden treballar com a investigadors/es o docents en universitats o centres de recerca.

Els i les doctores del programa de Doctorat en Sociologia s’han incorporat en posicions de post-doc o de professorat agregat en universitats com la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Deusto i Universitat Nacional de Tres de Febrero, entre altres. En el sector públic, en llocs com el Consell Nacional de Recerques Científiques i Tècniques (Argentina).

Les estadístiques demostren que, actualment, els estudis de doctorat faciliten la inserció laboral dels/les estudiants. Així mateix, els i les doctores poden aspirar a un nivell salarial més alt. Segons les dades de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), el 95,4 % dels i les doctores en ciències socials s’han incorporat al mercat laboral en un termini màxim de tres anys després d’acabar la tesi i la taxa d’atur només és del 3,3 %.

Preus i beques

Preus

Segons els preus corresponents al curs acadèmic 2022-2023, el cost de la matrícula del programa de doctorat en Sociologia és de 542,04€ anuals. Els estudiants que han obtingut el títol de grau o màster en una universitat estrangera han d’abonar 218,15€ addicionals. A més, la taxa corresponent a la defensa de la tesi és de 156,87€.

La Generalitat de Catalunya és l’encarregada de fixar anualment les taxes dels estudis superiors de totes les universitats públiques catalanes, entre les quals hi ha la Universitat de Barcelona. Els candidats han de tenir en compte les possibles variacions de preu al llarg del període d’estudis a l’hora de presentar la seva candidatura al programa de doctorat.

Beques

La informació sobre beques i ajuts es pot trobar a la pàgina web de la Universitat de Barcelona. Paral·lelament, des de la mateixa UB School of Sociology s’oferirà informació als estudiants sobre noves oportunitats d’ajudes a mesura que es publiquin les convocatòries.

Ajuts predoctorals

Els ajuts predoctorals s’assignen a través de convocatòries competitives i es necessari sol·licitar-los de forma separada. Aquests ajuts els ofereixen organismes públics i privats i tenen calendaris diferents pel que fa als terminis de sol·licitud i data d’inici. La duració dels ajuts (tres o quatre anys), la quantiat de l’ajut, el finançament addicional per estades de recerca i activitats de formació i requisits específics (per exemple, l’any de graduació) dependrà de les característiques de cada convocatòria. En la majoria de casos, el preu de la matricula de direcció i tutela està cobert.

Les opcions d’aconseguir un d’aquests ajuts dependrà del perfil de la persona candidata, essent les notes mitjanes de grau i màster un element d’especial rellevància. Així mateix, es recomana a les persones candidates que sol·licitin altres ajuts al marge dels que es relacionen a continuació.

Préstecs

Ajuts a la mobiltiat

 

Per sol·licitar l’admissió en el Doctorat en Sociologia, hauràs de seguir els passos que es descriuen a continuació. Llegeix atentament la informació d’aquesta secció i les indicacions que es donen.

Preinscripció i matrícula

Per sol·licitar l’admissió en el Doctorat en Sociologia, hauràs de seguir els passos que es descriuen a continuació. Llegeix atentament la informació d’aquesta secció i les indicacions que es donen.

Primer

Comprova que compleixes els requisits d’accés i admissió al Doctorat en Sociologia.

Segon

Propers períodes de sol·licitud d’admissions per el curs 2023-2024:

 • Primer període | Del 15 d’abril al 31 de maig de 2023. Resolucions a partir del dia 15 de juny de 2023.
 • Segon període | De l’1 d’octubre al 20 de desembre de 2023. Resolucions a partir del dia 15 de gener de 2024.

Dates aproximades  de resolució d’admissió per correu electrònic després del procés de preinscripció

Període de matrícula final després de ser admès.

Tercer

Omple el formulari de sol·licitud en línia de l’Escola de Doctorat (https://www.ub.edu/acad/doctorat/apli/adac00001.php) i adjunta la següent documentació:

 • Còpia del títol dels estudis d’accés: grau i màster.
 • Còpia del certificat acadèmic: grau i màster.
 • Còpia del DNI o passaport.
 • Currículum Vitae (incloent experiència investigadora, experiència laboral, publicacions prèvies, beques o ajudes, assistència a congressos, estades a l’estranger o altres activitats relacionades amb el programa de doctorat)
 • Dues cartes de referència.
 • Certificat de coneixements d’anglès o equivalent (per exemple, treball de recerca en anglès, article científic en anglès, acreditació d’estada de recerca en un país de parla anglesa…).
 • Proposta de recerca, indicant el temps de dedicació (temps complet o parcial) i incloent-hi la motivació i l’impacte social de la mateixa.
 • Document d’equivalència de la nota mitjana d’estudis universitaris cursats a l’estranger que cal sol·licitar a través de: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
 • Recomanat: Carta de pre-acceptació d’un professor/a investigador/a per a la direcció de la tesis. Si no teniu una idea clara de quina direcció voleu, si us plau, dirigir-vos a la secció “Directors/es de tesis” d’aquesta web: Investigadors/es – UB School of Sociology
  I contacteu amb professorat que s’ajusti a la vostra línia de recerca. És molt recomanable que ja tingueu aquest contacte previ en el moment de sol·licitar l’admissió. Aquí teniu també un model de carta de pre-acord amb la direcció de tesis.

Quart

Una vegada completada i enviada la sol·licitud d’admissió, la Comissió d’Admissions avaluarà la sol·licitud. Les resolucions d’admissió es comunicaran als candidats i candidates per correu electrònic. El número de plaçes per curs acadèmic és limitat.

Si la persona sol·licitant és admesa, s’inicia un procés de tràmits administratius per a la matriculació. És molt recomanable informar-se a la Oficina de Màster i Doctorat de la Facultat d’Economia i Empresa (OMD) de quins són els requeriments administratius que se us demanaran per tal de tenir-ho tot preparat.

En el cas que la resolució acadèmica sigui positiva, s’ ha de contactar amb la Oficina de Màsters i Doctorats (doctorat.fee@ub.edu) per a gestionar els documents per a poder completar el procés de validació administrativa i poder formalitzar la matrícula en el programa.

Passos previs al dipòsit de la tesis

Abans de poder fer efectiu el dipòsit de la tesis a través dels passos que us indicarà l’Oficina de Màster i Doctorat a petició del doctorand/a, el doctorand/a i la seva direcció ha de seguir els següents passos amb la Coordinació Acadèmica del Doctorat de Sociologia:

 • El doctorand/a haurà d’enviar a la Coordinació del Doctorat de Sociologia (doctoratsociologia@ub.edu) la tesi doctoral, el CV i un document antiplagi que verifiqui que la tesi ha passat el programa antiplagi.
 • El director/a ha d’enviar un mail a la Coordinació del Doctorat de Sociologia (doctoratsociologia@ub.edu) amb el vistiplau de la tesi i donant conformitat que el document ha passat el programa antiplagi.
 • Aquesta informació passa a la comissió de seguiment de la tesis, que té un temps per redactar els informes de l’avaluació final.
 • Paral·lelament, el director/a ha d’enviar tota la documentació relativa a la proposta de tribunal (proposta de tribunal, acceptació de cada persona proposada per a formar part del tribunal signada i CV).
 • Quan la Coordinació del Doctorat rebi els tres informes d’avaluació de la tesi final favorables, se li fa arribar al doctorand/a i a la seva direcció.
 • En rebre els informes d’avaluació favorables i la proposta de tribunal, aquesta informació s’envia, juntament amb la tesi i el CV, a la Comissió Acadèmica del Doctorat, que ha de donar el vistiplau pel dipòsit. En cas que la comissió de seguiment condicioni la seva avaluació positiva a algun canvi a realitzar, el doctorand haurà de realitzar aquests canvis i de nou remetre la tesi a la comissió de seguiment si aquesta ho ha sol·licitat així, abans de passar la documentació a la Comissió Acadèmica del Doctorat.
 • Mentre es realitza tot aquest procés, recomanem que el doctorand/a contacti la Oficina de Màster i Doctorat (fee@ub.edu) per a gestionar tota la documentació que allà li demanaran per a la tramitació del dipòsit de la tesi.

Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de gènere

El Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de gènere del Doctorat de Sociologia de la UB es va aprovar el 22 de Juny de 2022 per la Comissió Acadèmica del Doctorat. És el primer doctorat en territori espanyol amb protocol clar de Violència de Gènere i Violència de Gènere Aïlladora (Adjunt)