Matrícula dels ensenyaments oficials de màster universitari (curs 2017-2018)

Documentació a portar el dia de la matrícula

Alumnat de nou accés

En tots els casos, has de presentar la documentació següent en el moment de la matrícula:

 

Document d’identitat vigent en el moment de la matrícula:

    • En el cas d’estudiants espanyols o residents a Espanya: DNI o targeta de residència.
    •  En el cas d’estudiants estrangers, fotocòpia del passaport.
    • En el cas d’estudiants estrangers de la UE, poden presentar fotocòpia del passaport o del document d’identitat expedit en el país d’origen

En el cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat, cal presentar la documentació que determini la normativa per acreditar el compliment dels requisits.

 

A més, has d’afegir altra documentació en funció de la teva procedència i la documentació addicional que correspongui segons s'especifica a l'apartat corresponent:

Estudiants amb un títol oficial espanyol de graduat, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte

Original i fotocòpia del títol o del certificat substitutori corresponent. En el cas dels titulats per la UB és suficient presentar un expedient acadèmic.

Estudiants amb un títol estranger homologat al corresponent títol oficial espanyol de nivell de graduat, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer i arquitecte o declarat equivalent a nivell universitari de grau

Original i fotocòpia de la credencial d’homologació o de la declaració d'equivalència a nivell universitari de grau emesa pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Estudiants amb títol estranger no homologat al corresponent títol oficial espanyol, ni declarat equivalent a nivell universitari de grau, expedit per una institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació Superior

Original i fotocòpia del títol o del certificat substitutori corresponent.
Original i fotocòpia del document que acrediti que el títol faculta per a l’accés a ensenyaments de màster en el país expedidor.
Justificant d’abonament de la taxa d’estudi d’equivalència del títol d’estudis estranger per a l’accés al màster fixada al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic.

 

Els documents expedits a l'estranger que s'aportin a procediments de la UB hauran de ser documents oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i estar degudament legalitzats i traduïts, en els casos que correspongui.

Estudiants amb un títol estranger no homologat al corresponent títol oficial espanyol ni declarat equivalent a nivell universitari de grau, expedit per una institució d’educació superior aliena a l’Espai Europeu d’Educació Superior

Original i fotocòpia del títol o del certificat substitutori corresponent.
Original de la corresponent autorització d’accés a estudis de màster emesa per l’òrgan competent de la UB.
Justificant d’abonament de la taxa d’estudi d’equivalència del títol d’estudis estranger per a l’accés al màster fixada al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic.

 

Els documents expedits a l'estranger que s'aportin a procediments de la UB hauran de ser documents oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i estar degudament legalitzats i traduïts, en els casos que correspongui.

DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA ADDICIONAL

Estudiants amb estudis oficials de màster iniciats que canvien d’universitat: justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient emès pel centre de procedència, excepte si es justifica la simultaneïtat dels estudis.
Estudiants que inicien estudis de màster a la UB provinents d’altres universitats i sol·liciten beca general: expedient acadèmic dels estudis que li han donat accés al màster.

Estudiants que sol·liciten alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat: documentació que determini la normativa per acreditar la sol·licitud..
Altres documents acadèmics que afectin la matrícula.

 

Formalització de la matrícula

 

 

Alumnat que continua estudis

En el cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat, cal presentar la documentació que determini la normativa per acreditar la sol·licitud.

 

Formalització de la matrícula

Campus d'Excel·lència BKC HUBc