Claredat

Domini del tema i ordre de l’exposició

Presentació amb un discurs clar

Presentació amb un discurs poc clar

Es mostra un bon domini del tema, però no es manté un missatge clar i concís; és a dir, hi falta informació que ajudi a comprendre les idees (hi hauria d’haver exemples).

[El discurs és real i pot contenir errors lingüístics.]