Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Física Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Secretaria d´estudiants i docència Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
 
   


TRÀMITS DE GRAUS

Un recull de la documentació necessària a la majoria de tràmits acadèmics i administratius que es poden efectuar a la Secretaria de la Facultat de Física.

marcador cercle Admissió marcador cercle Prematrícula amb qualificacions pendents
marcador cercle Avaluació única marcador cercle Reconeixement d’estudis previs, reconeixement acadèmic i transferència de crèdits
marcador cercle Conveni de pràctiques en empresa marcador cercle Renúncia a la qualificació obtinguda
marcador cercle Convocatoria extraordinària fi de carrera marcador cercle Requisits formatius complementaris
marcador cercle Documents acadèmics marcador cercle Sol·licitud general
marcador cercle Mobilitat nacional i internacional marcador cercle Taquilles
marcador cercle Modificacions de matrícula marcador cercle TFG: Física i Enginyeria Electrònica
marcador cercle Pas de llicenciatura a Grau marcador cercle Títols: sol·licitud i duplicat
marcador cercle Premi extraordinari de graus marcador cercle Torn especial d'inscripció
marcador cercle Prematrícula / matrícula amb incidència marcador cercle Trasllat d´expedient

CALENDARI

marcador cercle Calendari de tràmits de Graus 2019/20

marcador cercle Calendari de tràmits de Màsters

marcador cercle Calendari de tràmits de Doctorat


Consulteu, a més:

marcador cercle Les despeses de gestió dels tràmits a la taula de Taxes

marcador cercle Normativa acadèmica general

marcador cercle Organització i personal

Si desitgeu més informació o aclarir dubtes, poseu-vos en contacte amb nosaltres: sec.facultat.fisica@ub.edu

 

 
 
Admissió

Futurs estudiants: Admissió a ensenyaments de grau

Criteris d’admissió als ensenyaments de grau per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris

Formulari de reconeixements o convalidació d'estudis previs


Torna a l'índex
 

Avaluació única

Com a norma general l'avaluació ha de ser continuada. En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d'una avaluació continuada, tindrà dret a l'avaluació única. En cas d'acollir-se a l'avaluació única, l'haurà de fer constar per escrit. Cal que imprimiu aquest imprés, l’haureu d’omplir, signar i presentar al responsable de l’assignatura que donarà el seu vistiplau i es quedarà amb la seva còpia.

Consulteu calendari de tràmits.
Torna a l'índex
Torna a l'índex
 
 

Convocatòria extraordinària fi de carrera

A l'estudiant que al començament del curs acadèmic li resti un màxim d'un 10 % dels crèdits per finalitzar l'ensenyament, la matrícula li dóna dret a una convocatòria especial. Dins aquest 10%, l'estudiant pot gaudir de la convocatòria especial, però només tindrà docència en el semestre en què s'imparteix l'assignatura. Cal, però, passar per secretaria, una vegada realitzada la matrícula ordinària, per manifestar, per escrit, la voluntat de presentar-se a la convocatòria extraordinària:

 • 1r semestre: fins el 30 de novembre
 • 2n semestre: fins el 22 de març
Les dates d’examen s’anunciaran abans del periode reservat per avaluacions.

Formulari de sol.licitud.

Torna a l'índex
 
 
Conveni de pràctiques en empresa

Requisits

 • Estar matriculat del curs vigent
 • No haver demanat el títol
 • Els alumnes més grans de 28 anys han de fer-se l'assegurança voluntària
 • Graus: Tenir aprovat un mínim de 120 crèdits
 • Pràctiques extracurriculars: màxim d'hores per curs: 750h
 • Pràctiques curriculars: segons pla docent
 • Màxim hores diàries en periode acadèmic: 5h

Consultar la pàgina web de Feina UB

Teniu la normativa al següent enllaç

Gestió de pràctiques amb l'aplicatiu GIPE

Informe final del tutor

Torna a l'índex
 

Documents acadèmics

Son els documents on consten totes les assignatures superades i les matriculades en el curs actual encara que es trobin pendents de qualificació

 • EXPEDIENT ACADÈMIC (a efectes interns de la UB, trasllat dins la pròpia UB o sol·licitud de beques) és gratuït.

 • CERTIFICAT PERSONAL (per currículums, convocatòries d'oposicions, concursos, convalidacions, reconeixements, universitats estrangeres) s'ha d'abonar la taxa d'expedició.

 • CERTIFICAT ACADÈMIC OFICIAL (a efectes de trasllat d'expedient fora de la UB) s'ha d'abonar la taxa d'expedició. És un document que dóna fe de les dades relatives a un ensenyament que l’estudiant està cursant o ha cursar. El signa el secretaria del centre, del degà i el cap de secretaria. Serveix per poder continuar els estudis en una altra universitat i el tramet directament la UB a la universitat de destinació una vegada l’interessat l’ha demanat i abonat. Per expedir-lo, caldrà tramitar la petició, abonar la taxa que estableix el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya (MonUB > Menú personal > Sol•licitud de documents acadèmics) i presentar l’acceptació que emet la universitat de destinació en la secretaria del centre d’origen).
Els alumnes de graus i llicenciatures (a partir del pla de 1992) han de sol·licitar l'expedició de documentació des del teu espai personal (MonUB > Menú personal > Sol·licitud de documents acadèmics).

Per a estudis anteriors a 1992 la sol·licitud s’ha de presentar en la secretaria. La persona interessada podrà recollir el document en la secretaria passats 3 dies hàbils des del moment de la sol·licitud. Si no es pot recollir personalment, es podrà autoritzar per escrit a una altra persona, en aquest cas, haurà de dur l'autorització, el seu DNI i la fotocòpia del DNI de la persona interessada. Es podrà abonar la taxa mitjançant targeta o en efectiu a la entitat bancària.

Torna a l'índex
 
 
Mobilitat nacional i internacional

Si tens cap dubte pots consultar la pàgina de Relacions internacionals de la Facultat de Física

Torna a l'índex
 
 

Modificacions de matricula

Impresos:

TRÀMITS
TERMINI
Modificació de matrícula (S2) Dins dels 7 dies a partir de la matrícula.
La UB abonarà la diferència que es pugui produir a favor de l’estudiant.
Modificació de matrícula (S3) Dins dels terminis establerts per la UB:
- 1r sem. fins 31/10
- 2n sem. fins 06/03
Anul.lació total de matrícula (S1)
Anul.lació extemporània de matrícula per casos greus o excepcionals (S4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquests enllaços podeu consultar el calendari i la normativa.

Torna a l'índex
 
 
Prematrícula amb qualificacions pendents

Les situacions que es poden donar:

 • En cas que la nota definitiva fos "suspens" voldria repetir l'assignatura.
 • En cas que la nota definitiva fos "aprovat" m'inscriuria també d'una altra assignatura.

Cal inscriure-la. S’ha d’inscriure allò que es vulgui i notificar immediatament aquesta circumstància al cap d'estudis tot emplenant aquest formulari que també proporcionen els monitors de l'aula. Aquest document servirà per autoritzar a eliminar una assignatura inscrita per cada assignatura suspesa que no tingués publicades les qualificacions abans del dia de prematrícula.  Si eventualment la nota és "aprovat", s’autoritzarà a eliminar-la abans de la matrícula.

Torna a l'índex
 
 

Reconeixement d’estudis previs, reconeixement acadèmic i transferència de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional, que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.
Seran susceptibles de reconeixement:

 • Els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials
 • L’experiència laboral i professional
 • Sis crèdits computables com a optatius en el grau per la participació en activitats institucionals universitàries.
La transferència de crèdits consisteix a incloure en tots els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per l’estudiant, els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona o en qualsevol altra universitat espanyola, sempre que no hagin conduït a obtenir un títol oficial i que no hagin estat objecte de reconeixement.

Únicament seran transferits crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials cursats prèviament per l’estudiant, en el cas que l’estudiant hagi sol∙licitat un reconeixement o si sol∙licita la transferència de crèdits expressament.

 Aplicació per sol·licitar reconeixements d'estudis previs, acadèmics (d'activitats) i transferència de crèdits (es poden avançar documents en format pdf però no substitueixen la presentació dels originals en la secretaria).
 Informació de reconeixement per a FUTURS ESTUDIANTS
Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en ensenyaments oficials de Grau
  Criteris complementaris a les normes
Torna a l'índex
 
 

Renúncia a la qualificació obtinguda

Una vegada s’ha qualificat una assignatura, no pot ser objecte d’una nova avaluació llevat que l’estudiant renunciï a la qualificació obtinguda, sempre que sigui un «aprovat» o una nota equivalent. Aquesta renúncia es fa per escrit i s’adreça professor corresponent en el període de revisió de qualificacions, i dóna lloc a la qualificació de «No presentat».

(NORMATIVA REGULADORA DELS PLANS DOCENTS DE LES ASSIGNATURES I DE L’AVALUACIÓ I LA QUALIFICACIÓ DELS APRENENTATGES, article 16.5.)

Formulari
Torna a l'índex
 
 

Requisits formatius complementaris

Els estudiants que, havent sol·licitat al Ministeri l'homologació o l'equivalència d'un títol d'educació superior cursat a l'estranger, hagin de superar requisits de formació i optin per fer-ho en aquest Centre, hauran de formalitzar la seva matrícula en la Secretaria. La documentació que han d'aportar en el moment de la inscripció és la següent:

 • original i còpia o còpia compulsada de la resolució del Ministeri en la qual s'indiquin els reguisits formatius complementaris i la forma en què s'obtindran
 • original i còpia o còpia compulsada del DNI, NIE o passaport

El nombre de places ofertes és de 5 per semestre per a cadascun dels graus de la Facultat. La valoració de les sol·licituds es farà segons:

1. ordre d'entrada de la sol·licitud
2. disponibilitat de places en les assignatures a cursar

Per superar els requisits de formació complementària caldrà assistir a cursos tutelats que coincidiran, en cada cas, amb les assignatures corresponents de cada grau. Cada matrícula donarà dret a presentar-se a una convocatòria. El termini per formalitzar aquesta inscripció és:

 • inscripció formalitzada abans del 15 d'octubre, les proves tindran lloc coincidint amb la convocatòria de febrer dels estudiants ordinaris
 • inscripció formalitzada abans del 15 de març, les proves tindran lloc coincidint ambla convocatòria de juny dels estudiants ordinaris
El calendari d'examens i el programa de les assignatures es poden trobar en el següent enllaç.

Normativa i procediment per a la realització dels requisits formatius formatius complementaris.

Torna a l'índex
 
 

Sol·licitud general

marcador cercle Model estàndar de sol·licitud per a la Secretaria de la Facultat

Torna a l'índex
 
 

Taquilles


Recordeu que abans de fer ús del vostre armariet heu de pasar pel Punt d'informació de l'aulari de Física a formalitzar la reserva. Cada 15 dies es farà una revisió i qui no tingui entregada la documentació perdre el dret de reserva.

marcador cercle Servei de taquilles: normes i formulari de sol.licitud

 

Torna a l'índex
 
 
Títols

Primera expedició del títol:

Procediment de la sol.licitud del títol

 • En el cas d’estudis de grau i de màster oficial, tot el tràmit es fa online des de MonUB > Menú personal.
 • Per estudis de llicenciatura, el formulari es facilita a la secretaria.

  • Sol·licitud de la persona interessada
  • Original del DNI vigent (passaport, per als estrangers) o autorització per consultar les dades identificatives mitjançant l'Administració oberta de Catalunya
Verificada aquesta documentació, la Secretaria generarà un imprés 790 (taxa 059) del Ministeri per que la persona interessada pagui la taxa corresponent. El resguard del pagament s'ha de lliurar a la Secretaria per que l'adjunti a l'expedient de sol·licitud del títol i pugui continuar la gestió. El Ministeri expedirà el títol i l'enviarà a la UB. Tan aviat com la Secretaria rebi el títol, es posarà en contacte amb la persona interessada per que el passi a recollir.

Duplicat:

 • Per pèrdua del títol original

  És un requisit previ publicar en el BOE un anunci fent-hi constar la pèrdua (les despeses de la publicació són a càrrec de la persona interessada) si, després d'aquest tràmit, el títol no s'ha pogut recuperar, es procedirà a sol·licitar l'expedició del duplicat.

  Per iniciar aquest tràmit la persona interessada ha de presentar una sol·licitud a la SED i adjuntar-hi una fotocòpia del DNI. La SED comprovarà que el títol ha estat expedit i lliurat i llavors iniciarà el tràmit de publicació en el BOE.
  Quan s'hagi generat el document de pagament de la taxa de publicació, s'avisarà a la persona interessada per que pagui aquesta taxa. Un cop rebut el comprovant d'aquest pagament es validarà la publicació.

  Si passats 30 dies des de la publicació en el BOE de l'anunci de pèrdua, no s'ha trobat el títol, la SED avisarà a la persona interessada per que formalitzi el tràmit d'expedició del duplicat del títol i faci efectiva la taxa d'expedició del duplicat.

 • Per destrucció, robatori o deteriorament del títol original

  En el cas de destrucció o robatori del títol oficial, el tràmit de la publicació en el BOE és substituït per la presentació d'un informe de l'organisme competent on consti la circumstància que va motivar la destrucció (per exemple, si el motiu ha estat l'incendi de l'habitatge, cal aportar un informe dels bombers). La resta del tràmit es manté igual.

  En el cas de deteriorament del títol oficial, s'ha de presentar una sol·licitud d'expedició, a la qual s'ha d'adjuntar el títol deteriorat i una fotocòpia del DNI, s'ha de fer efectiu l'import corresponent.

 • Per fer-hi constar la concessió de premi extraordinari

  En els títols anteriors a l'EEES, la concessió d'un premi extraordinari comporta l'exempció del pagament de les taxes d'emissió del títol o la devolució de l'import, si ja s'ha pagat. Si es vol que la concessió del premi extraordinari consti en el títol, es pot sol·licitar un nou títol que genera un pagament d'xpedició. Aquest pagament es pot compensar per la devolució de l'import del títol original a què dóna dret la concessió del premi (en aquest cas, cal retornar el títol original).


 
Torna a l'índex
 

Torn especial d’inscripció

A fi d’evitar la incompatibilitat amb els horaris de treball, hi ha un primer torn especial de matrícula per a estudiants que treballen durant el curs. Per tenir-hi dret caldrà presentar a la secretaria de la facultat, el formulari de sol·licitud, el certificat de treball on s’especifiqui l’horari laboral i la còpia del certificat de vida laboral.

Les dates límit per presentar aquesta sol·licitud es poden consultar al calendari de tràmits del curs.

Formulari

Torna a l'índex
 
 

Trasllat d'expedient

Una vegada obtinguda plaça en un altre ensenyament, per poder matricular en el nou centre, caldrà:


Torna a l'índex
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Física
Última actualització o validació:04.02.2020