Veu

Gestió del ritme, l’entonació i la pronunciació en el discurs

Presentació amb entonació i ritme adequat

Presentació amb entonació i ritme irregulars

[El discurs és real i pot contenir errors lingüístics.]