Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Física Imatge de diagramació
Enrere La Facultat Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Organs de govern i Consells d'estudis Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Índex
Òrgans de govern
Deganat
Junta de Facultat
Comissions delegades
Consells d'estudis
Comisió de coordinació de màsters
Comisions acadèmiques de doctorat
 
Icona d'informació Per a més informació:

Facultat de Física
Administració Física i Química
Avda. Diagonal 647
08028 Barcelona

Tel.: 93 402 11 15 / 16
Fax: 93 402 11 18
sec.facultat.fisica@ub.edu

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Òrgans de govern - Comissions delegades i altres comissions

Les comissions delegades poden estar integrades per membres de la Facultat que no pertanyin a la Junta de Facultat i elaboren les seves pròpies normes de funcionament, que hauran de ser aprovades per la Junta de Facultat. La Junta de Facultat podrà crear altres comissions delegades per tractar matèries específiques la composició de les quals serà establerta per la pròpia Junta, així com les seves atribucions i durada. Els membres de les comissions delegades seran designats per la Junta de Facultat.

Actualment hi ha constituïdes les següents comissions:

marcador cercle Comissió Acadèmica

marcador cercle Comissió de Professorat

marcador cercle Comissió de Recerca

marcador cercle Comissió de Doctorat

marcador cercle Comissió de Seguretat i Medi Ambient

marcador cercle Comissió de Dinamització Lingüística


Altres comissió representativa a la Facultat de Física:

marcador cercle Comissió d'igualtat

marcador cercle Comissió de Gestió de la Qualitat

 

 
 

Comissió Acadèmica

La Comissió Acadèmica està formada pel degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix; els caps d'estudi dels ensenyaments adscrits; tres professors i dos estudiants. Pot assistir a les reunions l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i
serveis en qui delegui.

La Comissió Acadèmica serveix per supervisar el control de la docència i coordinar l'organització dels ensenyaments, supervisar els criteris de les convalidacions d'assignatures i de reconeixement de crèdits, informar les propostes de postgrau, promoure la millora de la qualitat docent i les accions de mobilitat entre universitats informar les propostes d'avaluació de la qualitat docent del professorat, promoure la progressiva adaptació a l'espai europeu d'educació superior i totes les altres funcions que li siguin delegades.

 

Membres de la Comissió

 • Esther Pascual (vicedegana), presidenta
 • Ileana Bladé (FA - convidada per Màster en MET)
 • Adolf Canillas (FA)
 • Artur Carnicer (FA - convidat per Màster en Fotònica)
 • Óscar Castaño (ENY - convidat per Màster en EBM)
 • Mario Centelles (FQA)
 • Bernat Codina (FMC - convidat per Màster en ERSE)
 • Antoni Garcia (cap d'estudis de Física)
 • Josep M. Solanes (FQA - convidat per Màster AFPiC)
 • Sergio Hernandez (ENG - convidat per Màster NN)
 • Manuel López de Miguel (ENG)
 • Albert Miquel Ibarz (estudiant)
 • Mª Àngels Ramos (FQA - convidada per Màster en F. Nuc)
 • Oscar Ruiz Sanchez (ENG - cap d'estudis d'Enginyeria Electrònica)
 • Pere Serra (FA - convidat per Màster FAV)
 • A determinar (estudiant)
 • Eduard Vives Santa-Eulàlia (FMC)
 • Laura Guerra (secretària)

 

 

Actes de la Comissió Acadèmica

Torna a l'índex
 
 

Comissió de Professorat

La Comissió de Professorat està formada pel degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix, un professor de cada departament adscrit a la Facultat i un estudiant, a més pot assistir a les reunions l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui.

Les funcions de la Comissió de Professorat es basen en proposar els membres de les comissions d'accés i de contractació de personal acadèmic, d'acord amb el que estableix l'Estatut, vetllar pel correcte desenvolupament dels concursos per a la provisió de places del personal acadèmic contractat, informar sobre les peticions de canvi de situació administrativa del professorat adscrit al centre, informar sobre l'elaboració de la relació de llocs de treball i els canvis de denominació, amortització, minoració i redistribució de les places docents, i totes les altres funcions que li siguin delegades.

Membres de la Comissió

 • Atilà Herms (Degà), President
 • Jordi Ortín (FMC)
 • Manuel Varela (FA)
 • Albert Cornet (ENG)
 • José Mª Paredes(FQA)
 • Brugés Palmero (Administració de Centre)
 • Manu Carrera Moreno (estudiant)

 

Torna a l'índex
 
 

Comissió de Recerca

La Comissió de Recerca de la Facultat és l'òrgan encarregat de definir, fer el seguiment i avaluar les grans línies d'actuació en recerca de la Facultat.

Està formada pel degà o vicedegà o en qui delegui, que la presideix; un professor de cada departament adscrit a la Facultat; tres membres, com a màxim, representants dels instituts universitaris de recerca adcrits a la Facultat. Cada Institut sols tenir un representant a la comissió, un estudiant, i l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió.

Són funcions de la Comissió de Recerca: fer el seguiment de les activitats de recerca i de la transferència de coneixements a la Facultat, assessorar al degà i a la Junta de Facultat en els temes de recerca, proposar els criteris generals de distribució dels espais i dels recursos de recerca assignats a la Facultat, proposar la distribució dels recursos assignats a la Facultat pels temes de recerca i controlar-ne la gestió, d´acord amb els criteris aprovats, impulsar la transferència de tecnologia, i totes les altres funcions que li siguin assignades.

Membres de la Comissió

 • Eugeni Graugès (vicedegà), President
 • Antoni García Santiago (FMC)
 • Pere Serra (FA)
 • Francesca Peiró Martinez (ENG)
 • Joan Solà (FQA)
 • Andreu Fernández Gallén (estudiant)
 • Adrià Gràcia Candal (estudiant)

 

 

Actes de la Comissióde Recerca

Torna a l'índex
 
 

Comissió de Doctorat

La Comissió de Doctorat està formada pel degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix, un professor de cada departament adscrit a la Facultat i un estudiant de doctorat, a més pot assistir a les reunions l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui.

La Comissió de Doctorat és l'encarregada de coordinar l'elaboració dels ensenyaments de doctorat, informar per a la seva aprovació els ensenyaments de doctorat, fer la gestió relacionada amb els ensenyaments de doctorat i les tesis doctorals, fer el seguiment del desenvolupament dels ensenyaments de doctorat, totes les altres funcions que li siguin delegades

Membres de la Comissió

 • Eugeni Graugès (vicedegà), president
 • Giancarlo Franzese (FMC)
 • Blas Garrido (ENG)
 • Alberto Manrique (FQA)
 • Martí Pi (Nanociències)
 • Salvador Bosch (FA)
 • Gabriel Gomila (Biomedicina)
 • Joan Bartomeu (Enginyeria i Ciències Aplicades)
 • Juan Marcos Fernández (Nanociències)
 • Lluis Mañosa (Física)
 • Joan Soto (FQA)
 • Ismael Benito Altamirano (estudiant)
 • Andreu Fernández Gallen (estudiant)

 

 

Actes de la Comissió de Doctorat

 

Torna a l'índex
 
 

Comissió de Seguretat i Medi Ambient

La Comissió de Seguretat i Medi Ambient està formada pel degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix, un professor de cada departament adscrit a la Facultat, un estudiant, i l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui.

Les funcions de la Comissió de Seguretat són la de vetllar pel compliment del que disposa l'Estatut de la Universitat de Barcelona en qüestions de seguretat, salut laboral i medi ambient, divulgar les mesures de seguretat establertes a la Facultat i comunicar-ne les deficiències observades, col·laborar en l'elaboració i implantació del Pla d'Emergència, analitzar els accidents i incidents que es produeixin en matèria de seguretat i medi ambient, i totes les altres funcions que li siguin delegades.

Membres de la Comissió

 • Josep Maria Solanes (vicedegà), president
 • Bernat Codina (FQA)
 • Pietro Tierno (FMC)
 • Santiago Vallmitjana
 • Anna Vilà (ENG)
 • Ana M Juarez Chamorro (administració de centre)
 • Michelle Berkhout Garcia (estudiant)

 

 
 

Comissió de Dinamització Lingüística

Està formada per un membre de l'equip deganal (vicedegà o secretari), que la presideix, un professor de cada departament adscrit a la Facultat, un estudiant, un membre del personal d'administració i serveis, un membre dels Serveis Lingüístics, i el becari de Dinamització Lingüística assignat.

La Comissió de Dinamització Lingüística vetlla per l’ús de la llengua catalana i també de terceres llengües en la docència, la recerca, l’administració i la gestió que es desenvolupen a la facultat. Una de les seves funcions principals és l'organització i promoció d'activitats culturals per als estudiants, el PAS i el professorat.


Membres de la Comissió

 • Josep Perelló (secretari acadèmic), president
 • Xavier Luri (FQA)
 • Antoni Garcia Santiago (FMC)
 • Artur Carnicer (FA)
 • Anna Vilà (ENY)
 • Pol Molina Grífols (estudiant)
 • Ona Mola (estudiant)
 • Laura Guerra , PAS Facultat
 • Núria Castells, PAS Serveis Lingüístics

 

Torna a l'índex
 
 

Comissió de Gestió de la Qualitat

L’Agència de Polítiques i de Qualitat és una estructura interna de la Universitat de Barcelona que té com a objectiu principal donar suport als òrgans de govern, centres, instituts, departaments, unitats administratives i altres ens de la Universitat en tots els processos de planificació, avaluació i millora de l’activitat de la Universitat. Un dels seus òrgans de govern és el Consell de Direcció, en què la Facultat de Física està representada per Pere Serra Coromina.


Segons va aprovar la Junta de Facultat de Física el 20 de juliol de 2009, la composició de la Comissió de Gestió de la Qualitat de la Facultat de Física és la següent:

 • Atilà Herms Berenguer, degà i president
 • Esther Pascual Miralles, vicedegana i coordinadora dels estudis de màster
 • Antoni Garcia Santiago, cap d’estudis de Física
 • Òscar Ruíz Sánchez, cap d’estudis d’Enginyeria Electrònica i Telecomunicació
 • Eugeni Graugés Pous, vicedegà recerca i doctorat i representant del professorat
 • Pere Serra Coromina vicedegà d'estudiants i membre de l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB
 • Josep Perelló Palou secretari i representat del professorat
 • M. Brugués Palmero Soriano, cap d’administració representant del PAS
 • Laura Guerra Tolosa, cap de la SED en funcions i representant del PAS
 • Maria Balaguer Prat (estudiant)
 • Renzo Bruera (estudiant)

 

Actes de la Comissió de Gestió de la Qualitat

Torna a l'índex
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Física
Última actualització o validació:27.04.2020