Diccionari del llibre manuscrit

© Autoria: M. Josepa Arnall i Juan
© Edició: Serveis Lingüístics. Universitat de Barcelona, 2021 (Primera edició, 2002)

Les informacions d’aquest diccionari es van publicar per primer cop l’any 2002 en l’obra titulada El llibre manuscrit, dins la col·lecció Diccionaris d’Especialitat. Aquesta obra en paper, actualment exhaurida, va ser publicada conjuntament pel Servei de Llengua Catalana de la UB, Edicions Universitat de Barcelona i Eumo Editorial. ISBN: 84-7602-346-4 (Eumo Editorial), ISBN: 84-8338-152-4 (Edicions de la Universitat de Barcelona), ISBN: 84-931001-1-0 (Universitat de Barcelona).

Aquest diccionari forma part d’una col·lecció d’obres terminològiques que els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (aleshores Servei de Llengua Catalana) van impulsar sota la direcció de Teresa Cabré Castellví i la coordinació de Mercè Lorente gràcies al suport econòmic del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Han participat en l’elaboració d’aquesta obra:

Com a especialistes

M. Josepa Arnall i Juan (professora titular Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona, responsable principal de l’obra).
Anna Muntada (professora titular d’Història de l’Art de la Universitat Autònoma de Barcelona), Gemma Colesanti (Istituto Internazionale di Studi Federiciani, Consiglio Nazionale della Ricerca), Manel Batet i Mercè Guarro (Museu Molí Paperer de Capellades); Pere-Enric Barreda (professor titular de Filologia Llatina de la Universitat de Barcelona); Pierre Boneaud (doctorand de l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales, de París).

Com a lingüistes (Serveis Lingüístics)

Mercè Lorente (coordinadora del projecte)
Carles Tebé, Àngels Egea (tècnics responsables de terminologia)
Marta Juncadella (responsable d’assessorament)
Núria Castells (tècnica d’assessorament)
Teresa Granados (responsable de documentació)

Tasques diverses de suport

Teresa Vallès (becària dels Serveis Lingüístics)
Víctor Pàmies, Isabel Obradós, Lluís López, Jovita Laín (col·laboradors dels Serveis Lingüístics)
Sara Tudurí (estudiant en pràctiques del grau de Traducció i Interpretació de la UPF)

Els especialistes són els responsables de la selecció terminològica i de la redacció de les definicions. Els lingüistes són responsables de l’assessorament metodològic, de la revisió lingüística i de l’edició de l’obra.

Avís legal

Tots els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a la llicència Reconeixement 3.0 (CC BY 3.0) de Creative Commons si no s’indica el contrari. Se’n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció, sempre que se’n citi el titular dels drets. La llicència completa es pot consultar a creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.

Presentació de l’obra i arbre de camp
per M. Josepa Arnall i Juan

Per a l’estudi del llibre manuscrit s’imposen uns coneixements bàsics fonamentats en l’anàlisi de tots aquells elements que es refereixen a la fabricació pròpiament dita del còdex i al tipus d’escriptura i de decoració que va rebre.

Un examen detallat del llibre a l’època medieval ens portaria, doncs, a identificar amb precisió tota una sèrie d’aspectes, com són ara: el suport escriptural emprat i els instruments de treball, la composició dels quaderns, les tècniques de puntura i ratllat, la foliació, les signatures i els reclams, el format i les dimensions, la disposició del text, l’enquadernació, els gèneres i les categories d’escriptura, les distintes mans que hi van intervenir, els sistemes d’abreviació, els nexes i enllaços, els signes auxiliars, les rúbriques, les caplletres i inicials, les pintures, els dibuixos, l’ornamentació i les miniatures. A tots aquests elements, a més a més, cal afegir-n’hi uns altres que poden servir per a la concreció cronològica del moment en què es va confeccionar el manuscrit, per a la verificació de l’escriptori que el va produir i també per esbrinar la trajectòria que va recórrer fins a la seva darrera destinació.

Així, doncs, la codicologia, com a ciència autònoma que es dedica a l’estudi arqueològic del còdex, i la paleografia, com a ciència que s’ocupa de les escriptures i dels signes gràfics, caminen paral·leles i es complementen. L’interès que desperten aquestes disciplines en les facultats de lletres i, més concretament, en les àrees de coneixement de ciències i tècniques historiogràfiques, biblioteconomia i documentació, història de l’art i filologia llatina, requereix l’ús d’una terminologia tècnica apropiada.

En l’elaboració d’aquest diccionari, hem pogut comptar des d’un primer moment amb la publicació puntual d’alguns treballs que ens han facilitat en gran manera la tasca. En primer lloc, val a dir que en una obra general de referència com és la Gran Enciclopèdia Catalana hi ha definides pel professor Anscari Manuel Mundó, catedràtic emèrit de Paleografia i Diplomàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona, un nombre considerable d’entrades codicologicopaleogràfiques que han estat d’un gran ajut.

També des de 1985 es disposa del Vocabulaire codicologique, publicat pel professor Denis Muzerelle, de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, de París, que ja ha estat traduït a l’italià i al castellà, i del qual s’està preparant la traducció al català per Jordi Torra i Lluïsa Berasategui per encàrrec del mateix professor Mundó.

D’altra banda, el caràcter interdisciplinari que es manifesta en l’estudi del llibre manuscrit fa que s’utilitzin termes d’altres disciplines molt afins. La publicació recent de diccionaris especialitzats en aquestes matèries, com ara la confecció del llibre, la fabricació del paper, el treball de les pells, l’ornamentació i la il·luminació de manuscrits, els oficis, l’heràldica, i d’altres que es detallen en la bibliografia, ha fet possible que s’incloguessin en aquest diccionari un gran nombre d’entrades que el completen i l’enriqueixen.

D’altra banda, el buidatge de manuals, de tractats i de col·leccions de facsímils comentades ha estat una font molt valuosa que ens ha permès recollir les nomenclatures proposades per destacats paleògrafs. No obstant això, es té consciència que el tema terminològic en qüestió és molt conflictiu perquè no ha estat totalment normalitzat.

Val a dir que el Comitè Internacional de Paleografia Llatina hi està treballant des de fa temps i que considera aquest aspecte com un dels seus objectius primordials. Tot esperant, doncs, que aquest Comitè aprovi i doni a conèixer un vocabulari específic i exhaustiu, hem reunit aquí els termes que s’empren habitualment en la docència a les nostres aules i en l’edició d’obres de caràcter paleogràfic en general. No cal dir, però, que deixem les portes totalment obertes per a noves aportacions i suggeriments que es formulin en aquest aspecte.

Finalment, és un deure de justícia dedicar aquestes darreres paraules per agrair al Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona l’assessorament lingüístic que ens ha prestat, així com l’esforç i l’interès que ha manifestat en la publicació d’aquest diccionari. Gràcies al seu ajut, s’ha aconseguit que les definicions siguin concises i es concretin bàsicament en allò que és imprescindible i necessari per a la intel·ligibilitat i més fàcil comprensió de cada entrada.

Arbre de camp

L’arbre de camp que hi ha a continuació representa l’estructura conceptual d’aquest diccionari i ha estat la base per a la selecció de termes, de manera que tots els termes inclosos en aquest diccionari pertanyen conceptualment a algun dels punts indicats en l’arbre de camp.

Per tal de facilitar-ne la consulta, els termes que són entrades d’aquest diccionari es presenten ordenats alfabèticament i no pas temàticament. No obstant això, pot ser d’interès per a l’usuari tenir coneixement de l’estructura conceptual a partir de la qual s’ha elaborat l’obra.

1. Els suports de l’escriptura
1.1 Materials primitius
1.2 El papir
1.3 El pergamí
1.4 El paper
2. Formes del llibre antic i medieval
2.1 Formes antigues
2.2 El rotlle
2.3 El còdex
3. El copista en el treball
3.1 Els artesans de la ploma
3.2 Escriptoris i mobiliari
3.3 Instruments de treball
3.4 Tintes i colors
4. Confecció del llibre manuscrit
4.1 Elements principals i secundaris
4.2 Construcció i composició del quadern
4.3 Puntura i ratllat
4.4 Disseny de la pàgina
5. Escriure i transcriure
5.1 Tècniques i sistemes escripturals
5.2 Elements constitutius de l’escriptura
5.3 Tipus, categories i formes d’escriptura
5.4 Sistemes abreviatius
5.5 Signes complementaris de l’escriptura
5.6 Errors escripturals
5.7 El control de la còpia i les correccions
5.8 Tradició i edició del text

Les figures que il·lustren algunes entrades d’aquest diccionari estan numerades si són reproduccions de fragments de còdexs. Generalment, aquestes reproduccions no s’han extret de l’obra original, sinó d’altres obres que les contenen. Per això, en aquest índex se cita tant l’obra original del fragment reproduït, com l’obra d’on s’ha extret la reproducció. Així, cada entrada d’aquest índex de figures conté les informacions següents:

 • número de figura,
 • informacions sobre l’obra original: el nom de la biblioteca o l’arxiu on es conserva l’obra original del fragment reproduït, amb indicació de la ciutat si cal; número de manuscrit o signatura; autor (si en té); títol de l’obra i foli corresponent a la reproducció (si aquesta informació està disponible),
 • informacions sobre l’obra d’on s’ha extret la reproducció (entre parèntesis): autor; títol parcial (la informació sobre l’obra s’ha de completar amb les referències bibliogràfiques); pàgina o làmina de la reproducció.

A continuació hi ha una relació de les abreviatures utilitzades en aquest índex de figures:

carp. carpeta
doc document
f. foli
fragm. fragment
làm. làmina
ms. manuscrit
núm. número
pàg. pàgina
perg. pergamí
r recto
s. f. sense foliar
sign. signatura
v verso

Figures

 1. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 3307, Tratado de cómputos y astrología. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 270, fig. 240, fragm.).
 2. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 10110, Officia feriarum in Quadragesima, f. 88r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XX, fragm.).
 3. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 1, Libre dels feyts del rey en Jacme, f. 52r, fragm. (Libre dels feyts…).
 4. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1540-1546, Misal Rico de Cisneros, vol. I, f. LXXVIIIV. (Muntada, Misal…, pàg. 95, fragm.).
 5. Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ms. 12, Antoni Vicens, Col·lecció de franqueses…, f. 283r. (Microfilm del foli reproduït, fragm.).
 6. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 1, Libre dels feyts del rey en Jacme, f. 116r, fragm. (Libre dels feyts…).
 7. Museu d’Art de Girona, ms. 44, Homiliarium, f. 24v. (Canellas, Exempla…,vol. II (Pars altera), làm. XXIX, fragm.).
 8. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. Vit. 14-2, S. Gregorio, Morales sobre el Libro de Job. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 350, fig. 293).
 9. Arxiu Històric de la Ciutat de Girona, 1.4.3.2, Llibre del Mostassà, f. 81r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 206, fragm.).
 10. Beck Collection, ms. 15, Biblia, f. 3v. (The Beck Collection…, pàg. 108, làm. 13, fragm.).
 11. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. reserva, núm. 199, Petrus Comestor,“De incarceratione Ioseph”, dins Historia scholastica, cap. XC, f. 50v.(Mateu, Colectánea…, làm. 169, fragm.).
 12. Arxiu Capitular de la Catedral de Tortosa, ms. 100, Horatius, Opera poetica. (Gudiol, Els primitius…, fig. 109, fragm.).
 13. British Museum (Londres), Burney, ms. 275, Priscian Grammar, f. 390v. (Randall, Images…, fig. 214).
 14. Biblioteca Nazionale Marciana (Venècia), cod. Lat. I, 104, Libro de Horas de la reina María de Navarra, f. 81r, fragm. (Libro de Horas de la reina…).
 15. Archivo del Ayuntamiento de Zaragoza, ms. 12.28.5, Juan I de Aragón, Ordenanzas de la ciudad de Zaragoza, f. 10r. (Canellas, Exempla…, vol. II, (Pars altera), làm. LXVI, fragm.).
 16. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Sant Cugat, ms. 14, Missal, f.336r. (Microfilm del foli reproduït, fragm.).
 17. Arxiu Diocesà d’Urgell (la Seu d’Urgell), ms. 501, Beatus, f. 80v. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 197, fig. 185, fragm.).
 18. Real Academia de la Historia (Madrid), ms. 33, Comentarios al Apocalipsis. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 208, fig. 196).
 19. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1548, Iustinianus, Corpus iuris civilis. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 263, fig. 235, fragm.).
 20. Archivo Histórico Nacional (Madrid), ms. 1302, Cartulario de Tojos Outos, f. 26r. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 222, fig. 208, fragm.).
 21. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Reial Cancelleria, reg. 1, Liber Feudorum Maior. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 19,fig. 21, fragm.).
 22. Corpus Christi College (Cambridge), ms. 48, Canon Tables, f. 201v. (De Hamel, A history…, fragm.).
 23. Colección Gómez Moreno (Madrid), Epistula Maximi Nigriano. (Canellas, Exempla…, vol II, (Pars altera), làm. IV).
 24. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Ripoll, ms. 49, Taio, Libri Sententiarum sancti Gregorii pape, f. 96r. (García Villada, Paleografía…, làm. XX, 24, fragm.).
 25. Museo Arqueológico Nacional (Madrid), ms. 2, Comentarios al Apocalipsis. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 486, fig. 406, fragm.).
 26. Arxiu Diocesà de Girona, Cartoral de Carlemany, pàg. 45. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 75, fragm.).
 27. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 1, Libre dels feyts del rey en Jacme, f. 11r, fragm. (Libre dels feyts…).
 28. Royal Library (Windsor), ms. 43, Fragments of an illuminated Book of Anthems done in the form of a page (List of Choral). (Giononi-Visani i Gamulin, Miniaturist…, pàg. 3, fragm.).
 29. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1540-1546, Misal Rico de Cisneros, vol. VII, f. CLXVIIV. (Muntada, Misal Rico…, làm. 67, fragm.).
 30. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 657, Iohannes Cassianus, Instituta cenobiorum. Liber collationum. f. 1r. (Domínguez Bordona, Manuscritos…,vol. I, pàg. 47, fig. 48, fragm.).
 31. British Library (Londres), Add. 49598, Benedictional of St. Ethelwold. (Harthan, The history…, pàg. 38, làm. IV).
 32. Museu d’Art de Girona, ms. 44, Pseudo-Beda, Homiliarium, f. 134r. (Gudiol, Els primitius…, fig. 54, fragm.).
 33. Biblioteca Nacional (Madrid), Vit. 24-8, Arte de la guerra. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 415, fig. 353, fragm.).
 34. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 9571, Gonzalo García de Santa María, Serenissimi principis Ioannis secundi, Aragonum regis, vita, f. 45r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. LXXXI, fragm.).
 35. Real Academia de la Historia (Madrid), ms. 24, Codice Emilianense (Colaciones de Casiano, III, 5-6), f. 15r. (García Villada, Paleografía…,làm. XIX, 22, fragm.).
 36. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. reserva, núm. 9, “Ordenamiento de Alcalá”, dins Libro de las Leyes, f. 1r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XLVII, fragm.).
 37. Archivio di Stato di Milano, Privilegi d’Alexandre II. (Steffens, Paléographie…, làm. 73, fragm.).
 38. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 758, Sozomenus, Historia Ecclesiastica, f. 1r. (Mateu, Colectánea…, làm. 293, fragm.).
 39. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo (El Escorial), ms. E-II-13,Thomas Mieres, Usantie et consuetudines civitatis et diocesis Gerunde, f. 34r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 198, fragm.).
 40. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 486, Crònica de Desclot, f. 93v. (Udina, Documents…, pàg. 179, fragm.).
 41. Museo Arqueológico de Sevilla, Epistula Titi ad Muniguenses. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. II).
 42. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1540-1546, Misal Rico de Cisneros, vol. VI, f. LXXIIv. (Muntada, Misal…, làm. 128, fragm.).
 43. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 122, Caius Sallustius Crispus, Opera, f. 1r. (Bohigas, La ilustración…, vol. II, pàg. 78, fig. 170, fragm.).
 44. Fòrum de Roma, inscripció Lapis niger Romuli. (Núñez, Manual… , pàg. 211, fragm.).
 45. Biblioteca Pública de Tarragona, ms. 145, Iohannes Cassianus, Collationes Patrum, f. 44v. (Mateu, Colectánea…, làm. 73, fragm.).
 46. Biblioteca Nazionale Marcinana (Venècia), cod. Lat. I, 104, Libro de Horas de la reina María de Navarra, f. 3r. (Libro de Horas de la reina…).
 47. Trinity College (Dublín), ms. 52, Novum Testamentum, Excerpta Gregorii M. (Book of Armagh), f. 103r. (Bischoff, Paläographie…, làm. 8).
 48. Arxiu Històric de Girona, Fons Notarial de Peralada, núm. 2, Llibre de la cort del batlle, f. 38v. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 73, fragm.).
 49. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1540-1546, Misal Rico de Cisneros,vol. III, f. XCIXv. (Muntada, Misal…, làm. 30, fragm.).
 50. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. Vit. 17-10, Fuero Juzgo. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 365, fig. 309).
 51. Lincoln College (Oxford), ms. 113, Guy d’Evreux, Sermones, f. 181r.(Canellas, Exempla…, vol. I (Pars prior), làm. XLVIII, fragm.).
 52. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Llibre Vermell, f. 237v. (Udina, Documents…, doc. 23, pàg. 137, fragm.).
 53. Biblioteca de la Universitat de València, ms. 233 (sign. moderna 282), Biblia, f. 72v. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. II, pàg. 260, fig. 653, fragm.).
 54. New York Public Library (Nova York), ms. 91, Towneley Lectionary, f. 6v. (Giononi-Visani i Gamulin, Miniaturist…, pàg. 69, fragm.).
 55. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. Vit. 7-3, Luis de Góngora, Obras. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 344, fig. 288, fragm.).
 56. Biblioteca Pública de Girona, ms.141, Biblioteca del Imperial Monasterio Benedictino de S. Feliu de Guíxols, f. 1r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 345, fragm.).
 57. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 721, Inventari de la biblioteca de Vilabertran, f. 30r. (Arnall I Pons, L’escriptura…, làm. 257, fragm.).
 58. Trinity College (Dublín), fag. GG. 2.I.2, Plutarch, Parallel lives, vol. II, f. 1r. (Alexander, The painted page…, pàg. 185, làm. 92, fragm.).
 59. Bibliothèque Nationale de France (París), ms. 2017, Inferno, f. 72r. (Pope-Hennessy, Paradiso…, pàg. 9, fig. 3).
 60. Arxiu Capitular de Girona, reg. núm. 4 [llibre d’obra], f. 70r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 113, fragm.).
 61. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Ripoll, ms. 102, Narcís de Sendionís, Compendi de les Constitucions Generals de Catalunya, f. 51v. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 203, fragm.).
 62. Museu d’Art de Girona, ms. 45, Antiphonarium-Responsoriale, f. 43v. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 46, fragm.).
 63. Archivo Catedralicio de León, ms. 15, Biblia [palimpsest], f. 121r. (García Villada, Paleografía…, làm. XIII, 16, fragm.).
 64. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 657, Iohannes Cassianus, Instituta cenobiorum. Liber collationum, f. 217v. (Facsímil del foli reproduït conservat a la biblioteca de l’Àrea de Ciències i Tècniques Historiogràfiques del Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona, fragm.).
 65. Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, ms. 6, Molts miracles de Nostra Senyora, f. 97r. (Mateu, Colectánea…, làm. 288, fragm.).
 66. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 10289, Abu Imran Musa Ben Maimum, Dalalat al-hairin, traducció castellana de Pedro de Toledo, f. 90v. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. LVIII, fragm.).
 67. Museu d’Art de Girona, ms. MD, núm. 273, Martirologio de Usuardo, f. 36r, fragm. (Martirologio…).
 68. Biblioteca Pública de Tarragona, ms. 125, Iohannes de Friburgo, Summa confessorum, f. 1r. (Mateu, Colectánea…, làm. 175, fragm.).
 69. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. Vit. 18-9, Pontifical. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 370, fig. 313, fragm.).
 70. Arxiu Capitular de Girona, ms. 93, Pontifical [del bisbe Gastó de Montcada], f. 26r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 136, fragm.).
 71. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 18674, núm. 87, Carta de Juana, princesa gobernadora, a Juan de Vega, virrey de Sicilia, f. 1v. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. LXXXIX, fragm.).
 72. Archivo Histórico Nacional (Madrid), ms. Vit. 21, Tumbo menor de Castilla. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 223, fig. 209, fragm.).
 73. Archivo de la Catedral de Huesca, ms. 13, Breviarium [de Gastó de Montcada], f. 266v. (Bohigas, La ilustración…, vol. I, pàg. 90, fig. 35, fragm.).
 74. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. Vit. 14/5, Liber Iudiciorum, f. 60r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XXIII, fragm.).
 75. Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà, Fons Municipal, Secció 2, Llibre del racional, f. 19r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 136, fragm.).
 76. Biblioteca de la Universitat de València, ms. 1821 (sign. moderna 52), Ioannes Iovianus Pontanus, De obedientia, f. 26r. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. II, pàg. 319, fig. 709, fragm.).
 77. Arxiu Capitular de la Catedral de València, ms. 162, Liber Instrumentorum, f. 1r. (Bohigas, La ilustración…, vol. III, pàg. 19, fig. 146, fragm.).
 78. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 13409, Franciscus Martin i Bernardus Soler, Privilegia, statuta, iura ac consuetudines civitatis Barchinonae, f. 5r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. L, fragm.).
 79. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Sant Cugat, ms. 14, Missal, f. 404v. (Microfilm del foli reproduït, fragm.).
 80. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 12674, Ioannes Iovianus Pontanus, De laudibus divinis liber, f. 9r. (Canellas, Exempla…, vol. II, (Pars altera), làm. LXXX, fragm.).
 81. Biblioteca de la Universitat de València, ms. 82 (sign. moderna ms. 759), Iohannes de Angelis, Oratio pro santo Stephano, f 2r. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. II, pàg. 250, fig. 643, fragm.).
 82. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Ripoll, ms. 49, Taio, Libri Sententiarum sancti Gregorii pape, f. 137r. (Mateu, Colectánea…, làm. 12, fragm.).
 83. Biblioteca Nazionale Marciana (Venècia), cod. Lat. I, 104, Libro de Horas de la reina María de Navarra, f. 138v, fragm. (Libro de Horas de la reina…).
 84. Bibliothèque Royale de Belgique (Brussel·les), ms. 9505-6, Aristoteles, Éthique, f. 2v. (Avril, Manuscript…, làm. 33, fragm.).
 85. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 657, Iohannes Cassianus, Instituta cenobiorum. Liber collationum, f. 217v. (Facsímil del foli reproduït conservat a la biblioteca de l’Àrea de Ciències i Tècniques Historiogràfiques del Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona, fragm.).
 86. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1540-1546, Misal Rico de Cisneros, vol. VI, f. XXIIv. (Muntada, Misal…, làm. 98, fragm.).
 87. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1540-1546, Misal Rico de Cisneros, vol. VI, f. XLv. (Muntada, Misal…, làm. 105, fragm.).
 88. a) Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 10108, Diego García de Campos, Liber qui dicitur planeta, f. 14r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XLV, fragm.).
  b) Archivo Notarial (Saragossa), sense sign., Protocollum sive manuale tricesimum Dominici Spanyol, notarii publici civitatis Cesaraugustae: Inventario de Juan de Soria, f. 119r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. LXXIV, fragm.).
 89. Museu d’Art de Girona, ms. MD, núm. 273, Martirologio de Usuardo, f. 111r, fragm. (Martirologio…).
 90. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo (El Escorial), ms. O. III.6, Caius Sallustius Crispus, Opera, f. 33r. (Millares, Tratado…, làm. 280, fragm.).
 91. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Ripoll, ms. 52, S. Gregorius Magnus, “Homiliae”, dins Opera, f. 105v. (Gudiol, Els primitius…, fig. 96, fragm.).
 92. Biblioteca Apostolica Vaticana (el Vaticà), ms. reg. lat. núm. 123, De astronomia, f. 173r. (Gudiol, Els primitius…, fig. 82, fragm.).
 93. Arxiu Diocesà d’Urgell (la Seu d’Urgell), Beatus, f. 207v. (Gudiol, Els primitius…, fig.5, fragm.).
 94. Biblioteca Apostolica Vaticana (el Vaticà), ms. Pal. Lat. núm. 814, F. IOSEPHUS, Antiquitates Iudaicae X, f. 121r. (Canellas, Exempla…, vol. I (Pars prior), làm. XXXVII, fragm.).
 95. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. Vit. 25-1, Libro de Horas. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 419, fig. 356, fragm.).
 96. Archivo Capitular de Osma-Soria (Burgo de Osma), ms. 1, Beatus, f. 35r, fragm. (Beato de Liébana de Burgo…).
 97. Archivo Catedralicio de León, ms. 6, Biblia, f. 101r. (García Villada, Paleografía…, làm. XXI, 26, fragm.).
 98. a) Biblioteca Apostolica Vaticana (el Vaticà), ms. Barb. Lat. 570, Evangeliarium, f. 47r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars prior), làm. XX, fragm.).
  b) Hereford Cathedral (Hereford), Evangeliarium, s. f. (Canellas, Exempla…, vol. I (Pars prior), làm. XXI, fragm.).
 99. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 9456, Iohannes Armengol, Declamationes super psalmum XII, f. 13r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. LXVII, fragm.).
 100. Archivo Universitario de la Universidad de Valladolid, lligall 5, núm. 1, full 109, Carta. (Arribas, Paleografía…, làm. 124, fragm.).
 101. Biblioteca Apostolica Vaticana (el Vaticà), ms. lat. 1202, Lectionarium Cassinense, f. 157v. (Canellas, Exempla…, vol. I (Pars prior), làm. XXIX, fragm.).
 102. Stadtbibliothek (Trèveris), Archiv, Nr. II, Butlla de Climent XIII. (Steffens, Paléographie…, làm. 125, fragm.).
 103. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 5569, S. Cyprianus, Sententiae episcoporum LXXXVII de haereticis babtizandis, f. 93r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XLIX, fragm.).
 104. Arxiu Històric de la Ciutat de Girona, Llibre Verd, f. 2r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 141, fragm.).
 105. Fòrum de Roma, inscripció Lapis niger Romuli. (Flocon, L’univers…, pàg. 56, fig. 29.).
 106. Biblioteca Apostolica Vaticana (el Vaticà), ms. Pal. Lat. núm. 1631, P. Vergilius, Georgica I. (Canellas, Exempla…, vol. I (Pars prior), làm. XV, fragm.).
 107. Polla (Salern), inscripció del Forum Popillii. (Núñez, Manual…, pàg. 225, fragm.).
 108. Biblioteca Apostolica Vaticana (el Vaticà), ms. Vat., lat. 3256, P. Vergilius, Georgica (Vergilius Augusteus), f. 2r. (García Villada, Paleografía…, làm. I, 1, fragm.).
 109. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 487, S. Gregorius, Dialogorum libri quatuor, f. 22r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 27, fragm.).
 110. British Museum (Londres), papir núm. 299, Contracte de compravenda d’un esclau. (Steffens, Paléographie…, làm. 9, fragm.).
 111. Estrasburg, papir núm. 13, Epistula commendatitia ad Achilium. (Canellas, Exempla…, vol. I (Pars prior), làm. XI, fragm.).
 112. Biblioteca Apostolica Vaticana (el Vaticà), ms. reg. Lat, núm. 123, De astronomia, f. 186v. (Gudiol, Els primitius…, fig. 85, fragm.).
 113. Archivio della Badia della Santissima Trinità (Cava de’Tirreni). (Núñez, Manual…, pàg. 558, fragm.).
 114. Bibliothèque Nationale de France (París), ms. Lat. 8840, Butlla de Joan II. (Steffens, Paléographie…, làm. 62, fragm.).
 115. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. Vit. 26.11, Diego Durán, Historia destas Indias y religión antigua con su kalendario, f. 114v. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XCI, fragm.).
 116. Archivo del Ayuntamiento de Zaragoza, ms. 1.1.8, Registro de actos comunes del concejo de Zaragoza, año 1490, f. 51r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XCII, fragm.).
 117. Archivo de la Universidad de Valladolid, ms. 493, Escritura de censo, f. 16v. (Arribas, Paleografía…, làm. 128, fragm.).
 118. Arxiu Capitular de Girona, perg. 21, Publicació d’una deixa testamentària. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 8, fragm.).
 119. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Ripoll, ms. 49, Taio, Libri Sententiarum sancti Gregorii pape, f. 137r. (Mateu, Colectánea…, làm. 12, fragm.).
 120. Archivo del Pilar (Saragossa), varia, Processus coram Michaele de Plano, iudice ecclesiastico Cesaraugustae, f. 14v. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XCII, fragm.).
 121. Biblioteca del Seminari de Girona, ms. 134, Missale Gerundense, f. 1r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 148, fragm.).
 122. Arxiu Històric Municipal de Tarragona, Llibre de Actes de les Aygues, f. 1r. (Mateu, Colectánea…, làm. 315, fragm.).
 123. Biblioteca de la Universitat de València, ms. 388, Aristoteles, Ethicorum ad Nicomachum, f. 6r. (Mateu, Colectánea…, làm. 294, fragm.).
 124. a) Trinity College (Dublín), ms. 58, Book of Kells, f. 43v. (Núñez, Manual…, pàg. 440, fragm.).
  b) Trinity College (Dublín), ms. 59, Book of Dimma, f. 108r. (Núñez, Manual…, pàg. 451, fragm.).
 125. Archivo Municipal de Teruel, Forum Turolii, f. 103r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XLVI, fragm.).
 126. Biblioteca Apostolica Vaticana (el Vaticà), ms. Vat., lat. 3256, P. Vergilius, Georgica (Vergilius Augusteus), f. 2r. (García Villada, Paleografía…, làm. I, 1, fragm.).
 127. Arxiu del Regne de València, varia, núm. 309, Dietari del comerciant Andreu Conill, f. 2r. (Gimeno, La escritura…, làm. XX, fragm.).
 128. Archives Nationales (París), K 3, núm. 9, Diploma de Xildebert III. (Steffens, Paléographie…, làm. 28, fragm.).
 129. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 10193, A. M. T. Boethius, De consolación filosofical, f. 28r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. LXIX, fragm.).
 130. Biblioteca Apostolica Vaticana (el Vaticà), ms. Vat. lat. 3196, Petrarca, Il codice degli abbozzi (rime e triomfi, sonet LXXVII). (Petrucci, Breve…, pàg. 153, fragm.).
 131. Arxiu Diocesà de Girona, Liber Notularum, núm. 10, f. 82r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 92, fragm.).
 132. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 10108, Diego García de Campos, Liber qui dicitur planeta, f. 14r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XLV, fragm.).
 133. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. Vit. 20.8, Pontificalis: Exorcismus et benedictio salis, f. 132. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XXXV, fragm.).
 134. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 8831, P. Orosius, Adversus paganos historiarum libri septem, f. 1v. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XXXVII, fragm.).
 135. Archivo del Ayuntamiento de Zaragoza, ms. 12.28.5, Juan I de Aragón, Ordenanzas de la ciudad de Zaragoza, f. 10r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. LXVI, fragm.).
 136. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. Vit. 7-17, Poema de Myo Cid, f. 37v. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. LVII, fragm.).
 137. Archivio di San Pietro (Roma), ms. D. 182, Hilarius Pictaviensis, De Trinitate, s. f. (Canellas, Exempla…, vol I (Pars prior), làm. VIII, fragm.).
 138. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo (El Escorial), ms. R. II. 18, S. Hieronimus, Epistula CXXI ad Algasiam, f. 90v. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XIII, fragm.).
 139. Bibliothèque National de France (París), ms. lat. 2630, Hilarius Pictaviensis, De Trinitate, f. 186v. (Canellas, Exempla…, vol. I (Pars prior), làm. IX, fragm.).
 140. Arxiu Històric Comarcal d’Olot, Fons Municipal, Manual d’Acords, 1520-1563. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 229, fragm.).
 141. a) Real Academia de la Historia (Madrid), ms. 78, Paulus Orosius, Historiarum adversum paganos, f. 72v. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XIX, fragm.).
  b) Archivo Catedralicio de León, perg. núm. 815, Compraventa. (Arribas, Paleografía…, làm. 6, fragm.).
 142. Biblioteca Ambrosiana (Milà), ms. L. 99, S. Isidorus, Etymologiae. De notis sententiarum, f. 35r. (Canellas, Exempla…, vol. I (Pars prior), làm. XXV, fragm.).
 143. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 1841, Horae Divinae. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 63, fig. 63, fragm.).
 144. Biblioteca Apostolica Vaticana (el Vaticà), ms. Vat. Lat. 3359, F. Petrarca, De sui ipsius et multorum ignorantia, f. 1r. (Canellas, Exempla…, vol. I (Pars prior), làm. LVIII, fragm.).
 145. a) Archivo Histórico Nacional (Madrid), Clero secular y regular (Sahagún), carp. 874, núm. 5, Compraventa. (Arribas, Paleografía…, làm. 7, fragm.).
  b) Biblioteca Apostolica Vaticana (el Vaticà), ms. lat. 1202, Lectionarium Cassinense, f. 157v. (Canellas, Exempla…, vol. I (Pars prior), làm. XXIX, fragm.).
 146. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. Vit. 24-1, Libro de Horas de Carlos VIII, rey de Francia, f. 4r, fragm. (Libro de Horas de Carlos VIII…).
 147. Museu d’Art de Girona, ms. MD, núm. 273, Martirologio de Usuardo, full de guarda, fragm. (Martirologio…).
 148. Biblioteca de la Universitat de València, ms. 725, Psalterium Laudatorium, f. 2r. (Bohigas, La ilustración…, vol. III, pàg. 68, fig. 165, fragm.).
 149. Archivo Catedralicio de León, ms. 6, Biblia, f. 101r. (García Villada, Paleografía…, làm. XXI, 26, fragm.).
 150. Biblioteca Nazionale Marciana (Venècia), cod. Lat. I, 104, Libro de Horas de la reina María de Navarra, f. 25r, fragm. (Libro de Horas de la reina…).
 151. Bodleian Library (Oxford), ms. Canon Liturg. 410, Breviary, Carthusian Use, f. 234v. (Alexander, The painted page…, pàg. 184, làm. 91, fragm.).
 152. Albertina Library (Viena), ms. 2660, Eurialo d’Ascoli, Stanzas (Allegory of the Catholic Faith), f. 1v. (Giononi-Visani i Gamulin, Miniaturist…, pàg. 42, fragm.).
 153. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 1841, Horae Divinae, f. 184v. (Bohigas, La ilustración…, vol. III, pàg. 111, fig. 186).
 154. Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ms. 12, Antoni Vicens, Col·lecció de franqueses…, f. 189r. (Microfilm del foli reproduït, fragm.).
 155. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Sant Cugat, ms. 14, Missal, f. 362v. (Microfilm del foli reproduït, fragm.).
 156. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. reserva, núm. 9, “Ordenamiento de Alcalá” dins Libro de las Leyes, f. 1r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XLVII, fragm.).
 157. a) Arxiu Capitular de Girona, ms. 16, Missale de sanctis, f. 156r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 149, fragm.).
  b) Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo (El Escorial), ms. Vit. 14, Psalterium. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. II, pàg. 78, fig. 486, fragm.).
  c) Real Academia Española (Madrid), Gonzalo de Berceo, Poesías, f. 80r. (Millares, Tratado…, vol. II, làm. 268, fragm.).
 158. Albertina Library (Viena), ms. 2660, Eurialo d’Ascoli, Stanzas (Tittle of the Work), f. 2r. (Giononi-Visani i Gamulin, Miniaturist…, pàg. 42, fragm.).
 159. Biblioteca de Palacio (Madrid), ms. 47, Beatus. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 441, fig. 373, fragm.).
 160. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Ripoll, ms. 52, S. Gregorius Magnus “Homiliae” dins Opera, f. 91r. (Gudiol, Els primitius…, fig. 93, fragm.).
 161. Biblioteca de la Universitat de València, ms. 1821, Ioannes Iovianus Pontanus, Opera, f. 1r. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. II, pàg. 319, fig. 709, fragm.).
 162. Archivo Histórico Nacional (Madrid), Códices 989b (sign. moderna 1238), Liber testamentorum sancti Facundi, f. 126r. (Millares, Tratado…, vol. II, làm. 179, fragm.).
 163. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, notari: Pau Renard, plec 316/126, guarda, fragm.
 164. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. Vit. 22-1, Canzoniere. Trionfi, f. 166v. (Alexander, The painted page…, làm. 60, fragm.).
 165. Bibliothèque de l’Arsenal (París), ms. 901, Gautier de Lille, Alexandreis, f. 1r. (Bohigas, Sobre…, pàg. 16, fig. 1, fragm.).
 166. Arxiu Capitular de la Catedral de Tortosa, ms. 36, Textus Codicis Iustiniani, f. 59v. (Mateu, Colectánea…, làm. 107, fragm.).
 167. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo (El Escorial), ms. Y. II. 10, Crónica de Alfonso XI. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. II, pàg. 103, fig. 506, fragm.).
 168. Manifest electoral (Pompeia). (Pompei…, pàg. 18, fig. 4).
 169. Bayerische Staatsbibliothek (Munic), ms. Clm. 835, The Munich Psalter, f. 31r. (Alexander, The decorated…, pàg. 79, làm. 20).
 170. Monasterio de Guadalupe (Guadalupe, Cáceres), ms. Cantoral, núm. 82. (García, Los libros…, pàg. 146).
 171. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1540-1546, Misal Rico de Cisneros, vol. I, f. XLIVV. (Muntada, Misal…, làm. 7).
 172. Pierpont Morgan Library (Nova York), ms. 644, Beatus de Morgan, f. 152v-153r. (WILLIAMS, Manuscrits…, làm. 15 i 16).
 173. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Ripoll, ms. 52, S. Gregorius Magnus, “Homiliae” dins Opera, f. 99v. (Gudiol, Els primitius…, fig. 94, fragm.).
 174. Biblioteca Municipal de Perpinyà, ms. 1, Evangeliarium, f. 59r. (Gudiol, Els primitius…, fig. 121, fragm.).
 175. Arxiu Capitular de Girona, ms. 74, Valescus de Tharanta, Philonium Medicinae, f. 1r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 197, fragm.).
 176. Arxiu Capitular de Girona, ms. 10, Pontificale secundum ritum ecclesie Gerundensis, f. 251v. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 147, fragm.).
 177. Biblioteca de la Universitat de València, ms. 388, Aristoteles, Ethicorum ad Nicomachum, f. 6r. (Mateu, Colectánea…, làm. 294, fragm.).
 178. Arxiu Històric de la Ciutat de Girona, Llibre Verd, f. 2r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 141, fragm.).
 179. Archivo Capitular de la Real Colegiata de San Isidoro (León), ms. 2, Biblia de San Isidoro (Codex gothicus legionensis), vol. II, f. 149v. (Microfilm del foli reproduït, fragm.).
 180. Arxiu Històric Municipal de Tarragona, Llibre de Actes de les Aygues, f. 1r. (Mateu, Colectánea…, làm. 315, fragm.).
 181. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 505, Breviarium Romanorum secundum consuetudinem ecclesie Gerundensis, f. 118r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 200, fragm.).
 182. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Ripoll, ms. 42, Breviarium, f. 58r. (Gudiol, Els primitius…, fig. 89, fragm.).
 183. Biblioteca Pública de Tarragona, ms. 125, Iohannes de Friburgo, Summa confessorum, f. 1r. (Mateu, Colectánea…, làm. 175, fragm.).
 184. Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, ms. 8, Petrus Lombardus, Libri Sententiarum, f. 53r. (Bohigas, La ilustración…, vol. I, pàg. 64, fig. 25, fragm.).
 185. Biblioteca Nazionale Marciana (Venècia), cod. Lat. I, 104, Libro de Horas de la reina María de Navarra, f. 302r, fragm. (Libro de Horas de la reina…).
 186. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 229, Rituale secundum consuetudinem ecclesie Gerundensis, f. 164v. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 145, fragm.).
 187. Arxiu Capitular de Girona, ms. 91, De computo anni ecclesiastici, f. 61v. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 151, fragm.).
 188. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Ripoll, ms. 52, S. Gregorius Magnus, “Homiliae” dins Opera, f. 140r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 15, fragm.).
 189. Coliseu de Roma, inscripció. (Flocon, L’univers…, pàg. 58, fig.30).
 190. Arxiu Capitular de Girona, ms. 128, Cartulari de la Sagristia Major, f. 54r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 76, fragm.).
 191. Arxiu Capitular de Girona, ms. 128, Cartulari de la Sagristia Major, f. 54r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 76, fragm.).
 192. Biblioteca Nazionale Marciana (Venècia), cod. Lat. I, 104, Libro de Horas de la reina María de Navarra, f. 306v, fragm. (Libro de Horas de la reina…).
 193. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1796, Francesc DE PERTUSA, Memorial de la fe cristiana, f. 1r. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 265, fig. 237, fragm.).
 194. Archivo Capitular de Osma-Soria (Burgo de Osma), ms. Cantoral, núm. 3, f. 20r. (Muntada, Miniatura…, pàg. 20).
 195. Arxiu Capitular de Girona, ms. 83, Opus grammatice, f. 83v. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 202, fragm.).
 196. Archivo Capitular de Osma-Soria (Burgo de Osma), ms. 74 AD, Biblia. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. II, pàg. 165, fig. 559, fragm.).
 197. Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre (Tortosa), Fons Municipal, Constitucions [y altres drets de Catalunya], 4v. (Mateu, Colectánea…, làm. 280, fragm.).
 198. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. reserva, núm. 199, Petrus Comestor, “De incarceratione Ioseph” dins Historia scholastica, f. 50v. (Mateu, Colectánea…, làm. 169, fragm.).
 199. Arxiu Capitular de Girona, ms. 128, Cartulari de la Sagristia Major, f. 54r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 76, fragm.).
 200. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 1, Libre dels feyts del rey en Jacme, f. 161r, fragm. (Libre dels feyts…).
 201. Arxiu Capitular de Girona, ms. 7, Llibre Verd, f. 30r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 144, fragm.).
 202. Archivo del Ayuntamiento de Zaragoza, ms. 12.28.5, Juan I de Aragón, Ordenanzas de la ciudad de Zaragoza, f. 10r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. LXVI, fragm.).
 203. Arxiu Històric de la Ciutat de Girona, Llibre Verd, f. 2r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 141, fragm.).
 204. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 1, Libre dels feyts del rey en Jacme, f. 27r, fragm. (Libre dels feyts…).
 205. Archivo Histórico Nacional (Madrid), ms. Vit. 21, Tumbo menor de Castilla. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 223, fig. 209, fragm.).
 206. Archivo Catedralicio de León, ms. 6, Biblia, f. 70r. (Millares, Tratado…, làm. 84, fragm.).
 207. Archivo Patrimonial (Valladolid), Testamento. (Arribas, Paleografía…, làm. 85, fragm.).
 208. Archivo Histórico Nacional (Madrid), Clero secular y regular (Escalada), carp. 833, núm. 4, Carta de Sancho IV. (Arribas, Paleografía…, làm. 56, fragm.).
 209. a) Biblioteca de la Universitat de Barcelona, incunable 484, Caius Sallustius Crispus, De Catilinae coniuratione, f. 5r. (Mateu, Colectánea…, làm. 287, fragm.).
  b) Arxiu Capitular de Girona, ms. 91, De computo anni ecclesiastici, f. 61v. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 151, fragm.).
 210. Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela, ms. Tumbo B, Chartarium ecclesiae beati Iacobi, f. 175v. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. LIII, fragm.).
 211. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 92, Francesc Eiximenis, Scala Dei. Tractat de contemplaçió, f. 87r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. LIX, fragm.).
 212. Arxiu Capitular de Girona, ms. 4, Antiquissimus Ecclesiae Hispaniae Liber Canonum, f. 270r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 13, fragm.).
 213. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Ripoll, ms. 52, S. Gregorius Magnus, “Homiliae” dins Opera, f. 140r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 15, fragm.).
 214. Museo Arqueológico Provincial (Valladolid), depósito del Archivo Municipal de Tordesillas,  Carta de Maria de Portugal. (Arribas, Paleografía…, làm. 67, fragm.).
 215.  a) Archivo General de Simancas, Consejo Real de Castilla, lligall 28,núm. 19, Traslado de diligencias procesales, f. 8v. (Arribas, Paleografía…, làm. 105, fragm.).
  b) Archivo Universitario de la Universidad de Valladolid, Procesos criminales, lligall 522, Diligencias judiciales. (Arribas, Paleografía…, làm. 125, fragm.).
 216. Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida, Biblia, f. 1r. (Gudiol, Els primitius…, fig. 192, fragm.).
 217. Biblioteca Nazionale Marciana (Venècia), cod. Lat. I, 104, Libro de Horas de la reina María de Navarra, f. 342r, fragm. (Libro de Horas de la reina…).
 218. Archivo de la Catedral de Granada, ms. 8, Santoral. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 158, fig. 153, fragm.).
 219. Beck Collection, ms. 31, The Landau Hours in latin and french, f. 69r. (The Beck Collection…, pàg. 203, làm. 26.).
 220. Arxiu Capitular de Vic, ms. 15, Evangeliarium, f. 18r. (Gudiol, Els primitius…, fig. 124, fragm.).
 221. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Reial Cancelleria, reg. 1, Liber Feudorum Maior, f. 1r. (Udina, Documents…, pàg. 97, fragm.).
 222. Bibliothèque Nationale de France (París), ms. lat. 2290, Beato del monasterio de San Andrés de Arroyo, f. 13v-14r. (Beato de Liébana del monasterio…).
 223. Museo Arqueológico de Sevilla, Inscriptio sepulchralis Flaviae Barbarae. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. III).
 224. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1187, La gran conquista de Ultramar, f. 2v. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XLIV, fragm.).
 225. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1540-1546, Misal Rico de Cisneros, vol. VI, f. XCVIIIV. (Muntada, Misal…, pàg. 129, fragm.).
 226. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1540-1546, Misal Rico de Cisneros, vol. VI, f. XV. (Muntada, Misal…, pàg. 99, fragm.).
 227. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo (El Escorial), ms. Vit. 5, Breviarum Caroli V Imperatoris. (Muntada, Misal…, pàg. 81, fragm.).
 228. Arxiu Històric Fidel Fita (Arenys de Mar), Fons de Palafolls, Homiliarium. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 47, fragm.).
 229. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 1734, Iacobi I, regis Aragoniae, chronica, f. 173v. (Kirchner, Scriptura…, làm. 42).
 230. Arxiu Capitular de Girona, ms. 16, Missale de sanctis, f. 128v. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 149, fragm.).
 231. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 486, Crònica de Desclot, f. 93r. (Udina, Documents…, pàg. 177, fragm.).
 232. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 10110, Officia feriarum in Quadragesima, f. 88r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XX, fragm.).
 233. Arxiu Capitular de Vic, ms. 4, Biblia, f. 4v. (Gudiol, Els primitius…, fig. 195, fragm.).
 234. Biblioteca de Palacio (Madrid), ms. 1070, Crónica de San Juan de la Peña, f. 1r. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 454, fig. 380, fragm.).
 235. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 639, S. Bernardus, Sermones, f. 4r. (Mateu, Colectánea…, làm. 104, fragm.).
 236. Archivo Capitular de Oviedo, Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis, f. 3v, fragm. (Liber Testamentorum…).
 237. Bibliothèque Nationale de France (París), ms. lat. 12927, Forum Conchae, f. 27v. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XLIII, fragm.).
 238. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Ripoll, ms. 40, Versus in natale apostolorum Petri et Pauli, f. 63v. (Riesco, Aproximación…, làm. 5, fragm.).
 239. Stadtbibliothek (Berna), ms. 668, Notes tironianes, f. 5r. (Steffens, Paléographie…, làm. 56, fragm.).
 240. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 487, S. Gregorius, Dialogorum libri quatuor, f. 22r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 27, fragm.).
 241. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 10269, Eticas. Translation en romance segund maestre Brunechaciz, f. 84r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. LXX, fragm.).
 242. Bibliothèque Nationale de France (París), ms. lat. 10433, Psalterium et horae ad usum monasterii Wesmonasteriensis, f. 165r. (Samaran i Marichal, Catalogue…, planches, vol. III, làm. XXXIII, fragm.).
 243. Biblioteca Nazionale Marciana (Venècia), cod. Lat. I, 104, Libro de Horas de la reina María de Navarra, f. 81r, fragm. (Libro de Horas de la reina…).
 244. Biblioteca de la Universitat de València, ms. 1217 (sign. moderna 836), Flavio Josefo, De bello judaico, f. 4r. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. II, pàg. 285, fig. 676, fragm.).
 245. Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, ms. 120, Homilies de sant Gregori, f. 1r. (Gudiol, Els primitius…, fig. 1, fragm.).
 246. Fragments d’óstraka. (Escolar, Historia…, pàg. 151).
 247. Arxiu Capitular de Vic, ms. 15, Evangeliarium, f. 21r. (Gudiol, Els primitius…, fig. 125, fragm.).
 248. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. Vit. 20-6, Evangeliario, para uso de una abadía benedictina, f. 1v. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 378, fig. 320, fragm.).
 249. Archivo Histórico Provincial de Teruel, Protocols, s. f. (Mateu, Colectánea…, làm. 400, fragm.).
 250. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. Vit. 20.8, Pontificalis: Exorcismus et benedictio salis, f. 132. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XXXV, fragm.).
 251. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. Vit. 6.7, Cristóbal Colón, Relación del primer viaje, extractado por Fr. Bartolomé de Las Casas, f. 1r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XXXV, fragm.).
 252. Archivo Histórico Nacional (Madrid), Clero secular y regular (Sahagún), carp. 903, núm. 12, Privilegio rodado de Fernando II. (Arribas, Paleografía…, làm. 34, fragm.).
 253. New York Public Library (Nova York), Astor, Lenox and Tilden Foundations, Spencer Collection, ms. 28, Hyginus, De astronomia, f. 48v. (Alexander, The painted page…, pàg. 123, làm. 51, fragm.).
 254. Biblioteca del Seminari de Girona, Col·legiata de Sant Feliu, ms. 144, Capitulare et Oracionale, f. 14r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 204, fragm.).
 255. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 1, Libre dels feyts del rey en Jacme, f. 159v, fragm. (Libre dels feyts…).
 256. a) Arxiu Capitular de Girona, ms. 16, Missale de sanctis, f. 156r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 204, fragm.).
  b) Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, secció XXV, lligall 1, cubeta 58, Quintes, s. f. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 204, fragm.).
 257. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 9294, Libro de las cruces, f. 196r. (Millares, Tratado…, vol. II, làm. 196, fragm.).
 258. Real Academia de la Historia (Madrid), pissarra. (Riesco, Aproximación…, làm. 1F, fragm.).
 259. Bibliothèque Nationale de France (París), ms. reg. núm. 2341, Canones Eusebii, f. 2r. (Gudiol, Els primitius…, fig. 125, fragm.).
 260. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Ripoll, ms. 38, Usatici Barchinone, f. 5r. (Udina, Documents…, pàg. 159, fragm.).
 261. British Museum (Londres), ms. Or. 6600(71)A.a., Manuscrit singalès. (Liber librorum…, pàg. 155, fig. 83, fragm.).
 262. Arxiu Capitular de Vic, sense sign., Acta de consagració de la Seu. (Gudiol, Els primitius…, fig. 59, fragm.).
 263. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, notari: Pau Renard, plec 316/126, guarda, fragm.
 264. Bibliothèque Nationale de France (París), ms. lat. 2290, Beato del monasterio de San Andrés de Arroyo, f. 78r, fragm. (Beato de Liébana del monasterio…).
 265. British Museum (Londres), Cotton Nero D. IV, Lindisfarne gospels, f. 8r. (Lowe, Handwriting…, làm. VI, fragm.).
 266. Biblioteca de la Universitat de València, ms. 388, Aristoteles, Ethicorum ad Nicomachum, f. 6r. (Mateu, Colectánea…, làm. 294, fragm.).
 267. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo (El Escorial), ms. Vit. 4-7, Breviarum Caroli V Imperatoris. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. II, pàg. 68, fig. 477, fragm.).
 268. New York Public Library (Nova York), Astor, Lenox and Tilden Foundations, Spencer Collection, ms. 7, Epistolary, f. 7r. (Alexander, The painted page…, làm. 7, fragm.).
 269. Biblioteca del Seminari de Girona, Col·legiata de Sant Feliu, ms. 144, Capitulare et Oracionale, f. 14r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 204, fragm.).
 270. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 1, Libre dels feyts del rey en Jacme, f. 28v, fragm. (Libre dels feyts…).
 271. Bibliothèque Nationale de France (París), ms. lat. 6, R. 8062, Biblia sacra, vol. III, f. 83r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 30, fragm.).
 272. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 485, Miscel·lània jurídica, f. 24r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 140, fragm.).
 273. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. Vit. 21-5, Guido de Colonna, Crónica Troyana. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 385, fig. 327, fragm.).
 274. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 8831, Paulus Orosius, Historiarum adversum paganos, f. 47v. (Mateu, Colectánea…, làm. 57, fragm.).
 275. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 8831, Paulus Orosius, Historiarum adversum paganos, f. 47v. (Mateu, Colectánea…, làm. 57, fragm.).
 276. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Sant Cugat, ms. 14, Missal, f. 362r. (Microfilm del foli reproduït, fragm.).
 277. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo (El Escorial), ms. Vit. 5, Breviarum Caroli V Imperatoris. (Muntada, Misal…, pàg. 81, fragm.).
 278. Archivo Capitular de Osma-Soria (Burgo de Osma), Eusebio de Cesárea, Preparación evangélica, f. 4r. (La ciudad…, pàg. 302, làm. 180, fragm.).
 279. Archivo General de Simancas, Privilegios Reales, 58-93, Privilegio rodado. (Riesco, Aproximación…, làm. 11, fragm.).
 280. Trinity College (Dublín), fag. GG. 2.I.2, Plutarch, Parallel Lives, vol. II, f. 1r. (Alexander, The painted page…, pàg. 185, làm. 92, fragm.).
 281. Monasterio de Santo Domingo de Silos, ms. I-H, Comentario de Smaragdo a la regla de San Benito, f. 194v. (García Villada, Paleografía…, làm. XXIII, 29, fragm.).
 282. Arxiu Històric Fidel Fita (Arenys de Mar), Fons de Palafolls, Scheda 3-269. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 233b, fragm.).
 283. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 1009, Gaspar Vicens, O. P., Miscelánea político-eclesiástica, vol. II, f. 130v. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 292, fragm.).
 284. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 1, Libre dels feyts del rey en Jacme, f. 105r, fragm. (Libre dels feyts…).
 285. Biblioteca Nacional (Madrid), Biblia de Ávila, f. 3v. (Miguel, La Biblia…, làm. 14, fragm.).
 286. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Reial Cancelleria, reg. 1, Liber Feudorum Maior, f. 1r. (Udina, Documents…, pàg. 97, fragm.).
 287. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 79, Francesc Eiximenis, Libre de les dones, f. 362v. (Mateu, Colectánea…, làm. 278a, fragm.).
 288. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 1, Libre dels feyts del rey en Jacme, f. 143v, fragm. (Libre dels feyts…).
 289. Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ms. 12, Antoni Vicens, Col·lecció de franqueses…, f. 307r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 256, fragm.).
 290. Biblioteca Ambrosiana (Milà), ms. A-268 inf.+D. 549 inf., Ramon Llull, Libre de contemplació en Déu, II, f. 537r. (Millares, Tratado…, vol. II, làm. 185, fragm.).
 291. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1540-1546, Misal Rico de Cisneros, vol. IV, f. LXXIVV. (Muntada, Misal…, làm. 36, fragm.).
 292. Archivo Capitular de Toledo, ms. 14.3, S. Augustinus, In Evangelium Ioannis expositio, s. f. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XXXIV, fragm.).
 293. Arxiu Capitular de Vic, ms. 67, Sacramentarium, f. 36v. (Gudiol, Els primitius…, fig. 77, fragm.).
 294. Museu d’Art de Girona, ms. 44, Homiliarium, f. 24v. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XXIX, fragm.).
 295. Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, ms. 277, Liber Antiquitatum, vol. V, f. 1r. (Udina, Documents…, pàg. 13, fragm.).
 296. Museu Episcopal de Vic, ms. 30, S. Isidorus, De confessione peccatorum, f. 5r. (Millares, Tratado…, vol. II (2a ed.), làm. 104, fragm.).
 297. Arxiu Capitular de la Catedral de Girona, perg. núm. 104, Donació. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 22, fragm.).
 298. Arxiu Diocesà de Girona, Consueta antiga y Constitucions de la Iglesia et alia quamplurima, s. f. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 143, fragm.).
 299. Archivo de la Catedral de Córdoba, Libro de coro. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. I, pàg. 113, fig. 111, fragm.).
 300. Biblioteca de la Universitat de València, ms. 890, Breviari de cor, f. 407r. (Mateu, Colectánea…, làm. 286, fragm.).
 301. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Ripoll, ms. 214, Joan Abat, Tractat de teologia, f. 6v. (Gudiol, Els primitius…, fig.153, fragm.).
 302. Arxiu Diocesà de Girona, Dispenses matrimonials. 1603, s. f. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 261, fragm.).
 303. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo (El Escorial), ms. a. III. 2, Breviarum ad usum Fratrum Ordinis Predicatorum, f. 7r. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. II, pàg. 12, fig. 445, fragm.).
 304. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1543, Missale secundum consuetudinem almae ecclesiae Toletanae, f. 1r. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. LI, fragm.).
 305. Archivo Capitular de Osma-Soria (Burgo de Osma), ms. 2A. 2B., Breviario romano. (Domínguez Bordona, Manuscritos…, vol. II, pàg. 160, fig. 552, fragm.).
 306. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo (El Escorial), ms. h. I. 15, Alfonso X el Sabio, Lapidario, f. 43v. (Riesco, Aproximación…, làm. 7, fragm.).
 307. Arxiu Històric de la Ciutat de Girona, 1.4.3.2, lligall 2, Libre del Mostassà, f. 81r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 206, fragm.).
 308. Museu d’Art de Girona, ms. 45, Antiphonarium-Responsoriale, f. 43v. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 46, fragm.).
 309. Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ms. 12, Antoni Vicens, Col·lecció de franqueses…, f. 307r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 256, fragm.).
 310. Biblioteca del Seminari de Girona, Fons de la Col·legiata de Sant Feliu, ms. 150, Martirologium, f. 176r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 255, fragm.).
 311. Stiftsbibliothek (St. Gallen), ms. 48, Evangeliarium greco-latinum. (Steffens, Paléographie…, làm. 57, fragm.).
 312. Bibliothèque Nationale de France (París), ms. Lat. 12048, The Gellone Sacramentary, f. 1v. (Alexander, The decorated…, pàg. 46, làm. 4, fragm.).
 313. Biblioteca Nazionale Marciana (Venècia), cod. Lat. I, 104, Libro de Horas de la reina María de Navarra, f. 210r, fragm. (Libro de Horas de la reina…).
 314. J. Paul Getty Museum (Los Angeles), ms. Ludwig VI 3, Antiphonary, f. 16r. (Alexander, The painted page…, làm. 126, fragm.).
 315. Museu d’Art de Girona, ms. 44, Homiliarium, f. 24v. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XXIX, fragm.).
 316. British Library (Londres), Royal ms. 14 C. III, Eusebius, Chronica, f. 2r. (Alexander, The painted page…, pàg. 156, làm. 73, fragm.).
 317. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Sant Cugat, ms. 14, Missal, f. 336r. (Microfilm del foli reproduït, fragm.).
 318. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 760, Diürnal, f. 105v. (Microfilm del foli reproduït, fragm.).
 319. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 10289, Abu Imram Musa Ben Maimum, Dalalat al-hairin, traducció castellana de Pedro de Toledo, f. 90v. (Canellas, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. LVIII, fragm.).
 320. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 17651, Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, f. 7r. (Arnall i Pons, L’escriptura…, làm. 194, fragm.).

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Resultats trobats per a obra Llibre manuscrit (1630)