Matrícula dels ensenyaments oficials de màster universitari (curs2023-2024

Documentació que cal aportar

Alumnat de nou accés

En tots els casos, has de presentar la documentació següent:

 

Document d’identitat vigent en el moment de la matrícula:

  • En el cas d’estudiants espanyols o residents a Espanya, el DNI o la targeta de residència.
  • En el cas d’estudiants estrangers de fora de la Unió Europea, el passaport o la TIE (targeta d’identificació d’estranger).
  • En el cas d’estudiants estrangers de la Unió Europea, el document d’identitat expedit per l’autoritat competent del país d’origen o el NIE (número d’identificació d’estranger).

  b)  En el cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació o gratuïtat, documentació acreditativa de la concurrència de la causa al·legada segons el que disposi la norma que en determini l’exempció, en la forma i els terminis que estableixi la UB en la normativa complementària que s’aprova anualment.

En el cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat, cal presentar la documentació que determini la normativa per acreditar el compliment dels requisits.

 • No és necessari aportar aquesta documentació si s’autoritza a la UB a efectuar les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l’administració corresponent.

 

A més, has d’afegir altra documentació en funció de la teva procedència

En el cas de matricular-te en el màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, consulta en el web de la Facultat d’Educació la documentació a presentar, ja que pot variar respecte a la que s‘indica en els apartats següents.

Estudiants amb un títol oficial espanyol de graduat, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte

En el cas d’estudis universitaris de la UB o un centre adscrit a la UB, no cal aportar cap document

.En el cas d’estudis en altres universitats espanyoles: el títol, el certificat substitutori corresponent o el resguard de la sol·licitud del títol. No cal aportar aquesta documentaciót si el títol és posterior a l’any 1991 i si, en el moment de la matrícula, s’autoritza la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l’administració corresponent.

Accés d’alumnes que cursen un grau a la UB i els resten crèdits per finalitzar el grau (TFG  i, com a màxim, fins a 9 crèdits)

 

 • Expedient acadèmic
 • Resguard de matrícula dels crèdits pendents
 • Abans de la matrícula del Treball Final de Màster caldrà presentar el certificat substitutori del títol.
Estudiants amb un títol estranger homologat al corresponent títol oficial espanyol de nivell de graduat, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer i arquitecte o declarat equivalent a nivell universitari de grau

Credencial d’homologació o de la declaració d'equivalència a nivell universitari de grau emesa pel ministeri competent en la matèria.

Estudiants amb títol estranger no homologat al corresponent títol oficial espanyol, ni declarat equivalent a nivell universitari de grau, expedit per una institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació Superior

El títol o el certificat substitutori corresponent.
Document que acrediti que el títol faculta per a l’accés a ensenyaments de màster en el país expedidor.
Justificant d’abonament de la taxa d’estudi d’equivalència del títol d’estudis estranger per a l’accés al màster fixada al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic.

 

Els documents expedits a l'estranger que s'aportin a procediments de la UB hauran de ser documents oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i estar degudament legalitzats i traduïts, en els casos que correspongui.

Estudiants amb un títol estranger no homologat al corresponent títol oficial espanyol ni declarat equivalent a nivell universitari de grau, expedit per una institució d’educació superior aliena a l’Espai Europeu d’Educació Superior

El títol o el certificat substitutori corresponent.

Document que acrediti que el títol faculta per a l’accés a ensenyaments de màster en el país expedidor.
Original de la corresponent autorització d’accés a estudis de màster emesa per l’òrgan competent de la UB.
Justificant d’abonament de la taxa d’estudi d’equivalència del títol d’estudis estranger per a l’accés al màster fixada al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic.

 

Els documents expedits a l'estranger que s'aportin a procediments de la UB hauran de ser documents oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i estar degudament legalitzats i traduïts, en els casos que correspongui.

DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA ADDICIONAL

Estudiants que han iniciat un màster que habilita per a l'exercici d'una professió i canvien d'universitat:t: justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient emès pel centre de procedència.
Estudiants que inicien estudis de màster a la UB provinents d’altres universitats i sol·liciten beca general: certificat acadèmic personal dels estudis que li han donat accés al màster. En el cas d’estudis cursats a l’estranger, també la traducció jurada del certificat acadèmic personal  i la declaració d’equivalència de nota mitjana emesa pel ministeri competent en la matèria.

Altres documents acadèmics que afectin la matrícula.

Cal presentar la documentació pel procediment i en el termini que estableixi el centre. La documentació presentada ha de ser  original o una còpia autèntica amb codi segur de verificació (CSV) que permeti contrastar la veracitat del document en els arxius electrònics de l’organisme emissor. En el cas de matrícula en un centre adscrit de la UB, el centre pot demanar  la documentació original i una fotocòpia d’aquesta documentació.

No presentar la documentació en el  termini comunicat per la secretaria pot comportar l’anul·lació d’ofici de la matrícula per part de la UB sense dret a cap reintegrament. En tot cas, la presentació de la documentació serà condició imprescindible per formalitzar una nova matrícula, modificar la matrícula i/o sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.).

 

Després de matricular-te, pots obtenir el teu carnet digital UB a través de l’aplicació mòbil SocUB, que t’ofereix moltes altres funcionalitats que et seran útils com a estudiant. Visita ub.edu/carnet, on trobaràs més informació sobre les funcionalitats del carnet, l’enllaç a l’App SocUB i el procediment per obtenir el carnet en format targeta. Podràs demanar-ho als estands del Banco Santander que s’instal·laran a cada centre de la UB al mes de setembre amb cita prèvia (ub.edu/carnet)

Posteriorment, podràs pujar o actualitzar la teva foto per al carnet digital i la resta d’aplicacions UB a ub.edu/fotoub

 

 

Formalització de la matrícula

 

 

Alumnat que continua estudis

En el cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat, cal presentar la documentació que determini la normativa per acreditar la sol·licitud.

 

No és necessari aportar aquesta documentació si s’autoritza a la UB a efectuar les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l’administració corresponent.

 

Formalització de la matrícula

Campus d'Excel·lència BKC HUBc