Contacte i atenció al públic

 • Observatori de Bioètica i Dret de la 
  Universitat de Barcelona
 •  
 • Avgda. Diagonal, 684
 • Facultat de Dret
 • 934 034 546
 • Horari: 9:30 a 14:00 h
 •  
 • Secretaria: cbub@ub.edu

Presentació de projectes

 • Oficina de Gestió de la Recerca (OGR)
 •  
 • Pavelló Rosa, 1a planta
 • (Recinte de la Maternitat)
 • Trav. de les Corts 131-159
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 398
 • Fax: 934 035 400
 • g.recerca@ub.edu
 • Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR)
 • Universitat de Barcelona
  Fundació Bosch i Gimpera
 • Parc Científic, Torre D. 4a planta
 • Baldiri i Reixac, 4-8
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 393

Formularis i documentació

Segons el tipus de recerca cal presentar els formularis:

Declaració d'existència d'experimentació amb éssers humans o de la utilització de mostres biològiques d'origen humà i/o experimentació amb animals

Projectes de recerca o tesis de doctorat que

 • SÍ impliquen experimentació amb humans
 • SÍ empren mostres biològiques d'origen humà
 • SÍ implica experimentació amb animals
Juliol 2019: Formulari 1

Declaració de reconeixement d’implicacions ètiques en les interaccions amb éssers humans i intervencions socials en Projectes de recerca o Tesis de doctorat amb estudis de tipus

 • comportamental
 • observacional
 • treballs de camp i arqueològics
 • entrevistes
 • històries de vida
 • qüestionaris
 • altres de semblants
Juliol 2019: Formulari 2

Avaluació TFG i TFM

 

En el cas de 

 • Treballs de Final de Màster (TFM)
 • Treballs de Final de Grau (TFG) o 
 • Memòries de Pràcticum (MP) 

als quals, d’acord amb les seves  característiques, objectius i metodologia correspongui emplenar el Formulari 1 o bé el Formulari 2, ha de ser el propi investigador qui, juntament amb el seu professor Tutor, signi un full de compromís segons el qual en el projecte o treball es respecten els estàndards ètics elaborats per la CBUB.

Aquest full de compromís constarà com part del Treball i haurà de ser tingut en compte pels diferents tribunals que hagin d’avaluar els dits Treballs juntament amb els estàndards científics i tècnics dels mateixos.

Dos campus d'Excel·lència Internacional