Beca general Ministeri d'Educació i Formació Professional. Sol·licitud

Procediment per sol·licitar la beca

 • Sol·licitar la beca a través del formulari del Ministeri https://sede.educacion.gob.es
 • Una vegada complimentada la sol·licitud ha de ser signada per l’interessat i els membres de la unitat familiar en l’apartat corresponent del formulari.
 • Mon UB es connectarà amb l’aplicatiu de Ministeri i recuperarà les dades de la teva beca.
 • Si a més de la presentació de la beca, et vols beneficiar de la condició de becari en la teva matrícula cal que et miris aquest enllaç.
 • Fer l'automatrícula

És aconsellable que quan facis la teva matrícula portis el resguard de sol·licitud de la beca per si no és possible aplicar la matrícula condicional en la connexió amb el Ministeri. Si és així, hauràs d'anar a la teva Secretaria i et faran el canvi de matrícula.

Els alumnes que us automatriculeu abans de sol.icitar la beca, haureu de pagar la totalitat de la matrícula. Si la beca és concecida l'import de la matrícula (excepte taxes i serveis) us serà retornat d'ofici. La beca només cobreix els crèdits matriculats per primera vegada.

S'han de seguir totes les instruccions que marca el Ministeri d'Educació i Formació Professional a la seva pàgina web i a la seu electrònica per tal d'assegurar-se que s'ha presentat correctament la sol·licitud Informació important per als alumnes amb estudis previs cursats a l'estranger.

Recomanacions importants

 

 • Es recomana que l'acreditació del compliment de requisits econòmics-MATRC de l'AGAUR es demani amb 10 dies d'antelació previs a la matrícula.
 • Es recomana, també, sol·licitar la beca abans de la matrícula (almenys, 1 dia abans) per tal de garantir l'aplicació de la matrícula condicional com a becari. La beca s'ha de demanar, en tots els casos, abans que finalitzi la convocatòria.
 • Cal fer constar el NIF o NIE amb el que s’ha demanat la beca; en cas contrari, és possible que el sistema no identifiqui l’estudiant com a becari i no se li apliqui la corresponent matrícula condicional. Si es produeix aquest fet, cal contactar amb la Secretaria del centre d'estudis amb el resguard de la beca per tal de subsanar la incidència.

Informació relativa a la documentació

 

Tal com indica el Ministeri és necessari aportar la següent documentació en els casos de:

 • Estudiants de primer any de Màster:
  Certificat Acadèmic Oficial de l'ensenyament que dóna accés al Màster, sempre i quan no s'hagi cursat a la mateixa universitat. És a dir, si et matricules a la UB i l'ensenyament que et dóna accés al màster també ha estat cursat a la UB, no has d'aportar cap documentació.
 • Estudiants provinents d'altres universitats:
  Certificat Acadèmic de l'ensenyament de l'últim any cursat.
 • Estudiants amb estudis previs cursats a l'estranger:
  Aportar la "Declaració d'equivalència de la nota mitja d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers" del Ministeri d'Educació i Formació Professional, acompanyada del Certificat Acadèmic Oficial original o fotocòpia compulsada, i en el seu cas la traducció corresponent.

Consulteu les instruccions per generar la declaració d' equivalència de la nota mitja'.

Aquests són els canals d'informació per entregar documentació a l'AGAUR