Matrícula dels ensenyaments oficials de màster universitari (curs2021-2022)

Documentació que cal aportar

Alumnat de nou accés

En tots els casos, has de presentar la documentació següent:

 

Document d’identitat vigent en el moment de la matrícula:

    • En el cas d’estudiants amb DNI o NIE espanyol no han de presentar la documentació d’identitat si, en el moment de la matrícula, autoritzen a la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l’administració corresponent.
    •  En el cas d’estudiants estrangers de fora de la UE,el passaport.
    • En el cas d’estudiants estrangers de la UE, poden presentar elpassaport oel l document d’identitat expedit en el país d’origen.

En el cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat, cal presentar la documentació que determini la normativa per acreditar el compliment dels requisits.

  • No és necessari aportar aquesta documentació si s’autoritza a la UB a efectuar les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l’administració corresponent.

 

A més, has d’afegir altra documentació en funció de la teva procedència

En el cas de matricular-te en el màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, consulta en el web de la Facultat d’Educació la documentació a presentar, ja que pot variar respecte a la que s‘indica en els apartats següents.

Estudiants amb un títol oficial espanyol de graduat, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte

En el cas d’estudis universitaris de la UB o un centre adscrit a la UB, no cal aportar cap document.

En el cas d’estudis en altres universitats espanyoles: el títol, el certificat substitutori corresponent o el resguard de la sol·licitud del títol. No cal aportar aquesta documentaciót si el títol és posterior a l’any 1991 i si, en el moment de la matrícula, s’autoritza la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l’administració corresponent.

Estudiants amb un títol estranger homologat al corresponent títol oficial espanyol de nivell de graduat, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer i arquitecte o declarat equivalent a nivell universitari de grau

Credencial d’homologació o de la declaració d'equivalència a nivell universitari de grau emesa pel ministeri competent en la matèria.

Estudiants amb títol estranger no homologat al corresponent títol oficial espanyol, ni declarat equivalent a nivell universitari de grau, expedit per una institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació Superior

El títol o el certificat substitutori corresponent.
Document que acrediti que el títol faculta per a l’accés a ensenyaments de màster en el país expedidor.
Justificant d’abonament de la taxa d’estudi d’equivalència del títol d’estudis estranger per a l’accés al màster fixada al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic.

 

Els documents expedits a l'estranger que s'aportin a procediments de la UB hauran de ser documents oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i estar degudament legalitzats i traduïts, en els casos que correspongui.

Estudiants amb un títol estranger no homologat al corresponent títol oficial espanyol ni declarat equivalent a nivell universitari de grau, expedit per una institució d’educació superior aliena a l’Espai Europeu d’Educació Superior

El títol o el certificat substitutori corresponent.
Original de la corresponent autorització d’accés a estudis de màster emesa per l’òrgan competent de la UB.
Justificant d’abonament de la taxa d’estudi d’equivalència del títol d’estudis estranger per a l’accés al màster fixada al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic.

 

Els documents expedits a l'estranger que s'aportin a procediments de la UB hauran de ser documents oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i estar degudament legalitzats i traduïts, en els casos que correspongui.

DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA ADDICIONAL

Estudiants que han iniciat un màster que habilita per a l'exercici d'una professió i canvien d'universitat:t: justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient emès pel centre de procedència.
Estudiants que inicien estudis de màster a la UB provinents d’altres universitats i sol·liciten beca general: certificat acadèmic personal dels estudis que li han donat accés al màster. En el cas d’estudis cursats a l’estranger, també la traducció jurada del certificat acadèmic personal  i la declaració d’equivalència de nota mitjana emesa pel ministeri competent en la matèria.

Altres documents acadèmics que afectin la matrícula.

La Secretaria d'Estudiants i Docència del teu centre contactarà amb tu per aportar la documentació a partir de la formalització de la matrícula. No presentar la documentació en el  termini que et comuniqui la secretaria pot comportar l’anul·lació d’ofici de la matrícula per part de la UB sense dret a cap reintegrament. En tot cas, la presentació de la documentació serà condició imprescindible per formalitzar una nova matrícula , modificar la matrícula i/o sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.).

 

La documentació presentada ha de ser  original o una còpia autèntica amb codi segur de verificació (CSV) que permeti contrastar la veracitat del document en els arxius electrònics de l’organisme emissor.

 

Després de matricular-te, pots obtenir el teu carnet digital UB a través de l’aplicació mòbil SocUB, que t’ofereix moltes altres funcionalitats que et seran útils com a estudiant. Visita ub.edu/carnet, on trobaràs més informació sobre les funcionalitats del carnet, l’enllaç a l’App SocUB i el procediment per obtenir el carnet en format targeta. Podràs demanar-ho als estands del Banco Santander que s’instal·laran a cada centre de la UB al mes de setembre amb cita prèvia (ub.edu/carnet)

Posteriorment, podràs pujar o actualitzar la teva foto per al carnet digital i la resta d’aplicacions UB a ub.edu/fotoub

 

 

Formalització de la matrícula

 

 

Alumnat que continua estudis

En el cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat, cal presentar la documentació que determini la normativa per acreditar la sol·licitud.

 

No és necessari aportar aquesta documentació si s’autoritza a la UB a efectuar les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l’administració corresponent.

 

Formalització de la matrícula

Campus d'Excel·lència BKC HUBc