Matrícula dels ensenyaments oficials de màster universitari (curs 2023-2024)

Procediment de formalització de la matrícula

El curs2023-2024 la UB utilitza, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web Màsters amb matrícula oberta per formalitzar-la en línia

 

En el cas que, excepcionalment es faci la matrícula de manera presencial a la secretaria del centre, cal emplenar aquesta sol·licitud de matrícula

 

Cal presentar la documentació pel procediment i en el termini que estableixi el centre. La documentació presentada ha de ser  original o una còpia autèntica amb codi segur de verificació (CSV) que permeti contrastar la veracitat del document en els arxius electrònics de l’organisme emissor. En el cas de matrícula en un centre adscrit de la UB, el centre pot demanar  la documentació original i una fotocòpia d’aquesta documentació.

No presentar la documentació en el  termini comunicat per la secretaria pot comportar l’anul·lació d’ofici de la matrícula per part de la UB sense dret a cap reintegrament. En tot cas, la presentació de la documentació serà condició imprescindible per formalitzar una nova matrícula, modificar la matrícula i/o sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.).

 

Consulta la documentació que has de presentar.

 

Preu de la matrícula

A efectes econòmics i segons la teva situació, es poden diferenciar els tipus de matrícula següents:

 

  • Ordinària: és la modalitat de matrícula que cal formalitzar quan l’estudiant no sol·licita cap de les exempcions o bonificacions legalment establertes. En aquest cas s’han d’abonar els preus dels crèdits matriculats i els de gestió de matrícula, l’assegurança escolar, en el cas de menors de 28 anys, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge, i els altres serveis universitaris que se sol·licitin.
  • Exempta o bonificada: és la modalitat de matrícula que es formalitza quan l’estudiant acredita estar en algun dels supòsits en què la legislació vigent preveu algun tipus d’exempció o bonificació del preu de matrícula. En tot cas, cal abonar l’assegurança escolar,en el cas de menors de 28 anys, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge i els altres serveis universitaris que se sol·licitin.

Si pots gaudir d'alguna exempció, hauràs de lliurar la documentació acreditativa a requeriment de la Secretaria d'Estudiants i Docència del teu centre, que es posarà en contacte amb tu per indicar-te quan i com fer-ho.  En cas de no lliurar la documentació, es modificarà la modalitat de matrícula i hauràs de pagar la diferència.

 

Consulta el preu de la matrícula, els tipus d'exempcions i de, bonificacions a la informació econòmica de la matrícula i les beques i ajuts per a estudiants de màster universitari.

 

Pagament de la matrícula

Pots triar fer el pagament en una de les opcions següents:

 

  1. Rebut únic no domiciliat o en terminis. L’import de la matrícula es paga a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores —CaixaBank, BBVA o Banco Santander —, als caixers automàtics o per banca a distància (Línia Oberta, Banca Online o Supernet). Per al curs 2023-2024 la UB manté la possibilitat de fraccionament de la matrícula fins a set terminis.
  2. Únic domiciliat. L’import de la matrícula es carrega al compte bancari i només es pot fer en una de les entitats bancàries col·laboradores. Per acollir-te a aquesta modalitat de pagament s'ha de presentar,  en el moment de la sol·licitud de matrícula, una autorització de domiciliació bancaria de rebuts segons els model establert.
  3. En terminis mitjançant préstec AGAUR. Finançament de la matrícula mitjançant un préstec de fraccionament a través de l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Consulta els requisits i les condicions dels préstec.

 

Amplia la informació sobre les modalitats de pagament de la matrícula a la informació econòmica i la informació sobre els diferents acords als que la UB ha arribat amb les entitats financeres col·laboradores per al finançament de la teva matrícula

 

Recorda fer el pagament dins el termini establert, ja que el fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments  dintre d’aquest termini comporta la suspensió automàtica dels teus drets com a estudiant amb els efectes i les condicions establertes a la normativa de matrícula.

 

Després de la matrícula

Campus d'Excel·lència BKC HUBc